Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mathewu 1:1-25

1  Incwadi yomlando+ kaJesu Kristu, indodana kaDavide,+ indodana ka-Abrahama:+   U-Abrahama wazala u-Isaka;+u-Isaka wazala uJakobe;+uJakobe wazala uJuda+ nabafowabo;   uJuda wazala uPherezi+ noZera kuThamari;uPherezi wazala uHezironi;+uHezironi wazala uRamu;+   uRamu wazala u-Aminadaba;u-Aminadaba wazala uNaheshoni;+uNaheshoni wazala uSalimoni;+   uSalimoni wazala uBhowazi kuRahabi;+uBhowazi wazala u-Obede kuRuthe;+u-Obede wazala uJese;+   uJese wazala uDavide+ inkosi.+UDavide wazala uSolomoni+ kumka-Uriya;   uSolomoni wazala uRehobowamu;+uRehobowamu wazala u-Abhiya;u-Abhiya+ wazala u-Asa;+   u-Asa wazala uJehoshafati;+uJehoshafati wazala uJehoramu;+uJehoramu wazala u-Uziya;   u-Uziya wazala uJothamu;uJothamu+ wazala u-Ahazi;+u-Ahazi wazala uHezekiya;+ 10  uHezekiya wazala uManase;+uManase+ wazala u-Amoni;+u-Amoni+ wazala uJosiya; 11  uJosiya+ wazala uJekoniya+ nabafowabo ngesikhathi sokudingiselwa eBhabhiloni.+ 12  Ngemva kokudingiselwa eBhabhiloni uJekoniya wazala uSheyalitiyeli;+uSheyalitiyeli wazala uZerubhabhele;+ 13  uZerubhabhele wazala u-Abhiyudi;u-Abhiyudi wazala u-Eliyakimi;u-Eliyakimi wazala u-Azori; 14  u-Azori wazala uZadoki;uZadoki wazala u-Akimi;u-Akimi wazala u-Eliyudi; 15  u-Eliyudi wazala u-Eleyazare;u-Eleyazare wazala uMathani;uMathani wazala uJakobe; 16  uJakobe wazala uJosefa umyeni kaMariya, owazala uJesu,+ obizwa ngokuthi uKristu.+ 17  Khona-ke, zizonke izizukulwane, kusukela ku-Abrahama kuze kube kuDavide zaziyizizukulwane eziyishumi nane, futhi kusukela kuDavide kuze kube sekudingiselweni eBhabhiloni ziyizizukulwane eziyishumi nane, kusukela ekudingiselweni eBhabhiloni kuze kube kuKristu ziyizizukulwane eziyishumi nane. 18  Kodwa ukuzalwa kukaJesu Kristu kwakungale ndlela. Phakathi nesikhathi unina uMariya ayethembisene+ ngaso umshado noJosefa, watholakala ekhulelwe ngomoya ongcwele+ bengakashadi. 19  Nokho, uJosefa umyeni wakhe, ngenxa yokuthi wayelungile futhi engafuni ukumenza umbukwane,+ wazimisela ukuhlukanisa+ naye ngasese. 20  Kodwa ngemva kokuba esecabangile ngalezi zinto, bheka! ingelosi kaJehova yabonakala kuye ephusheni, yathi: “Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukuthatha uMariya umkakho umyise ekhaya, ngoba lokhu akukhulelwe kungomoya ongcwele.+ 21  Uzozala indodana, futhi kumelwe uyiqambe ngokuthi uJesu,+ ngoba iyosindisa+ abantu bakubo+ ezonweni zabo.”+ 22  Empeleni konke lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa nguJehova+ ngomprofethi wakhe,+ ethi: 23  “Bhekani! Intombi+ iyokhulelwa ibelethe indodana, iyiqambe ngokuthi u-Imanuweli,”+ uma kuhunyushwa okusho ukuthi, “uNkulunkulu unathi.”+ 24  Khona-ke uJosefa wavuka ebuthongweni wenza njengoba ingelosi kaJehova yayimyalezile, walanda umkakhe wamletha ekhaya. 25  Kodwa akazange alale+ naye waze wabeletha indodana;+ wayiqamba ngokuthi uJesu.+

Imibhalo yaphansi