Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 3:1-38

3  Ngonyaka weshumi nanhlanu wokubusa kukaTiberiyu Khesari, lapho uPontiyu Pilatu engumbusi waseJudiya, uHerode+ engumbusi wesifunda waseGalile, kodwa uFiliphu umfowabo engumbusi wesifunda wezwe lase-Itureya nelaseTrakhoniti, uLisaniya engumbusi wesifunda wase-Abhilene,  ezinsukwini zompristi omkhulu u-Anase nezikaKayafase,+ kwafika isimemezelo sikaNkulunkulu kuJohane+ indodana kaZakariya ehlane.+  Ngakho waya kulo lonke izwe elizungeze iJordani, eshumayela ngokubhapathizwa njengesibonakaliso sokuphenduka ngenjongo yokuthethelelwa izono,+  njengoba nje kulotshiwe encwadini yamazwi ka-Isaya umprofethi: “Lalela! Kukhona omemezayo ehlane ethi, ‘Lungisani indlela kaJehova, yenzani izindlela zakhe ziqonde.+  Zonke izindonga kumelwe zigcwaliswe, kuhlelenjwe zonke izintaba namagquma, futhi amagwingci kumelwe abe yizindlela eziqondile nezindawo ezimagebhugebhu zibe yizindlela ezihlelenjiwe;+  yonke inyama iyobona indlela kaNkulunkulu yokusindisa.’”+  Ngakho-ke wathi ezixukwini ezaziphuma zizobhapathizwa nguye: “Nzalo yezinyoka,+ ngubani onixwayisé ukuba nibalekele ulaka oluzayo?+  Ngakho-ke thelani izithelo ezifanela ukuphenduka.+ Ningalingi nithi ngaphakathi kwenu, ‘Ubaba wethu ngu-Abrahama.’ Ngoba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okuvezela u-Abrahama abantwana kula matshe.  Ngempela, imbazo isibekiwe kakade empandeni yemithi; ngakho-ke, yonke imithi engatheli izithelo ezinhle izogawulwa iphonswe emlilweni.”+ 10  Izixuku zambuza: “Khona-ke, yini okufanele siyenze?”+ 11  Waphendula wathi kuzo: “Umuntu onezingubo zangaphansi ezimbili makahlanganyele nomuntu ongenayo neyodwa, nalowo onokudliwayo makenze okufanayo.”+ 12  Ngisho nabathelisi beza bezobhapathizwa, futhi bathi kuye: “Mfundisi, kufanele senzeni na?”+ 13  Wathi kubo: “Ningafuni lutho ngaphezu kwesilinganiso sentela.”+ 14  Abasenkonzweni yempi bambuza: “Thina-ke kufanele senzeni?” Wathi kubo: “Ningakhathazi muntu noma nibeke umuntu icala+ lamanga, kodwa yaneliswani ngenikulungiselelwe.”+ 15  Manje njengoba abantu babelindele futhi bonke bezindla ezinhliziyweni zabo ngoJohane bethi: “Kungenzeka yini mhlawumbe ukuthi unguKristu na?”+ 16  uJohane waphendula, wathi kubo bonke: “Mina, nginibhapathiza ngamanzi; kodwa uyeza onamandla kunami, omchilo wezimbadada zakhe ngingakufanelekele ukuwuthukulula.+ Uzonibhapathiza ngomoya ongcwele nangomlilo.+ 17  Ifosholo lakhe lokwela lisesandleni sakhe ukuze ahlanze isibuya sakhe ngokuphelele futhi abuthele+ ukolweni enqolobaneni yakhe, kodwa amakhoba+ uyowashisa ngomlilo+ ongacimeki.” 18  Ngakho-ke wabanikeza nezinye izeluleko eziningi futhi waqhubeka ememezela izindaba ezinhle kubantu. 19  Kodwa uHerode umbusi wesifunda, ngenxa yokuthi wayemsola ngokuphathelene noHerodiya umkamfowabo nangokuphathelene nazo zonke izenzo ezimbi uHerode ayezenzile,+ 20  wanezela nalokhu kuzo zonke lezo zenzo: wavalela uJohane etilongweni.+ 21  Manje lapho bonke abantu sebebhapathiziwe, uJesu+ naye wabhapathizwa, futhi njengoba ayethandaza, izulu+ lavuleka 22  nomoya ongcwele usesimweni sejuba, wehlela phezu kwakhe, kwavela izwi ezulwini lithi: “Wena uyiNdodana yami ethandekayo; ngikwamukele.”+ 23  Ngaphezu kwalokho, lapho uJesu eqala umsebenzi wakhe,+ wayeneminyaka engaba ngamashumi amathathu+ ubudala, kukholelwa ukuthi uyindodana+kaJosefa,+indodana kaHeli, 24  indodana kaMathati,indodana kaLevi,indodana kaMeliki,indodana kaJanayi,indodana kaJosefa, 25  indodana kaMatathiya,indodana ka-Amose,indodana kaNahume,indodana ka-Eseli,indodana kaNagayi, 26  indodana kaMahati,indodana kaMatathiya,indodana kaSemeyini,indodana kaJoseki,indodana kaJoda, 27  indodana kaJowanani,indodana kaResa,indodana kaZerubhabhele,+indodana kaSheyalitiyeli,+indodana kaNerayi, 28  indodana kaMeliki,indodana ka-Adi,indodana kaKosamu,indodana ka-Elimadamu,indodana ka-Eri, 29  indodana kaJesu,indodana ka-Eliyezeri,indodana kaJorimi,indodana kaMathati,indodana kaLevi, 30  indodana kaSimeyoni,indodana kaJuda,indodana kaJosefa,indodana kaJonamu,indodana ka-Eliyakimi, 31  indodana kaMeleya,indodana kaMena,indodana kaMathata,indodana kaNathani,+indodana kaDavide,+ 32  indodana kaJese,+indodana ka-Obede,+indodana kaBhowazi,+indodana kaSalmoni,+indodana kaNaheshoni,+ 33  indodana ka-Aminadaba,+indodana ka-Arani,+indodana kaHezironi,+indodana kaPherezi,+indodana kaJuda,+ 34  indodana kaJakobe,+indodana ka-Isaka,+indodana ka-Abrahama,+indodana kaThera,+indodana kaNahori,+ 35  indodana kaSerugi,+indodana kaRehu,+indodana kaPhelege,+indodana ka-Ebhere,+indodana kaShela,+ 36  indodana kaKayinani,indodana ka-Arpakishade,+indodana kaShemi,+indodana kaNowa,+indodana kaLameka,+ 37  indodana kaMethusela,+indodana ka-Enoke,+indodana kaJarede,+indodana kaMahalaliyele,+indodana kaKayinani+ 38  indodana ka-Enoshe,+indodana kaSeti,+indodana ka-Adamu,+indodana kaNkulunkulu.

Imibhalo yaphansi