Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Marku 5:1-43

5  Bafika-ke ngaphesheya kolwandle ezweni lamaGerasa.+  Masinyane ngemva kokuba ephumile esikebheni, wahlangana nomuntu owayengaphansi kwamandla omoya ongcolile evela emathuneni.+  Wayevame ukuhlala emathuneni; futhi kuze kube yileso sikhathi akukho muntu nhlobo owayekwazi ukumbopha amqinise ngisho nangeketanga,  ngoba wayeboshwe kaningi ngezibopho nangamaketanga, kodwa amaketanga wayewagqashula nezibopho zazinqamuka ngempela; futhi akekho owayenamandla okumahlula.  Njalo, ubusuku nemini, wayekhamuluka emathuneni nasezintabeni futhi ezisika ngamatshe.  Kodwa lapho ebona uJesu ekude wagijima wakhothama kuye,  futhi, lapho esekhamuluke ngezwi elikhulu,+ wathi: “Ngihlangene ngani nawe, Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke?+ Ngikufungisa+ uNkulunkulu ukuba ungangihluphi.”+  Ngoba wayekade ewutshela ethi: “Phuma kulo muntu, wena moya ongcolile.”+  Kodwa wambuza wathi: “Ungubani igama lakho?” Wathi kuye: “Igama lami nginguLegiyona,+ ngoba sibaningi.”+ 10  Wamncenga kaningi ukuba angayixoshi le mimoya kulelo zwe.+ 11  Manje kwakukhona lapho entabeni umhlambi omkhulu wezingulube+ uklabile.+ 12  Ngakho yamncenga, yathi: “Sithumele ezingulubeni, ukuze singene kuzo.” 13  Wayivumela. Ngemva kwalokho imimoya engcolile yaphuma yangena ezingulubeni; izingulube zakhalakathela eweni zangena olwandle, ezicishe zibe yizinkulungwane ezimbili, zaminza ngokulandelana olwandle.+ 14  Kodwa abelusi bazo babaleka bakubika emzini nasemaphandleni; abantu beza bezobona ukuthi kwakwenzekeni.+ 15  Ngakho beza kuJesu, futhi bambona okhwelwe amademoni ehlezi egqokile ingqondo yakhe iphilile, yena lo owayekade enelegiyona; bafikelwa ukwesaba. 16  Labo ababekubonile babalandisa indlela lokhu okwakwenzeke ngayo kulo muntu okhwelwe amademoni babalandisa nangezingulube. 17  Ngakho baqala ukumncenga ukuba ahambe ezifundeni zakubo.+ 18  Manje njengoba egibela esikebheni, umuntu owayekade ekhwelwe amademoni wamncenga ukuba ahambe naye.+ 19  Nokho, akamvumelanga, kodwa wathi kuye: “Hamba uye ekhaya ezihlotsheni zakho,+ uzibikele konke uJehova+ akwenzele khona nesihe+ abe naso kuwe.” 20  Wahamba wamemezela eDekapholi+ konke uJesu amenzele khona, futhi bonke abantu bamangala.+ 21  Ngemva kokuba uJesu esebuye wawelela ogwini olungaphesheya ngesikebhe, isixuku esikhulu sabuthanela kuye; wayeseceleni kolwandle.+ 22  Manje esinye sezikhulu ezengamele zesinagoge, uJayiru igama laso, seza, futhi lapho simbona, sawela ezinyaweni zakhe+ 23  samncenga kaningi, sithi: “Indodakazi yami encane isesimweni esibi kakhulu. Siza uze uyibeke izandla+ ukuze ilulame futhi iphile.”+ 24  Khona-ke wahamba naso. Isixuku esikhulu sasimlandela futhi simxinile.+ 25  Kwakukhona owesifazane owayeseneminyaka eyishumi nambili+ enomopho,+ 26  odokotela abaningi+ babemzwise ubuhlungu kaningi futhi esebenzise yonke ingcebo yakhe nokho engasizakalanga, kodwa kunalokho isimo sakhe sasibe sibi kakhulu. 27  Lapho ezwa izinto ezimayelana noJesu, weza ngemuva esixukwini wathinta+ ingubo yakhe yangaphandle; 28  ngoba wayelokhu ethi: “Uma nje ngingathinta ingubo yakhe yangaphandle, ngizophila.”+ 29  Masinyane umthombo wakhe wegazi wanqamuka, futhi wezwa emzimbeni wakhe ukuthi uphulukisiwe kulokho kugula okubi.+ 30  Masinyane, noJesu waqaphela ukuthi amandla+ ayephumile kuye, waphendukela ngapha nangapha esixukwini wathi: “Ubani othinte izingubo zami zangaphandle?”+ 31  Kodwa abafundi bakhe bathi kuye: “Uyasibona isixuku ukuthi siyakucindezela,+ kodwa uthi, ‘Ubani ongithintile?’” 32  Nokho, wayeqalaza ukuze abone lowo owayenze lokhu. 33  Kodwa owesifazane, ethukile futhi ethuthumela, azi ukuthi kwakwenzekeni kuye, weza futhi wawa phansi phambi kwakhe wamtshela lonke iqiniso.+ 34  Wathi kuye: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukuphilisile. Hamba ngokuthula,+ uphile kahle ekuguleni kwakho okubi.”+ 35  Esakhuluma, kweza amadoda athile evela emzini wesikhulu esengamele sesinagoge, athi: “Indodakazi yakho ifile! Usamhluphelani umfundisi?”+ 36  Kodwa uJesu, elizwa lelo zwi elalikhulunywa, wathi esikhulwini esengamele sesinagoge: “Ungesabi, kuphela yiba nokholo.”+ 37  Akavumelanga muntu ukuba amlandele ngaphandle kukaPetru noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe.+ 38  Ngakho bafika endlini yesikhulu esengamele sesinagoge, wabona isiphithiphithi esinomsindo nalabo abakhalayo futhi bebangalasa bengathuli, 39  kwathi ngemva kokuba engenile, wathi kubo: “Kungani nibanga isiphithiphithi esinomsindo futhi nikhala? Umntwana akafile, ulele.”+ 40  Khona-ke bamhleka usulu. Kodwa, esebakhiphele ngaphandle bonke, wathatha uyise nonina womntwana nalabo ababekanye naye, wayongena lapho umntwana ayekhona.+ 41  Ebamba isandla somntwana, wathi kuye: “Thalitha khumi,” uma kuhunyushwa okusho ukuthi: “Ntombazane, ngithi kuwe, Vuka!”+ 42  Masinyane intombazane yavuka yahamba, ngoba yayineminyaka eyishumi nambili ubudala. Ngaso leso sikhathi bagajwa yinjabulo enkulu.+ 43  Kodwa wabayala ngokuphindaphindiwe ukuba bangatsheli+ muntu ngalokhu, wathi kufanele inikwe okuthile ukuba idle.

Imibhalo yaphansi