Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Marku 1:1-45

1  Isiqalo sezindaba ezinhle mayelana noJesu Kristu:  Njengoba nje kulotshiwe ku-Isaya umprofethi: “(Bheka! Ngithuma isithunywa sami phambi kwakho, esizolungisa indlela yakho;)+  lalela! kukhona omemezayo ehlane ethi, ‘Lungisani indlela kaJehova, yenzani izindlela zakhe ziqonde,’”+  uJohane umbhapathizi wavela ehlane, eshumayela ngokubhapathizwa njengesibonakaliso sokuphenduka ngenjongo yokuthethelelwa kwezono.+  Ngenxa yalokho yonke indawo yaseJudiya nabo bonke abakhileyo eJerusalema baphuma baya kuye, wababhapathiza eMfuleni iJordani, bevuma izono zabo obala.+  UJohane wayegqoké uboya bekamela futhi enebhande lesikhumba okhalweni,+ edla izinkumbi+ noju lwezinyosi zasendle.+  Wayeshumayela, ethi: “Ngemva kwami kuza onamandla kunami; angikufanelekele ukufola ngithukulule imichilo yezimbadada zakhe.+  Mina nginibhapathizé ngamanzi, kodwa yena uzonibhapathiza ngomoya ongcwele.”+  Phakathi nalezo zinsuku uJesu weza evela eNazaretha laseGalile, wabhapathizwa nguJohane eJordani.+ 10  Masinyane lapho ekhuphuka emanzini wabona amazulu ehlukana phakathi, nomoya wehlela kuye njengejuba;+ 11  kwavela izwi emazulwini lithi: “Wena uyiNdodana yami, ethandekayo; ngikwamukele.”+ 12  Masinyane umoya wamqhubela ukuba aye ehlane.+ 13  Ngakho wayelokhu esehlane izinsuku ezingamashumi amane,+ elingwa uSathane,+ futhi ekanye nezilwane zasendle, kodwa izingelosi zimkhonza.+ 14  Manje ngemva kokuboshwa kukaJohane uJesu waya eGalile,+ eshumayela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu+ 15  ethi: “Isikhathi esimisiwe sesigcwalisekile,+ umbuso kaNkulunkulu ususondele. Phendukani,+ nibe nokholo ezindabeni ezinhle.” 16  Ehamba eceleni kolwandle lwaseGalile wabona uSimoni+ no-Andreya umfowabo kaSimoni bephonsa amanetha abo olwandle, ngoba babengabadobi.+ 17  Ngakho uJesu wathi kubo: “Ngilandeleni, ngizonenza abadobi babantu.”+ 18  Bawashiya ngaso leso sikhathi amanetha abo bamlandela.+ 19  Ngemva kokuqhubekela phambidlana wabona uJakobe indodana kaZebedewu noJohane umfowabo, eqinisweni, wababona besesikebheni sakubo belungisa amanetha abo;+ 20  wababiza ngaphandle kokulibala. Bashiya uyise uZebedewu esikebheni kanye nabaqashwa, bamlandela. 21  Bahamba baya eKapernawume.+ Kwathi nje ukuba kube yisabatha wangena esinagogeni waqala ukufundisa. 22  Bakhexa ngendlela yakhe yokufundisa,+ ngoba bheka wayebafundisa njengomuntu onegunya, kungenjengababhali.+ 23  Ngawo lowo mzuzu kwakukhona umuntu owayengaphansi kwamandla omoya ongcolile esinagogeni labo, wamemeza,+ 24  ethi: “Sihlangene ngani nawe, Jesu waseNazaretha?+ Ingabe uzosibhubhisa? Ngazi+ kahle ukuthi ungubani, ungoNgcwele+ kaNkulunkulu.”+ 25  Kodwa uJesu wawukhuza, ethi: “Thula, uphume kuye!”+ 26  Lo moya ongcolile, ngemva kokumdlikiza nokuklabalasa ngalo lonke izwi lawo, waphuma kuye.+ 27  Bonke abantu bamangala, baqala ukuxoxa bodwa, bethi: “Kuyini lokhu? Imfundiso entsha! Unegunya lokuyala ngisho nemimoya engcolile, imlalele.”+ 28  Ngakho umbiko ngaye wasakazeka masinyane nxazonke kulo lonke elizungeze iGalile.+ 29  Masinyane baphuma esinagogeni bangena kubo kaSimoni+ no-Andreya kanye noJakobe noJohane. 30  Umkhwekazi+ kaSimoni wayelele phansi egula enomkhuhlane,+ futhi ngaso leso sikhathi bamtshela ngaye. 31  Waya kuye wamphakamisa, embamba ngesandla; umkhuhlane wamyeka,+ waqala ukubakhonza.+ 32  Sekuhwalele, ilanga selishonile, abantu baqala ukumlethela bonke ababegula+ nababekhwelwe amademoni;+ 33  wonke umuzi wawubuthanele emnyango. 34  Ngakho welapha abaningi ababeguliswa yizifo ezihlukahlukene,+ waxosha amademoni amaningi, kodwa engawavumeli amademoni ukuba akhulume, ngoba ayemazi ukuthi unguKristu.+ 35  Ekuseni kakhulu, kusemnyama, wavuka waphumela ngaphandle wahamba waya endaweni engenabantu,+ wathandaza.+ 36  Kodwa, uSimoni nalabo ababekanye naye bamfuna 37  bamthola, bathi kuye: “Bonke bayakufuna.” 38  Kodwa wathi kubo: “Masiye kwenye indawo, emizaneni eseduze, ukuze ngishumayele+ nakhona, ngoba ngiphumele le njongo.”+ 39  Waya, washumayela emasinagogeni abo kulo lonke elaseGalile, exosha amademoni.+ 40  Kweza onochoko kuye, wamncenga eguqe nangedolo, ethi kuye: “Uma nje uthanda, ungangenza ngihlanzeke.”+ 41  Khona-ke waba nesihawu,+ welula isandla sakhe wamthinta, wathi kuye: “Ngiyathanda. Hlanzeka.”+ 42  Masinyane uchoko lwashabalala kuye, wahlanzeka.+ 43  Ngaphezu kwalokho, wamyalisisa wayesemmukisa ngaso leso sikhathi, 44  wathi kuye: “Uqaphele ukuba ungatsheli muntu lutho, kodwa hamba uzibonakalise kumpristi+ futhi unikele ngezinto uMose ayaleza ngazo+ ngenxa yokuhlanzwa kwakho, ukuze kube ubufakazi kubo.”+ 45  Kodwa ngemva kokuba esehambile, lo muntu waqala ukuyimemezela kakhulu nokuyisakaza kabanzi indaba, kangangokuthi uJesu wayengasakwazi ukungena emzini obala, kodwa wahlala ngaphandle ezindaweni ezingenabantu. Nokho baqhubeka beza kuye bevela kuzo zonke izinhlangothi.+

Imibhalo yaphansi