Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Malaki 3:1-18

3  “Bheka! Ngithuma isithunywa sami,+ futhi siyolungisa indlela phambi kwami.+ INkosi yeqiniso+ eniyifunayo iyofika kungazelelwe ethempelini laYo,+ nesithunywa+ sesivumelwano+ enijabula ngaso.+ Bheka! Iyofika ngokuqinisekile,” kusho uJehova wamabutho.+  “Kodwa ngubani oyolumela usuku lokufika kwayo,+ futhi ngubani oyokuma lapho ibonakala?+ Ngoba iyoba njengomlilo womcwengi+ nanjengensipho+ yabahlanzi bezingubo.+  Iyohlala njengomcwengi nanjengomhlanzi wesiliva+ ihlanze amadodana kaLevi;+ iyowacwenga njengegolide+ nanjengesiliva, futhi kuJehova ayoba ngabantu abaletha umnikelo wesipho+ ngokulunga.  Umnikelo wesipho kaJuda neJerusalema uyoba ngowanelisayo impela kuJehova,+ njengasezinsukwini zakudala nanjengaseminyakeni yasendulo.+  “Ngiyokuza kini ngenjongo yokwahlulela,+ futhi ngiyoba ngufakazi osheshayo+ ngokumelene nabathakathi,+ neziphingi,+ nabafunga amanga,+ nabenza ngendlela yokuphamba ngokuphathelene nenkokhelo yesisebenzi,+ kumfelokazi+ nasentandaneni,+ nakwabaxosha umfokazi,+ bengazange bangesabe,”+ kusho uJehova wamabutho.  “Ngoba nginguJehova; angizange ngishintshe.+ Nina ningamadodana kaJakobe; anizange niphele.+  Kusukela ezinsukwini zokhokho benu niphambukile eziqondisweni zami futhi anizange nizigcine.+ Buyelani kimi, nami ngizobuyela kini,”+ kusho uJehova wamabutho. Nina nithé: “Sizobuya kanjani?”  “Ingabe umuntu wasemhlabeni angamphanga uNkulunkulu? Kodwa nina niyangiphanga.” Nina nithé: “Sikuphangé ngayiphi indlela na?” “Ngokweshumi nangeminikelo.  Niqalekisa+ mina ngesiqalekiso, futhi niyangiphanga—isizwe sisonke. 10  Lethani konke okweshumi+ enqolobaneni, ukuze kube khona ukudla endlini yami;+ ngiyanicela ukuba ningivivinye kulesi sici,”+ kusho uJehova wamabutho, “ukuthi ngeke yini nginivulele amasango ezikhukhula asemazulwini+ empeleni ngithululele phezu kwenu isibusiso kuze kungabikho ukuswela.”+ 11  “Ngiyonikhuzela okushwabadelayo,+ futhi ngeke kusichithe isithelo senu somhlabathi, futhi umvini wenu ensimini ngeke ube ongenasithelo,”+ kusho uJehova wamabutho. 12  “Zonke izizwe ziyothi niyajabula,+ ngoba nina niyoba yizwe lenjabulo,”+ kusho uJehova wamabutho. 13  “Amazwi enu abé ngaqinile amelene nami,”+ kusho uJehova. Nina nithé: “Sikhulumeni okubi ngawe?”+ 14  “Nina nithé, ‘Akusizi ngalutho ukukhonza uNkulunkulu.+ Kunanzuzoni ukuthi sigciné isibopho kuye, nokuthi sihambé ngokudangala ngenxa kaJehova wamabutho?+ 15  Kumanje sithi bayajabula abantu abagabadelayo.+ Abenzi bobubi bakhiwe.+ Futhi, bamvivinyile uNkulunkulu futhi bayaqhubeka bephunyuka.’”+ 16  Ngaleso sikhathi abamesabayo uJehova+ bakhuluma omunye komunye, yilowo nalowo nomngane wakhe, uJehova waqhubeka enakile futhi elalele.+ Kwalotshwa incwadi yenkumbulo phambi kwakhe+ yalabo abamesabayo uJehova nalabo abacabanga ngegama lakhe.+ 17  “Ngokuqinisekile bayoba ngabami,”+ kusho uJehova wamabutho, “mhla ngiveza impahla ekhethekile.+ Ngiyobabonisa ububele, njengoba nje umuntu ebonisa indodana yakhe emkhonzayo ububele.+ 18  Ngokuqinisekile niyobuye nibone umehluko phakathi kolungileyo nomubi,+ phakathi kokhonza uNkulunkulu nongazange amkhonze.”+

Imibhalo yaphansi