Mathewu 10:1-42

10  Ngakho wabiza abafundi bakhe abayishumi nambili wabanika igunya phezu kwemimoya engcolile,+ ukuze bayixoshe futhi belaphe yonke inhlobo yesifo nayo yonke inhlobo yobuthakathaka.  Amagama abaphostoli abayishumi nambili+ yilawa:+ Owokuqala, nguSimoni, obizwa ngokuthi uPetru,+ no-Andreya+ umfowabo; noJakobe indodana kaZebedewu+ noJohane umfowabo;  uFiliphu noBartolomewu;+ uTomase+ noMathewu+ umthelisi; uJakobe indodana ka-Alfewu,+ noThadewu;  uSimoni umKhanana,+ noJuda Iskariyothe, kamuva owamkhaphela.+  Laba abayishumi nambili uJesu wabathuma, ebayala kanje:+ “Ningayi emgwaqweni wezizwe, futhi ningangeni emzini wamaSamariya;+  kodwa, esikhundleni salokho, yanini njalo ezimvwini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli.+  Njengoba nihamba, nishumayele, nithi, ‘Umbuso wamazulu ususondele.’+  Yelaphani abantu abagulayo,+ nivuse abantu abafile, nenze abanochoko bahlanzeke, nixoshe amademoni. Namukelé ngesihle, yiphani ngesihle.+  Ningaphathi golide nasiliva nathusi emixhakeni yenu eboshelwa ebhandeni,+ 10  nasikhwama somphako, nazingubo zangaphansi ezimbili, nazimbadada naludondolo; ngoba isisebenzi sifanelwe ukudla kwaso.+ 11  “Kunoma yimuphi umuzi noma umzana eningena kuwo, funani ukuthi ubani ofanelekayo kuwo, nihlale khona nize nihambe.+ 12  Lapho ningena endlini, yibingeleleni leyo ndlu; 13  futhi uma indlu ifanele, ukuthula eniyifisela kona makwehlele kuyo;+ kodwa uma ingafanele, ukuthula okuvela kini makubuyele kini. 14  Nomaphi lapho umuntu enganamukeli khona noma engawalaleli amazwi enu, lapho niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi nithintithe uthuli ezinyaweni zenu.+ 15  Ngiqinisile ngithi kini, Kuyokhuthazeleka kangcono ngezwe laseSodoma+ nelaseGomora ngoSuku Lokwahlulela kunangalowo muzi.+ 16  “Bhekani! Nginithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi;+ ngakho-ke yibani abaqaphile njengezinyoka+ nokho nibe msulwa njengamajuba.+ 17  Qaphelani abantu;+ ngoba bayoninikela ezinkantolo zendawo,+ futhi banibhaxabule+ emasinagogeni abo.+ 18  Phela, niyohudulelwa phambi kwababusi namakhosi+ ngenxa yami, ngenjongo yobufakazi+ kubo nasezizweni. 19  Nokho, lapho beninikela, ningakhathazeki ngokuthi niyokhuluma kanjani noma ngokuthi niyothini; ngoba lokho eniyokukhuluma niyokunikwa ngalo lelo hora;+ 20  ngoba akunina nje enikhulumayo, kodwa ngumoya kaYihlo okhuluma ngani.+ 21  Ngaphezu kwalokho, umuntu+ uyonikela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe, nabantwana bayovukela abazali benze ukuba babulawe.+ 22  Niyoba yizinto zokuzondwa abantu bonke ngenxa yegama lami;+ kodwa lowo okhuthazele kwaze kwaba sekupheleni nguye oyosindiswa.+ 23  Uma benishushisa komunye umuzi, nibalekele komunye;+ ngoba ngiqinisile ngithi kini, ngeke neze niqede ukujikeleza+ imizi yakwa-Israyeli ingakafiki iNdodana yomuntu.+ 24  “Umfundi akangaphezu komfundisi wakhe, nenceku ayingaphezu kwenkosi yaso.+ 25  Kwanele ngomfundi ukuba abe njengomfundisi wakhe, nenceku ukuba ibe njengenkosi yayo.+ Uma abantu bebizé umninindlu ngokuthi uBhelizebhubhe,+ kakhulu kangakanani abendlu yakhe? 26  Ngakho-ke ningabesabi; ngoba akukho okumboziwe okungeke kwambulwe, nokusithekile okungeke kwaziwe.+ 27  Lokho mina enginitshela khona ebumnyameni, nina kushoni ekukhanyeni; nalokho enikuzwa kuhletshwa, kushumayeleni phezu kwezindlu.+ 28  Ningabesabi+ labo ababulala umzimba kodwa bengenakuwubulala umphefumulo; kodwa kunalokho yesabani lowo+ ongabhubhisa kokubili umphefumulo nomzimba eGehena.+ 29  Ondlunkulu ababili abathengiswa yini ngohlamvu lwemali lwenani elincane?+ Nokho ngeke kuwele phansi namunye wabo uYihlo angazi.+ 30  Kodwa zona kanye izinwele zekhanda lenu zibaliwe zonke.+ 31  Ngakho-ke ningesabi: Nina nibaluleke ukudlula ondlunkulu abaningi.+ 32  “Khona-ke, wonke umuntu ovumayo phambi kwabantu ukuthi munye nami, nami ngiyovuma phambi kukaBaba osemazulwini ukuthi ngimunye+ naye; 33  kodwa noma ubani ongiphikayo phambi kwabantu, nami ngiyomphika+ phambi kukaBaba osemazulwini. 34  Ningacabangi ukuthi ngizele ukubeka ukuthula phezu komhlaba; angizelanga ukubeka ukuthula,+ kodwa inkemba. 35  Ngoba ngize ukubangela ukuhlukana, umuntu amelane noyise, nendodakazi imelane nonina, nomalokazana amelane noninazala.+ 36  Ngempela, izitha zomuntu kuyoba abantu bendlu yakubo. 37  Lowo othanda kakhulu uyise noma unina kunami akangifanele; futhi othanda kakhulu indodana noma indodakazi kunami akangifanele.+ 38  Noma ubani ongasamukeli isigxobo sakhe sokuhlushwa futhi alandele emva kwami akangifanele.+ 39  Othola umphefumulo wakhe uyolahlekelwa yiwo, nolahlekelwa umphefumulo wakhe ngenxa yami uyowuthola.+ 40  “Onamukelayo uyangamukela nami futhi, nongamukelayo wamukela nalowo ongithumile.+ 41  Owamukela umprofethi ngoba engumprofethi uyothola umvuzo womprofethi,+ nowamukela umuntu olungileyo ngoba engumuntu olungileyo uyothola umvuzo womuntu olungileyo.+ 42  Noma ubani ophuzisa oyedwa kulaba abancane indebe nje yamanzi abandayo ngoba engumfundi, ngiqinisile ngithi kini, akasoze alahlekelwa umvuzo wakhe.”+

Imibhalo yaphansi