Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Marku 14:1-72

14  Manje iphasika+ nomkhosi+ wamaqebelengwane angenamvubelo kwakuzoba khona ngemva kwezinsuku ezimbili.+ Abapristi abakhulu nababhali babefuna iqhinga lokumbamba bambulale;+  ngoba babelokhu bethi: “Kungabi ngomkhosi; funa abantu basuse isiyaluyalu.”+  Ngesikhathi eseBhethaniya endlini kaSimoni onochoko,+ njengoba ehlezi ekudleni, owesifazane othile weza nomfuma we-alabhaste wamafutha anamakha, abiza kakhulu, inadi loqobo. Evula umfuma we-alabhaste ngokuwuphula wawathela ekhanda lakhe.+  Kukhona abanye kubo abathukuthela ngalokhu: “Kungani esaphazwa la mafutha anamakha?+  Ngoba la mafutha anamakha ngabe ethengiswe ngodenariyu abangaphezu kwamakhulu amathathu baphiwa abampofu!” Bamcasukela kakhulu.+  Kodwa uJesu wathi: “Myekeni. Kungani nizama ukumkhathaza? Wenze isenzo esihle kimi.+  Ngoba abampofu+ ninabo ngaso sonke isikhathi, futhi noma nini lapho nifuna ningabenzela okuhle ngaso sonke isikhathi, kodwa mina aninami ngaso sonke isikhathi.+  Wenze abengakwenza; uthathe kusengaphambili umsebenzi wokuqhola umzimba wami ngamafutha anamakha ecabangela ukungcwatshwa kwami.+  Ngiqinisile ngithi kini, Nomaphi lapho izindaba ezinhle zishunyayelwa khona ezweni lonke,+ lokho lona wesifazane akwenzile nakho kuyokhulunywa ngakho njengesikhumbuzo sakhe.”+ 10  UJuda Iskariyothe, omunye kwabayishumi nambili, waya kubapristi abakhulu ukuze amkhaphele kubo.+ 11  Lapho bekuzwa lokhu, bajabula bathembisa ukumnika imali yesiliva.+ Ngakho wafuna indlela angamkhaphela ngayo ngethuba elikahle.+ 12  Manje ngosuku lokuqala lwamaqebelengwane angenamvubelo,+ lapho benza umhlatshelo wephasika njengokujwayelekile, abafundi bakhe+ bathi kuye: “Ufuna siyokulungiselaphi ukuba udle iphasika?”+ 13  Ngemva kwalokho wathuma ababili kubafundi bakhe wathi kubo: “Ngenani emzini; nizohlangana nendoda ethwele imbiza yamanzi.+ Niyilandele, 14  nomaphi lapho ingena khona nithi kumninindlu, ‘UMfundisi uthi: “Liphi ikamelo lezimenywa lapho ngingadlela khona iphasika+ nabafundi bami?”’+ 15  Uzonibonisa ikamelo elikhulu eliphezulu, elilungiswe ngempahla yasendlini; nisilungiselele khona.”+ 16  Ngakho abafundi baphuma, bangena emzini futhi bathola kunjengoba nje eshilo kubo; balungiselela iphasika.+ 17  Sekuhlwile, weza nabayishumi nambili.+ 18  Njengoba behlezi etafuleni bedla, uJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, Omunye kini, odla kanye nami,+ uzongikhaphela.”+ 19  Baqala ukuba lusizi, bathi kuye ngamunye ngamunye: “Akumina, akunjalo?”+ 20  Wathi kubo: “Ngomunye wabayishumi nambili, ogcobhoza esitsheni sinye+ kanye nami. 21  Yiqiniso, iNdodana yomuntu iyahamba, njengoba nje kulotshiwe ngokuphathelene nayo, kodwa maye kulowo muntu iNdodana yomuntu ekhashelwa ngaye! Bekuyoba kuhle kakhulu ngalowo muntu ukube wayengazalwanga.”+ 22  Njengoba bedla, wathatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula wabanika sona, wathi: “Thathani, lokhu kusho umzimba wami.”+ 23  Ethatha indebe, wabonga wabanika yona, bonke baphuza kuyo.+ 24  Futhi wathi kubo: “Lokhu kusho ‘igazi’+ lami ‘lesivumelwano,’+ elizothululwa+ ngenxa yabaningi.+ 25  Ngiqinisile ngithi kini, angisoze ngiphinde futhi ngiphuze umkhiqizo womvini kuze kube yilolo suku lapho ngiwuphuza umusha embusweni kaNkulunkulu.”+ 26  Ekugcineni, ngemva kokuhlabelela izindumiso,+ baphuma baya eNtabeni Yeminqumo.+ 27  UJesu wathi futhi kubo: “Nonke nizokhubeka, ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘Ngizoshaya umalusi,+ izimvu zihlakazeke.’+ 28  Kodwa ngemva kokuba sengivusiwe ngizonandulela ngiye eGalile.”+ 29  Kodwa uPetru wathi kuye: “Ngisho noma bonke abanye bekhubeka, nokho mina ngeke.”+ 30  Khona-ke uJesu wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, Wena namuhla, yebo, kulobu busuku, ngaphambi kokuba iqhude likhale kabili, yebo wena uzongiphika kathathu.”+ 31  Kodwa waphikelela ethi: “Ngisho noma kungadingeka ngife kanye nawe, angisoze ngakuphika.” Bonke abanye basho into efanayo.+ 32  Babe sebefika endaweni okuthiwa iGetsemane, wathi kubafundi bakhe: “Hlalani lapha phansi ngesikhathi ngisathandaza.”+ 33  Wathatha uPetru noJakobe noJohane+ wahamba nabo, waqala ukushaqeka nokukhathazeka kakhulu.+ 34  Wathi kubo: “Umphefumulo wami ulusizi kakhulu,+ kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde.”+ 35  Eya phambili kancane wawela emhlabathini wathandazela ukuba lelo hora lidlule kuye,+ uma kungenzeka. 36  Futhi waqhubeka wathi, “Abha, Baba,+ zonke izinto zingenzeka kuwe; susa le ndebe kimi. Nokho kungabi yilokho okufunwa yimi, kodwa kube yilokho okufunwa nguwe.”+ 37  Weza wabathola belele, wathi kuPetru: “Simoni, ulele na? Awubanga nawo yini amandla okuhlala ulindile ihora elilodwa?+ 38  Madoda, hlalani nilindile futhi nithandaza,+ ukuze ningangeni esilingweni. Yebo, umoya uzimisele, kodwa inyama ibuthakathaka.”+ 39  Waphinda wahamba wathandaza, esho okufanayo.+ 40  Waphinda futhi weza wabathola belele, ngoba amehlo abo ayesinda, ngakho abazanga ukuthi bamphendule bathini.+ 41  Weza futhi okwesithathu wathi kubo: “Esikhathini esinjengalesi nilele niphumule! Kwanele! Ihora selifikile!+ Bhekani! INdodana yomuntu ikhashelwa ezandleni zezoni.+ 42  Sukumani, masihambe.+ Bhekani! Ongikhaphelayo usesondele.”+ 43  Masinyane, esakhuluma, kwafika uJuda, omunye wabayishumi nambili, ekanye nesixuku siphethe izinkemba nezagila sivela kubapristi abakhulu nababhali namadoda amadala.+ 44  Umkhapheli wakhe wayebanike isibonakaliso ababevumelene ngaso, ethi: “Lowo engimangayo, nguye; mbambeni nimuke naye ngokuphepha.”+ 45  Wasondela waqonda ngqo kuye wathi: “Rabi!” wamanga+ ngobumnene obukhulu. 46  Ngakho bambamba.+ 47  Nokho, othile kwababemi lapho wahosha inkemba yakhe wagalela encekwini yompristi ophakeme wayisusa indlebe.+ 48  Kodwa uJesu esabela kulokho wathi kubo: “Ingabe niphumele ukuzobopha mina niphethe izinkemba nezagila njengokungathi nizobhekana nomphangi?+ 49  Usuku nosuku benginani ethempelini ngifundisa,+ kodwa aningibambanga. Noma kunjalo, kungenjongo yokuba kugcwaliseke+ imiBhalo.”+ 50  Bonke bamshiya+ babaleka.+ 51  Kodwa insizwa ethile eyayembethe ingubo yelineni elicolekileyo emzimbeni wayo onqunu yamlandela; futhi bazama ukuyibamba,+ 52  kodwa yashiya ingubo yayo yelineni ngemuva yabaleka inqunu. 53  Manje uJesu bamyisa kumpristi ophakeme, futhi bonke abapristi abakhulu namadoda amadala nababhali bahlangana.+ 54  Kodwa uPetru, ekujana impela, wamlandela+ waze wafika egcekeni lompristi ophakeme; futhi wayehlezi nezikhonzi zasendlini otha umlilo omkhulu. 55  Phakathi naleso sikhathi abapristi abakhulu nayo yonke iSanhedrini babefuna ubufakazi obumelene noJesu ukuze bambulale,+ kodwa ababutholanga.+ 56  Ngempela abaningi babenikeza ubufakazi obungamanga ngaye,+ kodwa ubufakazi babo babungavumelani.+ 57  Abathile babesukuma bafakaze amanga ngaye, bathi: 58  “Samuzwa ethi, ‘Ngizodiliza leli thempeli elenziwa ngezandla futhi ngezinsuku ezintathu ngakhe elinye elingenziwanga ngezandla.’”+ 59  Kodwa nangalezi zizathu ubufakazi babo babungavumelani. 60  Ekugcineni umpristi ophakeme wasukuma phakathi kwabo wabuza uJesu, wathi: “Awuphenduli ngalutho na? Kuyini lokhu laba abakufakaza ngawe?”+ 61  Kodwa wayelokhu ethule futhi akazange aphendule nhlobo.+ Umpristi ophakeme waphinda futhi wambuza wathi kuye: “Ingabe unguKristu iNdodana yoTusekayo?”+ 62  Khona-ke uJesu wathi: “Nginguye; futhi nina bantu nizobona iNdodana yomuntu+ ihlezi ngakwesokunene+ samandla iza namafu ezulu.”+ 63  Khona-ke umpristi ophakeme waklebhula izingubo zakhe zangaphansi+ wathi: “Sisabadingelani ofakazi?+ 64  Nikuzwile ukuhlambalaza.+ Yini esobala kini?” Bonke bamlahla ngecala bethi ufanelwe ukufa. 65  Abanye baqala ukumkhafulela+ bamboza bonke ubuso bakhe bamshaya nangezibhakela bethi kuye: “Profetha!” Izikhonzi zasenkantolo zamthatha, zimshaya ngezimpama.+ 66  Ngesikhathi uPetru engaphansi egcekeni, enye yamantombazane ayizincekukazi zompristi ophakeme yeza,+ 67  kwathi ibona uPetru otha, yamgqolozela yathi: “Nawe futhi, ubunalo mNazaretha, lo Jesu.”+ 68  Kodwa waphika, wathi: “Angimazi futhi angikuqondi okushoyo,” waphumela ngaphandle egumeni.+ 69  Lapho intombazane eyincekukazi imbona, yaqala futhi ukuthi kulabo ababemi lapho: “Lona ngomunye wabo.”+ 70  Waphinde waphika. Kwaphinda futhi ngemva kwesikhashana, labo ababemi lapho bathi kuPetru: “Ngokuqinisekile ungomunye wabo, ngoba, eqinisweni, ungowaseGalile.”+ 71  Kodwa waqala ukuqalekisa nokufunga ethi:+ “Angimazi lo muntu enikhuluma ngaye.”+ 72  Masinyane iqhude lakhala okwesibili;+ uPetru wakhumbula izwi uJesu ayelikhulume kuye lokuthi: “Ngaphambi kokuba iqhude likhale kabili, uzongiphika kathathu.”+ Waqhumuka wakhala.+

Imibhalo yaphansi