Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 23:1-56

23  Ngakho uquqaba lwabo lwasukuma, lonke ngothi lwalo, lwamyisa kuPilatu.+  Khona-ke lwaqala ukumbeka icala,+ luthi: “Lo muntu simtholé ephambukisa+ isizwe sakithi futhi enqabela ukukhokhwa kwezintela+ kuKhesari ethi yena ngokwakhe unguKristu inkosi.”+  Manje uPilatu wambuza lo mbuzo: “Ingabe uyiyo inkosi yamaJuda?” Waphendula wathi: “Kusho wena ngokwakho.”+  Khona-ke uPilatu wathi kubapristi abakhulu nasezixukwini: “Angitholi cala kulo muntu.”+  Kodwa baphikelela, bethi: “Ubhebhezela abantu ngokufundisa kulo lonke elaseJudiya, yebo kusukela eGalile kuze kube lapha.”  Lapho ezwa lokho, uPilatu wabuza ukuthi lo muntu wayengowaseGalile yini,  futhi, ngemva kokuthola ukuthi uvela esifundeni sikaHerode,+ wamdlulisela kuHerode, naye ngokwakhe owayeseJerusalema ngalezi zinsuku.  Lapho uHerode ebona uJesu wajabula kakhulu, ngoba kwase kuyisikhathi eside efuna ukumbona+ ngenxa yokuba ezwile+ ngaye, futhi wayenethemba lokuthi uzobona isibonakaliso esenziwa nguye.  Wambuza ngamazwi amaningi impela; kodwa akamphendulanga.+ 10  Nokho, abapristi abakhulu nababhali babelokhu bemile futhi bembeka icala ngamandla.+ 11  Khona-ke uHerode kanye nabaqaphi bakhe abangamasosha bamhlazisa,+ wahlekisa+ ngaye ngokumgqokisa ingubo egqamile wambuyisela kuPilatu. 12  Bobabili uHerode noPilatu+ manje baba abangane ngalo kanye lolo suku; ngoba ngaphambi kwalokho kwakuye kwaqhubeka kunobutha phakathi kwabo. 13  Khona-ke uPilatu wabizela ndawonye abapristi abakhulu nababusi nabantu 14  wathi kubo: “Nilethé lo muntu kimi njengovusa abantu ukuba bavukele, futhi, bhekani! ngimphenye phambi kwenu kodwa angitholanga sizathu+ samacala enimmangalela ngawo lo muntu. 15  Eqinisweni, noHerode akasitholanga, ngoba umbuyisele kithi; futhi, bhekani! akukho lutho alwenzile olumenza afanelwe ukufa.+ 16  Ngakho-ke ngizomshaya+ bese ngiyamkhulula.” 17  —— 18  Kodwa bakhamuluka, nalo lonke uquqaba lwabo, bethi: “Msuse lo,+ usikhululele uBharabha!”+ 19  (Okungumuntu owayephonswe etilongweni ngenxa yokuvukela umbuso okuthile okwenzeka emzini nangenxa yokubulala.) 20  UPilatu waphinda wabamemeza, ngoba efuna ukukhulula uJesu.+ 21  Khona-ke baklabalasa, bethi: “Mbethele! Mbethele!”+ 22  Wathi kubo okwesithathu: “Ngasizathu sini, yini embi ayenzile lo muntu na? Angitholanga lutho kuye olumenza afanelwe ukufa; ngakho-ke ngizomshaya bese ngiyamkhulula.”+ 23  Khona-ke baqala ukucindezela, ngamazwi aphakeme, befuna ukuba abethelwe; futhi amazwi abo anqoba.+ 24  Ngakho uPilatu wakhipha isinqumo sokuba kwenziwe lokho ababekufuna:+ 25  wamkhulula+ lowo muntu owayephonswe etilongweni ngenxa yokuvukela umbuso nokubulala, lowo ababemfuna, kodwa uJesu wamnikela entandweni yabo.+ 26  Manje njengoba bemuka naye, babamba uSimoni, umuntu othile wokuzalwa eKhurene, evela emaphandleni, bamthwesa isigxobo sokuhlushwa ukuba asithwale alandele uJesu.+ 27  Kodwa wayelandelwa uquqaba lwabantu nabesifazane ababelokhu bezishaya ngenxa yosizi futhi bemlilela. 28  UJesu waphendukela kulaba besifazane wathi: “Madodakazi aseJerusalema, yekani ukungikhalela. Kunalokho, zikhaleleni nina nabantwana benu;+ 29  ngoba, bhekani! ziyeza izinsuku abantu abayokuthi ngazo, ‘Bayajabula abesifazane abayizinyumba, nezibeletho ezingazalanga namabele angancelisanga!’+ 30  Khona-ke bayokuthi ezintabeni, ‘Welani phezu kwethu!’ bathi emagqumeni, ‘Simbozeni!’+ 31  Ngoba uma benza lezi zinto lapho umuthi usemanzi, kuyokwenzekani lapho usubunile?”+ 32  Kodwa amanye amadoda amabili, izelelesi, nawo ayeholwa ukuze abulawe kanye naye.+ 33  Lapho befika endaweni ebizwa ngokuthi uGebhezi,+ bambethela lapho nalezo zelelesi, esinye ngakwesokunene sakhe esinye ngakwesobunxele sakhe.+ 34  [[Kodwa uJesu wathi: “Baba, bathethelele,+ ngoba abakwazi abakwenzayo.”]] Ngaphezu kwalokho, ukuze babelane ngezingubo zakhe, benza inkatho.+ 35  Futhi abantu bema bebukele.+ Kodwa ababusi babebhuqa, bethi: “Abanye wabasindisa; makazisindise,+ uma enguye uKristu kaNkulunkulu, Okhethiweyo.”+ 36  Ngisho namasosha ahlekisa+ ngaye, esondela futhi emnika iwayini elimuncu+ 37  ethi: “Uma uyinkosi yamaJuda, zisindise.” 38  Futhi kwakunombhalo oqoshiwe ngaphezu kwakhe othi: “Lena yinkosi yamaJuda.”+ 39  Kodwa esinye sezelelesi ezazilengisiwe sathi kuye ngokuhlambalaza:+ “UnguKristu, akunjalo? Zisindise wena kanye nathi.” 40  Esinye siphendula sasikhuza sathi: “Ingabe awumesabi nhlobo uNkulunkulu, njengoba usesahlulelweni esifanayo?+ 41  Futhi thina, ngempela, sikuso ngokufanelekile, ngoba samukela ngokugcwele okusifanele ngenxa yezinto esizenzile; kodwa lo muntu akenzanga lutho oluphume endleleni.”+ 42  Saqhubeka sathi: “Jesu, ngikhumbule lapho ungena embusweni wakho.”+ 43  Wathi kuso: “Ngiqinisile ngiyakutshela namuhla, Uyokuba nami+ ePharadesi.”+ 44  Nokho, ngalesi sikhathi cishe kwase kuyihora lesithupha, kodwa nokho kwehla ubumnyama phezu komhlaba wonke kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye,+ 45  ngoba ukukhanya kwelanga kwacima; khona-ke isihenqo+ sendlu engcwele sadabuka phakathi.+ 46  UJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi: “Baba, ngiyawubeka umoya wami ezandleni zakho.”+ Lapho esekushilo lokhu, wafa.+ 47  Ngenxa yokubona lokho okwenzekile isikhulu sebutho saqala ukukhazimulisa uNkulunkulu, sathi: “Ngempela lo muntu ubelungile.”+ 48  Futhi zonke izixuku ezazibuthene lapho ngenxa yalo mbukwane, lapho zibona izinto ezenzekile, zaqala ukubuya, zishaya izifuba zazo. 49  Ngaphezu kwalokho, bonke labo ababejwayelene naye babemele kude.+ Futhi, abesifazane, ababemlandele ndawonye bevela eGalile, babemi bebuka lezi zinto.+ 50  Bheka! umuntu ogama lakhe linguJosefa, owayeyilungu loMkhandlu, umuntu omuhle nolungileyo+ 51  lo muntu wayengavumelananga necebo labo nesenzo sabo+—wayevela e-Arimatheya, umuzi wabaseJudiya, wayelindele umbuso kaNkulunkulu;+ 52  lo muntu waya kuPilatu wacela isidumbu sikaJesu.+ 53  Wasehlisa+ wasisonga ngelineni elicolekileyo, wambeka ethuneni+ eliqoshwe edwaleni, okungekho muntu owayeke wabekwa+ kulo. 54  Manje kwakuwukuLungiselela,+ futhi ukukhanya kwakusihlwa kwesabatha+ kwakusondela. 55  Kodwa abesifazane, ababeze naye besuka eGalile, balandela futhi babheka ithuna+ nendlela isidumbu sakhe esasibekwe ngayo;+ 56  base bephindela emuva beyolungiselela iziqholo namafutha anamakha.+ Kodwa-ke, njengokufanelekile, baphumula ngesabatha+ ngokuvumelana nomyalo.

Imibhalo yaphansi