Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Marku 10:1-52

10  Ukusuka lapho wahamba futhi wafika emingceleni yaseJudiya ngaphesheya kweJordani, izixuku zaphinde zabuthana kuye, waphinde wazifundisa njengoba ayejwayele ukwenza.+  AbaFarisi manje basondela kuye, futhi ukuze bamvivinye, bambuza ukuthi kwakungokomthetho yini ukuba umuntu ahlukanise nomkakhe.+  Ephendula wathi kubo: “UMose waniyala wathini?”  Bathi: “UMose wakuvumela ukulotshwa kwencwadi yokumxosha nokuhlukanisa naye.”+  Kodwa uJesu wathi kubo: “Ngenxa yokucabangela ukuba lukhuni kwezinhliziyo zenu,+ wanilobela lowo myalo.  Nokho, kusukela ekuqaleni kwendalo ‘Wabenza kwaba owesilisa nowesifazane.+  Ngenxa yalokhu indoda iyoshiya uyise nonina,  futhi laba ababili bayoba nyamanye’;+ ngakho abasebabili, kodwa sebenyamanye.  Ngakho-ke, lokho uNkulunkulu akuhlanganisile makungahlukaniswa muntu.”+ 10  Lapho sebesendlini futhi,+ abafundi baqala ukumbuza ngokuphathelene nalokhu. 11  Wathi kubo: “Noma ubani ohlukanisa nomkakhe ashade nomunye, uyaphinga,+ 12  futhi uma kwenzeka owesifazane, ngemva kokuhlukanisa nomyeni wakhe, eshada nomunye, uyaphinga.”+ 13  Manje abantu baletha abantwana kuye ukuze abathinte; kodwa abafundi babakhuza.+ 14  Lapho ebona lokhu uJesu wathukuthela wathi kubo: “Bayekeni abantwana beze kimi; ningazami ukubavimba, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo.+ 15  Ngiqinisile ngithi kini, Noma ubani ongawamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana akasoze angena kuwo.”+ 16  Wabasingatha abantwana wababusisa, ebabeka izandla.+ 17  Njengoba ephuma ehamba, umuntu othile wagijima wawa ngamadolo phambi kwakhe wambuza lo mbuzo: “Mfundisi Omuhle, yini okumelwe ngiyenze ukuze ngizuze ifa lokuphila okuphakade?”+ 18  UJesu wathi kuye: “Kungani ungibiza ngokuthi ngimuhle?+ Akekho omuhle, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu.+ 19  Uyayazi imiyalo ethi, ‘Ungabulali,+ Ungaphingi,+ Ungebi,+ Ungafakazi amanga,+ Ungaphambi,+ Hlonipha uyihlo nonyoko.’”+ 20  Lo muntu wathi kuye: “Mfundisi, zonke lezi zinto ngizigcinile kusukela ebusheni bami.” 21  UJesu wambheka futhi wezwa emthanda wathi kuye: “Yinye into esele ngawe: Hamba, uthengise lokho onakho uphe abampofu, khona-ke uyoba nengcebo ezulwini, bese uza ube ngumlandeli wami.”+ 22  Kodwa wadabuka ngenxa yalelo zwi futhi wahamba elusizi, ngoba wayenempahla eningi.+ 23  Ngemva kokuqalaza, uJesu wathi kubafundi bakhe: “Yeka ukuthi kuyoba yinto enzima kangakanani ngalabo abanemali+ ukungena embusweni kaNkulunkulu!”+ 24  Kodwa la mazwi akhe abamangaza+ abafundi. Esabela kulokhu uJesu waphinde wathi kubo: “Bantwana, yeka ukuthi kuyinto enzima kangakanani ukungena embusweni kaNkulunkulu! 25  Kulula ukuba ikamela lichushe embotsheni yenaliti kunokuba isicebi singene embusweni kaNkulunkulu.”+ 26  Bakhexa nangokwengeziwe bathi kuye: “Eqinisweni, ubani ongasindiswa?”+ 27  Ebabheka ngokuthé ngqo uJesu wathi kubo: “Kubantu akunakwenzeka, kodwa akunjalo kuNkulunkulu, ngoba zonke izinto zingenzeka kuNkulunkulu.”+ 28  UPetru wathi kuye: “Bheka! Sishiyé zonke izinto futhi besilokhu sikulandela.”+ 29  UJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, Akekho oshiyé indlu noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma abantwana noma amasimu ngenxa yami nangenxa yezindaba ezinhle+ 30  ongeke athole ngokuphindwe ngekhulu+ manje kule nkathi yesikhathi, izindlu nabafowabo nodadewabo nonina nabantwana namasimu, kanye nokushushiswa,+ futhi esimisweni sezinto esizayo ukuphila okuphakade. 31  Nokho, abaningi abangabokuqala bayoba abokugcina, abokugcina babe abokuqala.”+ 32  Manje babenyuka ngendlela beya eJerusalema, uJesu ehamba phambi kwabo, futhi bamangala; kodwa labo ababelandela baqala ukwesaba. Waphinda wagudlukela eceleni nabayishumi nambili wabatshela lezi zinto okumelwe zimehlele:+ 33  “Bhekani, sinyukela eJerusalema, futhi iNdodana yomuntu izonikelwa kubapristi abakhulu nakubabhali; bazoyilahlela ekufeni bayinikele kubantu bezizwe,+ 34  bahlekise ngayo bayikhafulele, bayibhaxabule futhi bayibulale, kodwa izovuka ngemva kwezinsuku ezintathu.”+ 35  UJakobe noJohane, amadodana amabili kaZebedewu,+ beza kuye bathi kuye: “Mfundisi, sifuna ukuba usenzele noma ngabe yini esiyicelayo kuwe.”+ 36  Wathi kubo: “Nifuna nginenzeleni?” 37  Bathi kuye: “Siphe ukuba sihlale, omunye ngakwesokunene sakho omunye ngakwesobunxele sakho, enkazimulweni yakho.”+ 38  Kodwa uJesu wathi kubo: “Anikwazi enikucelayo. Niyakwazi yini ukuphuza indebe engiyiphuzayo, noma ukubhapathizwa ngobhapathizo engibhapathizwa ngalo?”+ 39  Bathi kuye: “Siyakwazi.” Khona-ke uJesu wathi kubo: “Indebe engiyiphuzayo niyoyiphuza, futhi niyobhapathizwa ngobhapathizo engibhapathizwa ngalo.+ 40  Nokho, lokhu kuhlala phansi ngakwesokunene sami noma ngakwesobunxele sami akukhona okwami ukuba ngiphane ngakho,+ kodwa kungokwalabo okulungiselelwe bona.” 41  Nokho, lapho abanye abayishumi bezwa ngakho, baqala ukubathukuthelela oJakobe noJohane.+ 42  Kodwa uJesu, ngemva kokubabizela kuye, wathi kubo: “Niyazi ukuthi labo ababonakala bebusa izizwe bazenza izingqongqo phezu kwazo nabakhulu bazo basebenzisa igunya phezu kwazo.+ 43  Akunjalo phakathi kwenu; kodwa noma ubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu kumelwe abe yisikhonzi senu,+ 44  futhi noma ubani ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kumelwe abe yinceku yabo bonke.+ 45  Ngoba ngisho neNdodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa,+ kodwa ukukhonza nokunikela umphefumulo wayo ube yisihlengo+ sabaningi.”+ 46  Bafika eJeriko. Kodwa njengoba yena nabafundi bakhe nesixuku esikhulu bephuma eJeriko, uBartimewu (indodana kaThimewu), isinxibi esiyimpumputhe, wayehlezi eceleni kwendlela.+ 47  Lapho ezwa ukuthi kwakunguJesu umNazaretha, waqala ukumemeza ethi: “Ndodana kaDavide,+ Jesu, ngihawukele!”+ 48  Khona-ke abaningi bamthethisa bethi makathule; kodwa waqhubeka ememeza nakakhulu, ethi: “Ndodana kaDavide, ngihawukele!”+ 49  Ngakho uJesu wema wathi: “Mbizeni.” Bayibiza le mpumputhe, bethi kuyo: “Yima isibindi, sukuma, uyakubiza.”+ 50  Ilahla ingubo yayo yangaphandle, yagxuma yema ngezinyawo yaya kuJesu. 51  UJesu eyiphendula wathi: “Ufuna ngikwenzeleni?”+ Le mpumputhe yathi kuye: “Rabuni, mangiphinde ngibone.”+ 52  UJesu wathi kuyo: “Hamba, ukholo lwakho lukuphilisile.”+ Ngokushesha yaphinde yabona,+ yabe isimlandela endleleni.+

Imibhalo yaphansi