Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Marku 3:1-35

3  Waphinde wangena esinagogeni, lapho kwakukhona umuntu onesandla esishwabene.+  Ngakho babembukisisa ukuze babone ukuthi uzomelapha yini lo muntu ngesabatha, ukuze bambeke icala.+  Wathi kulo muntu onesandla esishwabene: “Sukuma uze phakathi nendawo.”  Ngokulandelayo wathi kubo: “Ingabe kungokomthetho ukwenza isenzo esihle noma ukwenza isenzo esibi ngesabatha, ukusindisa noma ukubulala umphefumulo?”+ Kodwa bathula.  Ngemva kokubaqalaza ethukuthele, elusizi impela ngenxa yokungazweli kwezinhliziyo zabo,+ wathi kulo muntu: “Yelula isandla sakho.” Waselula, isandla sakhe saphila.+  Khona-ke abaFarisi baphuma futhi masinyane baqala ukucebisana ngaye namalungu eqembu likaHerode,+ ukuze bambulale.+  Kodwa uJesu kanye nabafundi bakhe basuka baya olwandle; futhi uquqaba oluvela eGalile naseJudiya lwamlandela.+  Lapho bezwa ukuthi zingakanani izinto ayezenza, kweza kuye ngisho nabavela eJerusalema nase-Idumiya nangaphesheya kweJordani nasemaphethelweni eThire+ neSidoni, uquqaba olukhulu.  Watshela abafundi bakhe ukuba bahlale benesikebhe esincane angasisebenzisa ukuze isixuku singamcindezeli. 10  Welapha abaningi, kangangokuba bonke ababenezifo ezimbi babewela phezu kwakhe ukuze bamthinte.+ 11  Ngisho nemimoya engcolile,+ noma nini lapho imbona, yayiziwisa phansi phambi kwakhe, ikhamuluke, ithi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.”+ 12  Kodwa wayeyidonsa ngendlebe ukuba ingamenzi aziwe.+ 13  Wanyuka intaba wabiza labo abafunayo,+ baya kuye.+ 14  Wakha iqembu labayishumi nambili, aliqamba nangokuthi “abaphostoli,” ukuze baqhubeke benaye futhi abathume ukuba bayoshumayela,+ 15  babenanegunya lokuxosha amademoni.+ 16  Leli qembu alakha labayishumi nambili kwakunguSimoni, amnika futhi isibongo esithi Petru,+ 17  noJakobe indodana kaZebedewu noJohane umfowabo kaJakobe+ (nalaba wabanika isibongo esithi Bowanergesi, okusho ukuthi amaDodana Okuduma), 18  no-Andreya noFiliphu noBartolomewu noMathewu noTomase noJakobe indodana ka-Alfewu noThadewu noSimoni umKhanana 19  noJuda Iskariyothe, lowo kamuva owamkhaphela.+ Wangena endlini ethile. 20  Isixuku saphinde sabuthana, kangangokuthi babengakwazi ngisho nokudla ukudla.+ 21  Kodwa lapho izihlobo+ zakhe zizwa ngakho, zaphuma ukuze ziyombamba, ngoba zazithi: “Uyahlanya.”+ 22  Ababhali ababehle bevela eJerusalema babethi: “UnoBhelizebhubhe, uxosha amademoni ngombusi wamademoni.”+ 23  Ngakho, ngemva kokubabiza, wasebenzisa imifanekiso wathi kubo: “USathane angamxosha kanjani uSathane? 24  Phela, uma umbuso uhlukana wodwa, lowo mbuso awunakuma;+ 25  nendlu, uma ihlukana yodwa, leyo ndlu ngeke ikwazi ukuma.+ 26  Futhi, uma uSathane ezivukele yena futhi wahlukana, akanakuma, kodwa usezofika ekupheleni.+ 27  Eqinisweni, akekho ongena endlini yomuntu onamandla okwaziyo ukuphanga+ izimpahla zakhe ngaphandle kokuba abophe lowo muntu onamandla kuqala, khona-ke uyobe esephanga indlu yakhe.+ 28  Ngiqinisile ngithi kini amadodana abantu ayothethelelwa zonke izinto, kungakhathaliseki ukuthi iziphi izono namahlazo awenza ngokuhlambalaza.+ 29  Nokho, noma ubani ohlambalaza umoya ongcwele akanayo intethelelo kuze kube phakade, kodwa unecala lesono saphakade.”+ 30  Lokhu wakusho ngenxa yokuthi babethi: “Unomoya ongcolile.”+ 31  Manje unina nabafowabo+ beza, futhi, njengoba babemi ngaphandle, bathumela ukuba abizwe.+ 32  Ngaleso sikhathi, isixuku sasihlezi simngungile, ngakho sathi kuye: “Bheka! Unyoko nabafowenu ngaphandle bayakufuna.”+ 33  Kodwa ephendula wathi kubo: “Ubani ongumama nabafowethu na?”+ 34  Futhi ngemva kokuqalaza labo ababehlezi bemzungezile, wathi: “Bhekani, umama nabafowethu!+ 35  Noma ubani owenza intando kaNkulunkulu, lowo ungumfowethu nodadewethu nomama.”+

Imibhalo yaphansi