Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Marku 4:1-41

4  Waphinda wafundisa eceleni kolwandle.+ Isixuku esikhulu impela sabuthana eduze kwakhe, waze wagibela esikebheni wahlala wathi qekelele olwandle, kodwa sonke isixuku eceleni kolwandle sasisogwini.+  Ngakho wasifundisa izinto eziningi ngemifanekiso+ futhi wathi kuso ekufundiseni+ kwakhe:  “Lalelani. Bhekani! Kwaphuma umhlwanyeli eyohlwanyela.+  Njengoba ehlwanyela, enye imbewu yawela eceleni kwendlela, kwafika izinyoni zayidla zayiqeda.+  Enye imbewu yawela endaweni enamadwala, lapho, njengokulindelekile, ingabanga nenhlabathi eningi khona, yamila masinyane ngenxa yokungabi nenhlabathi ejulile.+  Kodwa lapho ilanga liphuma, yahanguka, futhi ngenxa yokungabi nampande yabuna.+  Enye imbewu yawela phakathi kwameva, ameva akhula ayiminyanisa, futhi ayithelanga.+  Kodwa enye yawela enhlabathini ekahle,+ njengoba ikhula futhi yanda, yaqala ukuthela, ithela ngokuphindwe ngamashumi amathathu, nangamashumi ayisithupha nangekhulu.”+  Wanezela leli zwi: “Onezindlebe zokulalela makalalele.”+ 10  Lapho eba yedwa, labo ababemzungezile kanye nabayishumi nambili baqala ukumbuza ngale mifanekiso.+ 11  Wabe esethi kubo: “Nina ninikiwe imfihlo engcwele+ yombuso kaNkulunkulu, kodwa kulabo abangaphandle zonke izinto zenzeka ngemifanekiso,+ 12  ukuze kuthi, nakuba bebhekile, babheke kodwa nokho bangaboni, futhi, nakuba bezwa, bezwe kodwa nokho bangawutholi umqondo wako, bangaze babuya bathole intethelelo.”+ 13  Ngokuqhubekayo, wathi kubo: “Aniwazi lo mfanekiso, pho nizoyiqonda kanjani yonke eminye imifanekiso? 14  “Umhlwanyeli uhlwanyela izwi.+ 15  Laba-ke, yilabo abaseceleni kwendlela lapho izwi lihlwanyelwe khona; kodwa ngokushesha lapho sebelizwile uSathane uyafika+ alithathe izwi elihlwanyelwe kubo.+ 16  Ngokufanayo futhi lena iyilabo abahlwanyelwe ezindaweni ezinamadwala: ngokushesha lapho bezwa izwi, balamukela ngenjabulo.+ 17  Nokho abanampande kubo, kodwa bayaqhubeka isikhathi esithile; khona-ke ngokushesha lapho usizi noma ukushushiswa kuvela ngenxa yezwi, bayakhubeka.+ 18  Kukhona abanye futhi abahlwanyelwe phakathi kwameva; lena iyilabo abaye balizwa izwi,+ 19  kodwa izinkathazo+ zalesi simiso sezinto namandla engcebo+ okukhohlisa nezifiso+ zazo zonke ezinye izinto kuyangena kuliminyanise izwi, futhi liba elingatheli.+ 20  Ekugcineni, labo ababehlwanyelwe enhlabathini ekahle yilabo abalilalelayo izwi balamukele ngomusa futhi bathele isithelo ngokuphindwe ngamashumi amathathu nangamashumi ayisithupha nangekhulu.”+ 21  Waqhubeka futhi wathi kubo: “Isibani asilethelwa ukubekwa ngaphansi kwesitsha sokulinganisa noma ngaphansi kombhede, akunjalo? Silethelwa ukubekwa othini lwesibani, akunjalo?+ 22  Ngoba akukho lutho olufihliwe ngaphandle kokuba kungenjongo yokuba ludalulwe; akukho lutho oluthukuswe ngokucophelela ngaphandle kokuba kungenjongo yokuba luvele obala.+ 23  Noma ubani onezindlebe zokulalela, makalalele.”+ 24  Ngokuqhubekayo wathi kubo: “Kunakeni lokho enikuzwayo.+ Ngesilinganiso enilinganisa ngaso, nani niyolinganiselwa ngaso,+ yebo, niyonezelelwa okwengeziwe.+ 25  Ngoba lowo onakho uyonikwa okwengeziwe; kodwa lowo ongenakho, ngisho nalokho anakho kuyothathwa kuye.”+ 26  Waqhubeka wathi: “Ngale ndlela umbuso kaNkulunkulu ufana nje nalapho umuntu ephonsa imbewu emhlabathini,+ 27  uyalala ebusuku avuke ekuseni, imbewu iyahluma ikhule ibe yinde, ukuthi kanjani akazi.+ 28  Umhlabathi uzithelela ngokwawo isithelo kancane kancane, okokuqala udwani, bese kuba isihloko sesiqu, ekugcineni kube izinhlamvu ezigcwele esihlokweni. 29  Kodwa ngokushesha lapho isithelo sivuthwa, ufaka isikela, ngoba isikhathi sokuvuna sesifikile.” 30  Futhi waqhubeka wathi: “Sizowufanisa nani umbuso kaNkulunkulu, noma, singawuchaza ngamuphi umfanekiso?+ 31  Njengohlamvu lwesinaphi, lolo ngesikhathi sokuhlwanyelwa kwalo emhlabathini olusuke luyimbewu encane kunazo zonke emhlabeni+ 32  kodwa lapho seluhlwanyelwe, luyakhula lube lukhulu kunazo zonke ezinye izihlahla futhi lukhiphe amagatsha amakhulu,+ kangangokuthi izinyoni zezulu+ ziyakwazi ukuthola indawo yokuhlala ngaphansi komthunzi walo.”+ 33  Wayekhuluma izwi kubo ngemifanekiso+ eminingi yalolo hlobo, uma nje besakwazi ukulalela. 34  Ngempela, wayengakhulumi kubo ngaphandle komfanekiso, kodwa ngasese kubafundi bakhe wayezichaza zonke izinto.+ 35  Ngalolo suku, sekuhwalele, wathi kubo: “Masiwelele ogwini olungaphesheya.”+ 36  Ngakho, ngemva kokuba sebesimukisile isixuku, bamthatha ngesikebhe, njengoba ayekuso, futhi kwakukhona nezinye izikebhe ezahambisana naye.+ 37  Kwabe sekuba nesiphepho esikhulu esinamandla, futhi amagagasi ayelokhu ephonseka esikebheni, kangangokuthi kwase kusele kancane ukuba isikebhe sigcwale amanzi.+ 38  Kodwa yena wayengemuva esikebheni, elele. Ngakho bamvusa bathi kuye: “Mfundisi, awunandaba yini nokuthi siyafa?”+ 39  Ngemva kwalokho wavuka wawukhuza umoya futhi wathi kulo ulwandle: “Shh! Thula!”+ Umoya wanqamuka, kwaba nokuzola okukhulu.+ 40  Ngakho wathi kubo: “Kungani ninengebhe na? Anikabi nalo ukholo namanje?” 41  Kodwa bafikelwa ukwesaba okungajwayelekile, futhi bethi komunye nomunye: “Ungubani ngempela lo, ngoba ngisho nomoya nolwandle kuyamlalela?”+

Imibhalo yaphansi