Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Marku 9:1-50

9  Ngaphezu kwalokho, waqhubeka wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, Kukhona abanye kulaba abemi lapha abangeke neze bakunambithe ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu kuqala ususemandleni kakade.”+  Ngokuvumelana nalokho, ezinsukwini eziyisithupha kamuva, uJesu wathatha uPetru noJakobe noJohane, wabanyusela entabeni ephakeme bebodwa. Waguqulwa isimo phambi kwabo,+  nezingubo zakhe zangaphandle zabenyezela, zaba mhlophe ukudlula indlela noma yimuphi umhlanzi wezembatho emhlabeni ayengazenza zibe mhlophe ngayo.+  Futhi, kwabonakala kubo u-Eliya noMose, bexoxa noJesu.+  UPetru ebona lokhu wathi kuJesu: “Rabi, kuhle ukuba lapha, ngakho masimise amatende amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya.”+  Eqinisweni, wayengazi ukuthi kufanele asabele kanjani, ngoba besaba kakhulu.  Futhi kwaqoqana ifu, libasibekela, kwavela izwi+ kulelo fu lithi: “Lo yiNdodana yami,+ ethandekayo; mlaleleni.”+  Nokho, ngokushesha baqalaza futhi ababe besabona muntu enabo, ngaphandle kukaJesu kuphela.+  Njengoba behla entabeni, wabayala ngokucacile ukuba bangatsheli+ muntu ngalokho abakubonile, kuze kube ngemva kokuba iNdodana yomuntu isivukile kwabafileyo.+ 10  Balifaka ezinhliziyweni leli zwi, kodwa baxoxa bodwa ngokuthi kusho ukuthini lokhu kuvuka kwabafileyo. 11  Futhi bambuza, bathi: “Kungani ababhali bethi kumelwe kufike u-Eliya+ kuqala?”+ 12  Wathi kubo: “U-Eliya vele ufika kuqala futhi abuyisele zonke izinto;+ kodwa kungani pho kulotshwe ngeNdodana yomuntu ukuthi kumelwe ibhekane nezinhlupheko+ eziningi futhi iphathwe njengento engelutho?+ 13  Kodwa ngithi kini, eqinisweni, u-Eliya+ usefikile, futhi benzé kuye konke abebefuna ukukwenza, njengoba nje kulotshiwe ngaye.”+ 14  Manje, lapho besondela ngakulaba abanye abafundi, babona isixuku esikhulu sibazungezile nababhali bephikisana nabo.+ 15  Kodwa ngokushesha lapho sonke isixuku simbona sashaqeka, futhi, sigijimela kuye, sambingelela. 16  Wasibuza wathi: “Niphikisana ngani nabo?” 17  Omunye esixukwini wamphendula wathi: “Mfundisi, ngilethé indodana yami kuwe ngoba inomoya oyisimungulu;+ 18  nomaphi lapho uyibamba khona uyilahla phansi, ikhihlize amagwebu futhi igedle amazinyo iphelelwe amandla. Ngitshelé abafundi bakho ukuba bawuxoshe, kodwa abakwazanga.”+ 19  Ephendula wathi kubo: “O sizukulwane esingenalukholo,+ kuyoze kube nini nginani na? Kumelwe nginibekezelele kuze kube nini? Yilethe kimi.”+ 20  Ngakho bayiletha kuye. Kodwa lapho umoya umbona wamdlikizisa umntwana ngaso leso sikhathi, futhi ngemva kokuwela phansi wayelokhu egingqika, ekhihliza amagwebu.+ 21  Wabuza uyise: “Sekunesikhathi esingakanani lokhu kwenzeka kuye?” Wathi: “Kwasebuntwaneni; 22  futhi njalo nje umphonsa emlilweni nasemanzini ukuze umbulale.+ Kodwa uma ukwazi ukwenza okuthile, sihawukele usisize.” 23  UJesu wathi kuye: “Lawo mazwi athi, ‘Uma ukwazi’! Phela, zonke izinto zingenzeka kumuntu uma enokholo.”+ 24  Uyise womntwana ememeza masinyane, wathi: “Nginalo ukholo! Ngisize lapho ngidinga khona ukholo!”+ 25  UJesu, manje ebona ukuthi isixuku sasigijimela kubo kanyekanye, wawukhuza+ lo moya ongcolile, wathi kuwo: “Wena moya ongakhulumi futhi oyisithulu, ngiyakuyala, phuma kuye ungaphinde ungene kuye.” 26  Ngemva kokukhamuluka nokudlikizeka kaningi waphuma;+ futhi waba njengofileyo, kangangokuthi abaningi kubo babethi: “Ufile!” 27  Kodwa uJesu wambamba ngesandla wamphakamisa, wavuka.+ 28  Ngemva kokuba esengene endlini abafundi bakhe bambuza ngasese bathi: “Kungani thina singakwazanga ukuwuxosha?”+ 29  Wathi kubo: “Lolu hlobo aluphumi ngalutho ngaphandle komthandazo.”+ 30  Ukusuka lapho bamuka badabula iGalile, kodwa wayengafuni muntu ukuba azi ngakho. 31  Phela wayefundisa abafundi bakhe futhi ebatshela: “INdodana yomuntu izonikelwa ezandleni zabantu, futhi bazoyibulala,+ kodwa, naphezu kokuba ibulewe, izovuka ngemva kwezinsuku ezintathu.”+ 32  Nokho, babengaliqondi lelo zwi, futhi babesaba ukumbuza.+ 33  Bafika eKapernawume. Manje lapho esengaphakathi endlini wababuza lo mbuzo: “Beniphikisana ngani endleleni?”+ 34  Bathula, ngoba endleleni babephikisene bodwa ngokuthi ngubani omkhulu.+ 35  Ngakho wahlala phansi wababiza abayishumi nambili wathi kubo: “Uma umuntu efuna ukuba ngowokuqala, kumelwe abe ngowokugcina kunabo bonke futhi abe yisikhonzi sabo bonke.”+ 36  Wathatha umntwana, wammisa phakathi kwabo wamgona wathi kubo:+ 37  “Noma ubani owamukela oyedwa kubantwana abanje ngesisekelo segama lami, wamukela mina; futhi noma ubani ongamukelayo, akamukeli mina kuphela, kodwa nalowo ongithumileyo.”+ 38  UJohane wathi kuye: “Mfundisi, siboné umuntu othile exosha amademoni ngokusebenzisa igama lakho sazama ukumvimbela,+ ngoba ubengahambisani nathi.”+ 39  Kodwa uJesu wathi: “Ningazami ukumvimbela, ngoba akekho owenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongangithuka masinyane;+ 40  ngoba ongamelene nathi ungakithi.+ 41  Ngoba noma ubani oninikeza indebe+ yamanzi okuphuza ngesizathu sokuthi ningabakaKristu,+ ngiqinisile ngiyanitshela ngithi, akasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. 42  Kodwa noma ubani okhubekisa oyedwa kulaba abancane abakholwayo, bekuyoba kuhle kakhulu ngaye uma itshe lokugaya elinjengalelo eliphendulwa yimbongolo belingagaxwa entanyeni yakhe, aphonswe ngokoqobo olwandle.+ 43  “Futhi uma kwenzeka isandla sakho sikukhubekisa, sinqume; kungcono kakhulu ukuba ungene ekuphileni ugogekile kunokuba uye eGehena, emlilweni ongacimekiyo, unezandla zombili.+ 44  —— 45  Futhi uma unyawo lwakho lukukhubekisa, lunqume; kungcono kakhulu ukuba ungene ekuphileni ulunyonga+ kunokuba uphonswe eGehena+ unezinyawo zombili. 46  —— 47  Uma iso lakho likukhubekisa, lilahle;+ kungcono kakhulu ukuba ungene embusweni kaNkulunkulu uneso elilodwa kunokuba uphonswe eGehena unamehlo womabili,+ 48  lapho impethu yabo ingafi khona nalapho umlilo ungacimi khona.+ 49  “Wonke umuntu kumelwe afafazwe ngosawoti+ owumlilo. 50  Usawoti muhle; kodwa uma kwenzeka usawoti uphelelwa ngamandla awo, wona ngokwawo niyowuyolisa ngani na?+ Yibani nosawoti+ kini ngokwenu, futhi nibe nokuthula+ phakathi kwenu.”

Imibhalo yaphansi