Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 22:1-71

22  Umkhosi wamaqebelengwane angenamvubelo, okuthiwa yiPhasika,+ wawusondela.  Abapristi abakhulu nababhali babefuna indlela ekahle yokuba bamsuse,+ ngoba babesaba abantu.+  USathane wangena kuJuda, okuthiwa u-Iskariyothe, owayengomunye wabayishumi nambili;+  wahamba wakhuluma nabapristi abakhulu nezinduna zethempeli ngendlela ekahle yokumkhaphela kubo.+  Bajabula futhi bavuma ukumnika imali yesiliva.+  Ngakho wavuma, futhi waqala ukufuna ithuba elihle lokumkhaphela kubo singekho isixuku eduze.+  Lwafika usuku lwamaqebelengwane angenamvubelo, okumelwe kwenziwe ngalo umhlatshelo+ wephasika;  futhi wathuma uPetru noJohane, wathi: “Hambani nisilungisele+ iphasika ukuba sidle.”  Bathi kuye: “Ufuna sililungiselelephi?” 10  Wathi kubo:+ “Bhekani! Lapho ningena emzini nizohlangana nendoda ethwele imbiza yamanzi. Yilandeleni ningene endlini engena kuyo.+ 11  Nithi kumninindlu, ‘UMfundisi uthi kuwe: “Liphi ikamelo lezimenywa engingadlela kulo iphasika kanye nabafundi bami?”’+ 12  Lowo muntu uzonibonisa ikamelo elikhulu eliphezulu elinempahla yasendlini. Lilungiseleni lapho.”+ 13  Ngakho bamuka bathola kunjengoba nje eshilo kubo, balungisa iphasika.+ 14  Ekugcineni lapho ihora lifika, wahlala etafuleni, abaphostoli bekanye naye.+ 15  Wathi kubo: “Bengifisa kakhulu ukulidla nani leli phasika ngaphambi kokuba ngihlupheke; 16  ngoba ngiyanitshela, ngeke ngilidle futhi lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu.”+ 17  Futhi, emukela indebe,+ wabonga futhi wathi: “Thathani lokhu nidluliselane kona; 18  ngoba ngiyanitshela, Kusukela manje kuqhubeke ngeke ngisawuphuza umkhiqizo womvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu.”+ 19  Wathatha isinkwa,+ wabonga, wasihlephula, wabanika sona, wathi: “Lokhu kusho umzimba wami+ ozonikelwa ngenxa yenu.+ Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.”+ 20  Nendebe+ ngendlela efanayo ngemva kokuba bebe nesidlo sakusihlwa, wathi: “Le ndebe isho isivumelwano esisha+ esenziwa ngegazi lami,+ elizothululwa ngenxa yenu.+ 21  “Kodwa, bhekani! isandla somkhapheli wami+ sikanye nami etafuleni.+ 22  Ngoba iNdodana yomuntu iyahamba ngokwalokho okumisiwe;+ noma kunjalo, mayé kulowo muntu ekhashelwa ngaye!”+ 23  Ngakho baqala ukuxoxa bodwa ngokuthi ubani kubo ngempela okwakungaba nguye owayezokwenza lokhu.+ 24  Nokho, kwavela futhi impikiswano evuthayo phakathi kwabo ngokuthi ubani kubo owayebonakala emkhulu kunabo bonke.+ 25  Kodwa wathi kubo: “Amakhosi ezizwe azenza izingqongqo phezu kwazo, futhi labo abanegunya phezu kwazo babizwa ngokuthi aBenzi Bokuhle.+ 26  Nokho, nina akumelwe nibe njalo.+ Kodwa omkhulu kunani nonke makabe njengomncane kunani nonke,+ osebenza njengenduna abe njengokhonzayo.+ 27  Ngoba yimuphi omkhulu, yilowo ohlezi etafuleni noma yilowo okhonzayo? Ingabe akuyena ohlezi etafuleni? Kodwa mina ngiphakathi kwenu njengalowo okhonzayo.+ 28  “Nokho, nina aningishiyanga+ ekulingweni kwami;+ 29  ngenza isivumelwano nani, njengoba nje uBaba enze isivumelwano+ sombuso+ nami, 30  sokuba nidle+ futhi niphuze etafuleni lami embusweni wami,+ nihlale ezihlalweni zobukhosi+ ukuze nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. 31  “Simoni, Simoni, bheka! uSathane+ uyanifuna ukuze anihlunge njengokolweni+ nina madoda. 32  Kodwa wena ngikunxusele+ ukuba ukholo lwakho lungapheli; futhi wena, lapho nje usubuyile, uqinise+ abafowenu.” 33  Khona-ke wathi kuye: “Nkosi, ngikulungele ukuya nawe kokubili etilongweni nasekufeni.”+ 34  Kodwa wathi: “Ngiyakutshela, Petru, Iqhude ngeke likhale namuhla kuze kube yilapho usuphike kathathu ukuthi uyangazi.”+ 35  Wathi futhi kubo: “Lapho nginithuma+ ningenamxhaka nasikhwama sokudla nazimbadada, anizange niswele lutho, akunjalo?” Bathi: “Kunjalo!” 36  Khona-ke wathi kubo: “Kodwa manje onomxhaka makawuthathe, ngokufanayo nesikhwama sokudla; futhi ongenayo inkemba makathengise ingubo yakhe yangaphandle ayithenge. 37  Ngoba ngiyanitshela ngithi okulotshiwe kumelwe kufezeke kimi, okuwukuthi, ‘Wabalwa kanye nabangenamthetho.’+ Ngoba lokho okuphathelene nami kuyafezeka.”+ 38  Khona-ke bathi: “Nkosi, bheka! nazi izinkemba ezimbili.” Wathi kubo: “Kwanele.” 39  Ekuphumeni kwakhe waya eNtabeni Yeminqumo njengokujwayelekile; futhi abafundi nabo bamlandela.+ 40  Esefikile kuleyo ndawo wathi kubo: “Thandazani ningayeki, ukuze ningangeni esilingweni.”+ 41  Yena waqhela kubo cishe ngebanga lokuphonsa itshe, waguqa ngamadolo wathandaza, 42  wathi: “Baba, uma uthanda, susa le ndebe kimi. Noma kunjalo, makungenzeki intando yami,+ kodwa eyakho.”+ 43  Khona-ke ingelosi evela ezulwini yabonakala kuye futhi yamqinisa.+ 44  Kodwa eba nomunyu waqhubeka ethandaza ngobuqotho ngokwengeziwe;+ izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi awela emhlabathini.+ 45  Wasukuma ekuthandazeni, waya kubafundi wabathola bozela ngenxa yosizi;+ 46  wathi kubo: “Nilaleleni? Vukani, nithandaze ningayeki, ukuze ningangeni esilingweni.”+ 47  Esakhuluma, bheka! isixuku, futhi umuntu obizwa ngokuthi uJuda, omunye wabayishumi nambili, wayehamba phambi kwaso;+ waya kuJesu ukuze amange.+ 48  Kodwa uJesu wathi kuye: “Juda, ukhaphela iNdodana yomuntu ngokuyanga+ na?” 49  Lapho labo ababeseduze naye bebona okwakuzokwenzeka, bathi: “Nkosi, sigalele yini ngenkemba?”+ 50  Omunye wabo waze ngisho wagalela inceku yompristi ophakeme wayisusa indlebe yesokunene.+ 51  Kodwa uJesu wathi: “Makugcine lapha.” Wayithinta indlebe wayiphulukisa.+ 52  Khona-ke uJesu wathi kubapristi abakhulu nezinduna zethempeli namadoda amadala ababeze lapho kuye: “Ingabe niphumé nemishiza nezagila ngokungathi nizokulwa nomphangi?+ 53  Ngesikhathi nginani ethempelini+ usuku nosuku anizange nelulele izandla zenu kimi.+ Kodwa leli yihora lenu+ negunya+ lobumnyama.”+ 54  Khona-ke bambopha futhi bamhola+ bamngenisa endlini yompristi ophakeme;+ kodwa uPetru wayelandela ekude.+ 55  Lapho bebasa umlilo egcekeni futhi behlala phansi ndawonye, uPetru wayehlezi phakathi kwabo.+ 56  Kodwa incekukazi ethile yambona ehlezi emlilweni omkhulu, yambukisisa yathi: “Lo muntu naye ubekanye naye.”+ 57  Kodwa waphika,+ ethi: “Sifazane, angimazi.”+ 58  Ngemva kwesikhashana omunye umuntu owayembona wathi: “Nawe futhi ungomunye wabo.” Kodwa uPetru wathi: “Ndoda, angiyena.”+ 59  Ngemva kokuba kudlule cishe ihora omunye umuntu waphikelela egomela ethi: “Ngokuqinisekile lo muntu naye ubekanye naye; ngoba, eqinisweni, ungowaseGalile!”+ 60  Kodwa uPetru wathi: “Ndoda, angikwazi okushoyo.” Ngaso leso sikhathi, esakhuluma, iqhude lakhala.+ 61  INkosi yaphenduka yambheka uPetru, noPetru wawakhumbula amazwi eNkosi lapho ithi kuye: “Ngaphambi kokuba iqhude likhale namuhla uzongiphika kathathu.”+ 62  Waphumela ngaphandle wakhala kamunyu.+ 63  Manje amadoda ayembambile aqala ukuhlekisa ngaye,+ emshaya;+ 64  futhi ngemva kokummboza abuza athi: “Profetha. Ubani okushayile?”+ 65  Aqhubeka esho nezinye izinto eziningi emhlambalaza.+ 66  Ekugcineni lapho kusa, umkhandlu wamadoda amadala abantu, kokubili abapristi abakhulu nababhali, wabuthana ndawonye,+ wamhudulela ehholo lawo leSanhedrini, uthi:+ 67  “Uma unguye uKristu,+ sitshele.” Kodwa wathi kuwo: “Ngisho noma benginganitshela, beningeke nhlobo nakukholwa.+ 68  Ngaphezu kwalokho, uma benginganibuza, beningeke nhlobo naphendula.+ 69  Nokho, kusukela manje kuqhubeke iNdodana yomuntu+ izobe ihlezi esandleni sokunene+ sikaNkulunkulu esinamandla.”+ 70  Khona-ke, onke athi: “Ngakho-ke, ingabe uyiNdodana kaNkulunkulu?” Wathi kuwo: “Nina ngokwenu nithi+ ngiyiyo.” 71  Athi: “Sisabudingelani obunye ubufakazi?+ Ngoba thina ngokwethu sikuzwe ngomlomo wakhe siqu.”+

Imibhalo yaphansi