Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Marku 12:1-44

12  Waqala futhi ukukhuluma nabo ngemifanekiso ethi: “Umuntu othile watshala isivini,+ wasibiyela ngothango, wemba umgodi wesikhamo sewayini wamisa nombhoshongo,+ wasiqashisa kubalimi,+ wayesehamba eya kude.+  Ngenkathi efanele wathumela inceku kubalimi, ukuze athole ezinye zezithelo zesivini kubalimi.+  Kodwa bayibamba, bayishaya futhi bayimukisa ilambatha.+  Waphinda wathumela enye inceku kubo; yona bayishaya ekhanda futhi bayihlazisa.+  Wathumela enye futhi, leyo bayibulala; nezinye eziningi, ezinye kuzo abazishaya, ezinye bazibulala.  Wayenomunye wokugcina, indodana ethandekayo.+ Wayithumela ekugcineni kubo, ethi, ‘Bazoyihlonipha indodana yami.’+  Kodwa labo balimi bakhuluma bodwa bathi, ‘Lena yindlalifa.+ Wozani, masiyibulale, ifa lizoba ngelethu.’+  Ngakho bayibamba bayibulala,+ bayiphonsa ngaphandle kwesivini.+  Yini umnikazi wesivini azoyenza? Uzoza ababhubhise laba balimi, isivini+ asinike abanye.+ 10  Anizange yini niwufunde lo mbhalo othi, ‘Itshe+ elaliwa abakhi, lona liye laba yitshe legumbi eliyinhloko.+ 11  Leli liye laba khona livela kuJehova, futhi liyamangalisa emehlweni ethu’?”+ 12  Babe sebefuna indlela yokumbamba, kodwa babesaba isixuku, ngoba babeqaphela ukuthi wayekhuluma lo mfanekiso ecabanga ngabo. Ngakho bamshiya bahamba.+ 13  Ngokulandelayo bathumela kuye abanye babaFarisi nabanye bamalungu eqembu likaHerode,+ ukuze bambambe enkulumweni yakhe.+ 14  Lapho befika bathi kuye: “Mfundisi, siyazi ukuthi uneqiniso futhi awukhathali ngamuntu, ngoba awubheki ukubonakala kwabantu kwangaphandle, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokuvumelana neqiniso:+ Ingabe kungokomthetho ukukhokha intela yekhanda kuKhesari noma cha? 15  Sikhokhe, noma singakhokhi?”+ Ebona ubuzenzisi babo, wathi kubo: “Kungani ningivivinya na? Lethani lapha udenariyu ngiwubone.”+ 16  Bawuletha. Wathi kubo: “Okabani lo mfanekiso nalo mbhalo oqoshiwe?” Bathi kuye: “OkaKhesari.”+ 17  UJesu wabe esethi: “Buyiselani okukaKhesari kuKhesari,+ kodwa okukaNkulunkulu kuNkulunkulu.”+ Bamangala ngaye.+ 18  Manje kweza abaSadusi kuye, abathi alukho uvuko, bambuza lo mbuzo:+ 19  “Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma umfowabo womuntu efa futhi eshiya umfazi kodwa engashiyi mntwana, umfowabo+ kufanele amngene lowo mfazi avezele umfowabo inzalo kuye.+ 20  Kwakukhona izelamani eziyisikhombisa; owokuqala wathatha umfazi, kodwa lapho efa akashiyanga nzalo.+ 21  Wathathwa owesibili, kodwa wafa ngaphandle kokushiya inzalo; nowesithathu ngendlela efanayo. 22  Futhi bonke abayisikhombisa abashiyanga nzalo. Ekugcineni owesifazane naye wafa.+ 23  Ovukweni yimuphi kubo ayoba ngumkakhe? Ngoba bonke abayisikhombisa bamthola njengomkabo.”+ 24  UJesu wathi kubo: “Akukona yini ukungazi kwenu imiBhalo namandla kaNkulunkulu okunenza niphaphalaze?+ 25  Ngoba lapho bevuka kwabafileyo, amadoda awashadi nabesifazane abendiswa, kodwa banjengezingelosi emazulwini.+ 26  Kodwa ngokuphathelene nabafileyo, ukuthi bayavuswa, anifundanga yini encwadini kaMose, endabeni ephathelene nomunga, indlela uNkulunkulu asho ngayo kuye ukuthi, ‘NginguNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe’?+ 27  UnguNkulunkulu wabaphilayo, akayena owabafileyo. Niphaphalaze kakhulu.”+ 28  Manje omunye kubabhali owayezile futhi wabezwa bephikisana, azi ukuthi wayebaphendule kahle, wambuza: “Yimuphi umyalo ongowokuqala kuyo yonke?”+ 29  UJesu waphendula: “Owokuqala ngothi, ‘Yizwa, Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu unguJehova oyedwa,+ 30  futhi kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho.’+ 31  Owesibili yilo, ‘Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.’+ Awukho omunye umyalo omkhulu kunale.” 32  Umbhali wathi kuye: “Mfundisi, ushó kahle ngokuvumelana neqiniso ukuthi, ‘Munye, futhi akekho omunye ngaphandle kwaKhe’;+ 33  futhi lokhu kumthanda komuntu ngayo yonke inhliziyo yakhe nangakho konke ukuqonda kwakhe nangawo onke amandla akhe nalokhu kuthanda komuntu umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena kubaluleke ngaphezu kwayo yonke iminikelo yokushiswa ephelele nemihlatshelo.”+ 34  Khona-ke uJesu, eqonda ukuthi wayephendule ngokukhalipha, wathi kuye: “Awukude nombuso kaNkulunkulu.” Kodwa akekho owaba nesibindi sokuphinde ambuze futhi.+ 35  Nokho, lapho uJesu ephendula, njengoba ayefundisa ethempelini, wathi: “Basho kanjani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavide?+ 36  Ngomoya ongcwele+ uDavide ngokwakhe wathi, ‘UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho.”’+ 37  UDavide ngokwakhe umbiza ngokuthi ‘iNkosi,’ pho kwenzeka kanjani ukuba abe yindodana yakhe?”+ Isixuku esikhulu sasimlalele ngenjabulo.+ 38  Futhi ekufundiseni kwakhe waqhubeka wathi: “Xwayani ababhali+ abathanda ukuhambahamba begqoke izivatho futhi abathanda ukubingelelwa ezigcawini 39  nezihlalo ezingaphambili emasinagogeni nezindawo ezivelele kunazo zonke ezidlweni zakusihlwa.+ 40  Yibo laba abashwabadela izindlu+ zabafelokazi futhi abenza imithandazo emide bezenzisa; laba bayokwamukela isahlulelo esinzima kakhulu.”+ 41  Wahlala phansi lapho amabhokisi omnikelo+ ebonakala khona futhi waqaphela indlela isixuku esasikhalakathisela ngayo imali emabhokisini omnikelo; abantu abaningi abacebile babekhalakathisela izinhlamvu eziningi zemali.+ 42  Manje kweza umfelokazi ompofu wakhalakathisela izinhlamvu zemali ezimbili ezincane, zenani elincane kakhulu.+ 43  Ngakho wabizela abafundi bakhe kuye wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini lo mfelokazi ompofu ukhalakathisele okungaphezu kokwabo bonke abakhalakathisela imali emabhokisini omnikelo;+ 44  ngoba bonke bakhalakathisele abakucaphune enaleni yabo, kodwa yena, ekusweleni kwakhe, ukhalakathisele konke abenakho, konke abeziphilisa ngakho.”+

Imibhalo yaphansi