Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 6:1-49

6  Ngelinye isabatha wayedabula emasimini, abafundi bakhe bakha+ izikhwebu futhi badla, bezihlikihla ngezandla.+  Abanye kubaFarisi bathi: “Kungani nenza okungavunyelwe umthetho+ ngesabatha?”+  Kodwa uJesu ebaphendula wathi: “Anizange yini nifunde lokho uDavide+ akwenza lapho yena namadoda ayenaye belambile?+  Indlela angena ngayo endlini kaNkulunkulu wamukela izinkwa zokubukwa+ wadla, ezinye wazinika amadoda ayenaye, okuyinto umthetho ongavumeli muntu ukuba ayenze ngaphandle kwabapristi kuphela?”+  Futhi waqhubeka wathi kubo: “INdodana yomuntu iyiNkosi yesabatha.”+  Phakathi nelinye isabatha+ wangena esinagogeni waqala ukufundisa. Kwakukhona umuntu osandla sakhe sokunene sasishwabene.+  Ababhali nabaFarisi babembhekisisile+ ukuze babone ukuthi wayezokwelapha yini ngesabatha, bese bethola indlela yokumbeka icala.+  Nokho, wayeyazi imicabango yabo,+ kodwa wathi kulo muntu onesandla esishwabene: “Sukuma ume phakathi nendawo.” Wasukuma wema.+  Khona-ke uJesu wathi kubo: “Ngiyanibuza madoda, Ingabe kungokomthetho ukwenza okuhle+ noma ukwenza okubi ngesabatha, ukusindisa noma ukubhubhisa umphefumulo?”+ 10  Ngemva kokubaqalaza bonke, wathi kulo muntu: “Yelula isandla sakho.” Wenza kanjalo, isandla sakhe saphila.+ 11  Kodwa baveva, bakhuluma omunye nomunye ngokuthi bangamenzenjani uJesu.+ 12  Phakathi nalezi zinsuku waphuma waya entabeni eyothandaza,+ futhi wahlala ubusuku bonke ethandaza kuNkulunkulu.+ 13  Kodwa lapho kusa wabizela abafundi bakhe kuye wakhetha phakathi kwabo abayishumi nambili, abaqamba futhi ngokuthi “abaphostoli”:+ 14  USimoni, amqamba ngokuthi uPetru,+ no-Andreya umfowabo, noJakobe noJohane,+ noFiliphu+ noBartolomewu, 15  noMathewu noTomase,+ noJakobe indodana ka-Alfewu, noSimoni obizwa ngokuthi “oshisekayo,”+ 16  noJuda indodana kaJakobe, noJuda Iskariyothe, lowo owaphenduka imbuka.+ 17  Wehla nabo wema endaweni ehlelembekile, kwakukhona isixuku esikhulu sabafundi bakhe, noquqaba olukhulu lwabantu+ ababevela kulo lonke elaseJudiya naseJerusalema nasezweni laseThire elingasolwandle naseSidoni, ababezele ukumuzwa nokuzophulukiswa ekuguleni kwabo.+ 18  Ngisho nalabo ababekhathazwa imimoya engcolile belashwa. 19  Sonke isixuku sasifuna ukumthinta,+ ngoba kwakuphuma amandla+ kuye futhi ebaphulukisa bonke. 20  Waphakamisela amehlo akhe kubafundi bakhe wathi:+ “Niyajabula nina enimpofu,+ ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowenu. 21  “Niyajabula nina enilambayo+ manje, ngoba niyosutha.+ “Niyajabula nina enikhalayo manje, ngoba niyohleka.+ 22  “Niyajabula noma nini lapho abantu benizonda,+ nanoma nini lapho benicwasa futhi benihlambalaza belahla+ igama lenu ngokungathi nibabi ngenxa yeNdodana yomuntu. 23  Jabulani ngalolo suku futhi nigxumagxume, ngoba, bhekani! umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngoba yizo kanye lezi zinto okhokho babo ababezenza kubaprofethi.+ 24  “Kodwa maye kini nina bantu abacebile,+ ngoba nithola induduzo yenu ngokugcwele.+ 25  “Maye kini enisuthi manje, ngoba niyolamba.+ “Maye, nina enihlekayo manje, ngoba niyolila futhi nikhale.+ 26  “Maye, noma nini lapho bonke abantu bekhuluma kahle ngani, ngoba izinto ezinjengalezi yizo okhokho babo abazenza kubaprofethi bamanga.+ 27  “Kodwa mina ngithi kini enilalele, Qhubekani nithanda izitha zenu,+ nenza okuhle+ kwabanizondayo, 28  nibusisa abaniqalekisayo, nithandazela abanithukayo.+ 29  Lowo okushaya esihlathini esisodwa,+ mnike nesinye; okuphuca+ ingubo yakho yangaphandle, ungamgodleli ngisho nengubo yangaphansi. 30  Yipha wonke umuntu ocelayo kuwe,+ okuphuca izinto zakho ungaceli ukuba azibuyise. 31  “Futhi, leyo ndlela enifuna abantu benze ngayo kini, yenzani kanjalo nani kubo.+ 32  “Uma nithanda labo abanithandayo, kunanzuzoni kini? Ngoba ngisho nezoni zithanda abazithandayo.+ 33  Uma nenza okuhle kwabenza okuhle kini, ngempela kunanzuzoni kini? Ngisho nezoni zenza okufanayo.+ 34  Uma nibaboleka ngaphandle kwenzalo+ labo eninethemba lokwamukela kubo, kunanzuzoni kini? Ngisho nezoni ziziboleka ngaphandle kwenzalo izoni ukuze ziphinde zithole okungako.+ 35  Kunalokho, qhubekani nithanda izitha zenu futhi nenza okuhle, nibolekisa+ ngaphandle kwenzalo, ningathembi ukubuyiselwa utho; umvuzo wenu uyoba mkhulu, futhi niyoba amadodana oPhezukonke,+ ngoba yena unomusa+ kwabangabongiyo nababi. 36  Qhubekani niba nesihe, njengoba nje noYihlo enesihe.+ 37  “Ngaphezu kwalokho, yekani ukwahlulela, khona-ke anisoze nahlulelwa;+ futhi yekani ukulahla, khona-ke anisoze nalahlwa. Qhubekani nikhulula, nani niyokhululwa.+ 38  Kwenzeni umkhuba ukupha, khona-ke abantu bayonipha.+ Bayothela emathangeni enu isilinganiso esihle, esigxishiwe, esigxishisisiwe nesichichimayo. Ngoba isilinganiso enilinganisa ngaso, nani bayonilinganisela ngaso.”+ 39  Wabe eselandisa lo mfanekiso kubo wathi: “Impumputhe ngeke ihole impumputhe, akunjalo? Zombili ziyokhalakathela emgodini, akunjalo?+ 40  Umfundi akangaphezu komfundisi wakhe, kodwa wonke umuntu ofundiswe ngokuphelele uyoba njengomfundisi wakhe.+ 41  Khona-ke, kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungaluboni ugongolo olukwelakho iso?+ 42  Ungasho kanjani kumfowenu ukuthi, ‘Mfowethu, ngivumele ngikhiphe umucwana osesweni lakho,’ kuyilapho wena ngokwakho ungalubheki ugongolo olukwelakho iso?+ Mzenzisi! Khipha kuqala ugongolo kwelakho iso,+ khona-ke uyobona ngokucacile ukuthi ungawukhipha kanjani umucwana osesweni lomfowenu.+ 43  “Ngoba awukho umuthi omuhle othela isithelo esibolile; futhi awukho umuthi obolile othela isithelo esihle.+ 44  Ngoba umuthi ngamunye waziwa ngesithelo sawo.+ Ngokwesibonelo, abantu abakhi amakhiwane emeveni, futhi abakhi amagilebhisi esihlahleni somunga.+ 45  Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebweni enhle+ yenhliziyo yakhe, kodwa umuntu omubi ukhipha okubi engcebweni yakhe embi; ngoba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo.+ 46  “Khona-ke, ningibizelani ngokuthi ‘Nkosi! Nkosi!’ nibe ningazenzi izinto engizishoyo?+ 47  Wonke umuntu oza kimi ezwe amazwi ami futhi awenze, ngizonibonisa ukuthi ufana nobani:+ 48  Ufana nomuntu owakha indlu, wemba wajula wabeka isisekelo edwaleni. Lapho kuba nesikhukhula,+ umfula wayishaya leyo ndlu, kodwa wawungenawo amandla okuyinyakazisa, ngenxa yokwakhiwa kwayo kahle.+ 49  Ngakolunye uhlangothi, lowo ozwayo kodwa angenzi,+ ufana nomuntu owakha indlu emhlabathini ngaphandle kwesisekelo. Umfula wayishaya, masinyane yawa, yaba nkulu incithakalo+ yaleyo ndlu.”+

Imibhalo yaphansi