Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Luka 4:1-44

4  Manje uJesu, egcwele umoya ongcwele, wamuka eJordani, umoya wamholela ehlane+  izinsuku ezingamashumi amane,+ elingwa+ uDeveli. Ngaphezu kwalokho, akadlanga lutho ngalezo zinsuku, ngakho, lapho ziphela, wazizwa elambile.  Khona-ke uDeveli wathi kuye: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, tshela leli tshe ukuba libe yisinkwa.”  Kodwa uJesu wamphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi, ‘Umuntu akumelwe aphile ngesinkwa sodwa.’”+  Wamnyusa futhi wambonisa yonke imibuso yomhlaba owakhiweyo ngomzuzwana nje;  uDeveli wathi kuye: “Ngizokunika lonke leli gunya+ nenkazimulo yale mibuso, ngoba linikezwe mina, futhi ngilinika noma ubani engithanda ukumnika lona.+  Ngakho-ke, uma wenza isenzo+ sokukhulekela phambi kwami, konke kuzoba okwakho.”  UJesu waphendula wathi kuye: “Kulotshiwe ukuthi, ‘NguJehova uNkulunkulu wakho+ okumelwe umkhulekele, futhi nguye yedwa okumelwe unikele kuye inkonzo engcwele.’”+  Manje wamholela eJerusalema wammisa phezu kombhoshongo+ wethempeli wathi kuye: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi usuka lapha;+ 10  ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘Uyoyaleza izingelosi zakhe ngawe, ukuba zikuvikele,’+ 11  nokuthi, ‘Ziyokuthwala ngezandla zazo, ukuze ungaluqhuzuli nanini unyawo lwakho etsheni.’”+ 12  UJesu waphendula wathi kuye: “Kuthiwa, ‘Ungamvivinyi uJehova uNkulunkulu wakho.’”+ 13  Ngakho uDeveli, eseqede konke ukulinga, wasuka kuye kuze kube esinye isikhathi esikahle.+ 14  Manje uJesu wabuya esemandleni omoya waya eGalile.+ Izinkulumo ezinhle ngaye zasakazeka kulo lonke izwe elizungezile.+ 15  Wafundisa emasinagogeni abo, edunyiswa yibo bonke.+ 16  Wafika eNazaretha,+ lapho ayekhulele khona; futhi, ngokwenqubo yakhe ngosuku lwesabatha, wangena esinagogeni,+ wasukuma ukuba afunde. 17  Wanikezwa umqulu womprofethi u-Isaya, wawuvula umqulu wathola indawo okwakulotshwe kuyo ukuthi: 18  “Umoya kaJehova+ uphezu kwami, ngoba ungigcobile ukuba ngimemezele izindaba ezinhle kwabampofu, ungithumé ukuba ngishumayele ukukhululwa ezithunjweni nokuvulwa kwamehlo ezimpumputhe, ukuba ngimukise abachotshoziweyo bekhululiwe,+ 19  ukuba ngishumayele unyaka owamukelekayo kaJehova.” + 20  Ngemva kwalokho wawugoqa umqulu, wawubuyisela esikhonzini wahlala phansi; amehlo abo bonke esinagogeni ayethe njó kuye. 21  Khona-ke wathi kubo: “Namuhla lo mbhalo enisanda kuwuzwa ugcwalisekile.”+ 22  Bonke banikeza ubufakazi obuhle ngaye futhi bamangala ngamazwi amnandi+ ayephuma emlonyeni wakhe, bethi: “Lona uyindodana kaJosefa, akunjalo?”+ 23  Khona-ke wathi kubo: “Ngokungangabazeki niyosebenzisa lo mfanekiso kimi, ‘Dokotela,+ zelaphe; izinto+ esizwe ukuthi ziye zenzeka eKapernawume+ zenze nalapha endaweni yakini.’”+ 24  Kodwa wathi: “Ngiqinisile ngithi kini akekho umprofethi owamukelwayo endaweni yakubo. 25  Ngokwesibonelo, ngiqinisile ngithi kini, Kwakukhona abafelokazi abaningi kwa-Israyeli ezinsukwini zika-Eliya, lapho izulu livaleke iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, kangangokuba indlala enkulu yehlela phezu kwalo lonke izwe,+ 26  nokho, u-Eliya akathunyelwanga nakoyedwa kulabo besifazane, kodwa eZarefati+ kuphela, kumfelokazi othile ezweni laseSidoni. 27  Futhi, kwakukhona abanochoko abaningi kwa-Israyeli esikhathini sika-Elisha umprofethi, nokho akukho noyedwa kubo owahlambuluka, ngaphandle kukaNahamani umuntu waseSiriya.”+ 28  Manje bonke abezwa lezi zinto esinagogeni bathukuthela;+ 29  basukuma bamphuthumisa ngaphandle komuzi, bamyisa onqenqemeni lwentaba umuzi wakubo owawakhiwe kulo, ukuze bamphonse phansi ngekhanda.+ 30  Kodwa wadabula phakathi kwabo waqhubeka nendlela yakhe.+ 31  Wehlela eKapernawume,+ umuzi waseGalile. Wabafundisa ngesabatha; 32  bakhexa ngendlela ayefundisa ngayo,+ ngoba wayekhuluma njengonegunya.+ 33  Manje esinagogeni kwakukhona umuntu owayenomoya,+ idemoni elingcolile, wamemeza ngezwi elikhulu wathi: 34  “Maye! Senzeni kuwe,+ Jesu mNazaretha?+ Ingabe uzele ukusibhubhisa? Ngazi+ kahle ukuthi ungubani, ungoNgcwele kaNkulunkulu.”+ 35  Kodwa uJesu wawukhuza, wathi: “Thula, uphume kuye.” Ngemva kokuphonsa lo muntu phansi phakathi kwabo, idemoni laphuma kuye lingamlimazanga.+ 36  Khona-ke, bonke bamangala, baqala ukuxoxa omunye nomunye, bethi: “Luhlobo luni lwenkulumo lolu, ngoba uyala omoya abangcolile ngegunya nangamandla, baphume?”+ 37  Ngakho izindaba eziphathelene naye zasakazekela yonke indawo.+ 38  Esesukumile, waphuma esinagogeni wangena emzini kaSimoni. Manje umkhwekazi kaSimoni wayecindezelwe umkhuhlane onzima, ngakho bamcelela kuye.+ 39  Ngakho wamengama wawukhuza lowo mkhuhlane,+ wamyeka. Ngaso leso sikhathi wavuka waqala ukubakhonza.+ 40  Kodwa lapho kushona ilanga, bonke ababenabantu abagulayo bephethwe izifo ezihlukahlukene babaletha kuye. Wabelapha ngokubeka izandla kulowo nalowo kubo.+ 41  Kwaphuma amademoni kwabaningi,+ ekhamuluka ethi: “Wena uyiNdodana+ kaNkulunkulu.” Kodwa, wawakhuza, engawavumeli ukuba akhulume,+ ngoba ayemazi+ ukuthi unguKristu.+ 42  Nokho, lapho kusa, waphuma waya endaweni engenabantu.+ Kodwa izixuku zamthungatha zaze zafika lapho ayekhona, futhi zazama ukumbamba ukuba angamuki kuzo. 43  Kodwa wathi kuzo: “Nakweminye imizi kumelwe ngishumayele izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, ngoba yilokhu engathunyelwa kona.”+ 44  Ngakho waqhubeka eshumayela emasinagogeni aseJudiya.+

Imibhalo yaphansi