Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 5:1-39

5  Ngesinye isikhathi lapho isixuku simminyanisile futhi silalele izwi likaNkulunkulu, wayemi eceleni kwechibi laseGenesaretha.+  Wabona izikebhe ezimbili zimi ngasogwini lwechibi, kodwa abadobi bephumile kuzo begeza amanetha abo.+  Egibela kwesinye salezo zikebhe, esasingesikaSimoni, wamcela ukuba aqhele kancane ezweni. Khona-ke wahlala phansi, wafundisa izixuku esesikebheni.+  Lapho eyeka ukukhuluma, wathi kuSimoni: “Sukani niye lapho kujule khona, nehlise amanetha+ enu ukuze nibambe.”  Kodwa uSimoni ephendula wathi: “Mfundisi, sikhandleke ubusuku bonke kodwa asibambanga lutho,+ kodwa ngoba usho kanjalo ngizowehlisa amanetha.”  Lapho bewehlisa, babamba izinhlanzi eziningi kakhulu. Eqinisweni, amanetha abo aqala ukudabuka phakathi.  Ngakho baqhweba abangane babo kwesinye isikebhe ukuba beze bazobasiza;+ beza, bagcwalisa izikebhe zombili, zaze zaqala ukucwila.  Ebona lokhu, uSimoni Petru+ wawela emadolweni kaJesu, ethi: “Suka kimi, ngoba ngingumuntu onesono, Nkosi.”+  Ngoba ngenxa yezinhlanzi abazibamba yena nabo bonke ababenaye bamangala, 10  ngokufanayo nabo bobabili uJakobe noJohane, amadodana kaZebedewu,+ ababekanye noSimoni. Kodwa uJesu wathi kuSimoni: “Yeka ukwesaba. Kusukela manje kuqhubeke uzobe udoba abantu bephila.”+ 11  Ngakho babuyisela izikebhe ezweni, bashiya konke bamlandela.+ 12  Ngesinye isikhathi futhi lapho ekomunye umuzi, bheka! umuntu ogcwele uchoko! Lapho ebona uJesu wawa ngobuso wamncenga, ethi: “Nkosi, uma nje uthanda, ungangenza ngihlambuluke.”+ 13  Ngakho, elula isandla, wamthinta, ethi: “Ngiyathanda. Hlambuluka.” Masinyane uchoko lwashabalala kuye.+ 14  Wamyala lo muntu ukuba angatsheli muntu, ethi:+ “Kodwa hamba uzibonakalise kumpristi,+ unikelele+ ukuhlanzwa kwakho, njengoba nje uMose ayaleza, ukuze kube ubufakazi kubo.”+ 15  Kodwa izwi ngokuphathelene naye lalisakazeka nakakhulu, futhi izixuku ezinkulu zazibuthana ukuze zilalele futhi zelashwe ekuguleni kwazo.+ 16  Nokho, waqhubeka eyedwa ezingwadule futhi ethandaza.+ 17  Phakathi nolunye lwalezo zinsuku wayefundisa, futhi abaFarisi nabafundisi bomthetho ababefike bevela kuyo yonke imizana yaseGalile naseJudiya naseJerusalema babehlezi lapho; amandla kaJehova ekhona ukuba aphulukise.+ 18  Bheka! amadoda ethwele ngombhede umuntu ofe uhlangothi, efuna indlela yokumngenisa ambeke phambi kwakhe.+ 19  Ngakho, lapho engayitholi indlela yokumngenisa ngenxa yesixuku, akhwela ophahleni, amehlisa kulo ngalo mbhede omncane, amehlisela phakathi kwalabo ababephambi kukaJesu.+ 20  Lapho ebona ukholo lwawo, wathi: “Ndoda, uthethelelwe izono zakho.”+ 21  Bezwa lokho, ababhali nabaFarisi baqala ukuzindla, bethi: “Ubani lo okhuluma amazwi okuhlambalaza?+ Ubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa na?”+ 22  Kodwa uJesu, eyiqonda imicabango yabo, wabaphendula wathi: “Yini lena enizindla ngayo ezinhliziyweni zenu?+ 23  Yikuphi okulula, ukuthi, ‘Uthethelelwe izono zakho,’ noma ukuthi, ‘Vuka uhambe’?+ 24  Kodwa ukuze nazi ukuthi iNdodana yomuntu inegunya emhlabeni lokuthethelela izono—” wathi kumuntu ofé uhlangothi: “Ngithi kuwe, Vuka uthathe umbhede wakho omncane uhambe uye ekhaya.”+ 25  Wavuka phambi kwabo ngaso leso sikhathi wathatha lokho ayelala kukho wagoduka, ekhazimulisa uNkulunkulu.+ 26  Khona-ke bonke ngothi lwabo bagajwa yinjabulo enkulu,+ bakhazimulisa uNkulunkulu, futhi bagcwala ukwesaba, bathi: “Siboné izinto eziyinqaba namuhla!”+ 27  Manje ngemva kwalezi zinto waphuma futhi wabona umthelisi ogama lakhe linguLevi ehlezi ehhovisi lentela, wathi kuye: “Yiba umlandeli wami.”+ 28  Eshiya konke+ ngemuva wasukuma wamlandela. 29  ULevi wamenzela idili elikhulu lokumamukela endlini yakhe; futhi kwakukhona isixuku esikhulu sabathelisi nabanye ababenabo behlezi ekudleni.+ 30  Ngenxa yalokhu abaFarisi nababhali babo baqala ukukhononda kubafundi bakhe, bethi: “Kungani nidla futhi niphuza nabathelisi nezoni?”+ 31  Ephendula uJesu wathi kubo: “Abaphilile abamdingi udokotela,+ kodwa abagulayo bayamdinga.+ 32  Ngizelé ukubizela izoni ekuphendukeni, hhayi abalungileyo.”+ 33  Bathi kuye: “Abafundi bakaJohane bazila ukudla kaningi futhi banxuse, benza kanjalo nababaFarisi, kodwa abakho bayadla futhi baphuze.”+ 34  UJesu wathi kubo: “Anikwazi ukubazilisa ukudla abangane bomkhwenyana umkhwenyana esenabo, akunjalo?+ 35  Nokho ziyeza izinsuku lapho umkhwenyana+ eyosuswa ngempela kubo;+ khona-ke bayokuzila ukudla ngalezo zinsuku.”+ 36  Wabe esebenzela umfanekiso ethi: “Akekho osika isichibi engutsheni entsha asithungele engutsheni endala; kodwa uma ekwenza, isichibi esisha siyadabuka futhi isichibi esivela engutsheni entsha singafanelani nendala.+ 37  Ngaphezu kwalokho, akekho ofaka iwayini elisha ezingqalathini zewayini ezindala; kodwa uma ekwenza, iwayini elisha liyoziqhumisa izingqalathi zewayini,+ futhi liyochitheka nezingqalathi zewayini zonakale.+ 38  Kodwa iwayini elisha kumelwe lifakwe ezingqalathini zewayini ezintsha. 39  Akekho oye waphuza iwayini elidala ofuna elisha; ngoba uthi, ‘Elidala+ limnandi.’”

Imibhalo yaphansi