Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Luka 19:1-48

19  Wangena eJeriko+ edlula.  Lapha kwakukhona indoda okuthiwa uZakewu; yayingumthelisi omkhulu, futhi icebile.  Nokho, yayifuna ukubona+ ukuthi wayengubani lo Jesu, kodwa yayingakwazi ngenxa yesixuku, ngoba yayincane.  Ngakho yagijima yabandulela yaya endaweni engaphambili futhi yakhwela emthini womthombe ukuze imbone, ngoba wayesezodlula ngaleyo ndlela.  Manje lapho uJesu efika kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo: “Zakewu, shesha wehle, ngoba namuhla kumelwe ngihlale endlini yakho.”  Washesha wehla futhi wamamukela ngokujabula njengesimenywa.  Kodwa lapho bekubona, bonke bavungazela,+ bethi: “Uye kongenisa kwamuntu oyisoni.”  Kodwa uZakewu wasukuma wathi eNkosini: “Bheka! Ingxenye yokungokwami, Nkosi, ngiyipha abampofu, futhi noma yini engayiphanga kunoma ubani ngokumbeka icala lamanga+ ngiyibuyisela iphindwe kane.”+  Khona-ke uJesu wathi kuye: “Namuhla insindiso ifikile kule ndlu, ngoba naye uyindodana ka-Abrahama.+ 10  Ngoba iNdodana yomuntu izele ukufuna nokusindisa lokho obekulahlekile.”+ 11  Lapho besalalele lezi zinto walandisa umfanekiso, ngoba wayeseduze kwaseJerusalema futhi becabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzozibonakalisa ngaso leso sikhathi.+ 12  Ngakho-ke wathi: “Umuntu othile wozalo lwasebukhosini waya ezweni elikude ukuze azitholele amandla obukhosi futhi abuye.+ 13  Ebiza izinceku zakhe eziyishumi wazinika omina abayishumi wathi kuzo, ‘Hwebani ngize ngibuye.’+ 14  Kodwa abantu bakubo babemzonda+ futhi bathumela amanxusa emva kwakhe, ukuba athi, ‘Asifuni ukuba lo muntu abe yinkosi phezu kwethu.’+ 15  “Ekugcineni lapho ebuya ngemva kokuba esethole amandla obukhosi, wayala ukuba abizelwe lezi zinceku ayezinike imali yesiliva, ukuze athole ukuthi zizuzeni ngokuhweba.+ 16  Khona-ke eyokuqala yeza, yathi, ‘Nkosi, umina wakho uzuze omina abayishumi.’+ 17  Ngakho wathi kuyo, ‘Wenze kahle, nceku enhle! Ngoba entweni encane kakhulu uzibonakalisé uthembekile, yengamela imizi eyishumi.’+ 18  Manje eyesibili yeza, yathi, ‘Umina wakho, Nkosi, wenze omina abahlanu.’+ 19  Wathi nakulena, ‘Nawe, futhi, phatha imizi emihlanu.’+ 20  Kodwa enye yeza, yathi, ‘Nkosi, nanku umina wakho, engawukhweza usongwe ngendwangu. 21  Uyabona, bengikwesaba, ngoba ungumuntu onokhahlo; uthatha ongakubekanga futhi uvuna ongakuhlwanyelanga.’+ 22  Wathi kuyo, ‘Ngikwahlulela ngokuphuma emlonyeni wakho+ siqu, nceku embi. Bewazi, ukuthi ngingumuntu onokhahlo, othatha angakubekanga novuna angakuhlwanyelanga?+ 23  Ngakho kungani ungafakanga imali yami yesiliva ebhange? Khona-ke lapho ngifika bengiyoyilanda inenzalo.’+ 24  Wabe esethi kulabo ababemi lapho, ‘Thathani umina kuye niwunike lowo onomina abayishumi.’+ 25  Kodwa bathi kuye, ‘Nkosi, unomina abayishumi!’— 26  ‘Ngithi kini, Bonke abanakho, bayonikwa okwengeziwe; kodwa lowo ongenakho, kuyothathwa+ ngisho nalokho anakho. 27  Ngaphezu kwalokho, lezi zitha zami ezingafunanga ukuba ngibe inkosi phezu kwazo ziletheni lapha nizibulale phambi kwami.’”+ 28  Ngemva kokuba esesho lezi zinto, waqhubekela phambili, ekhuphukela eJerusalema.+ 29  Lapho esondela eBhetfage naseBhethaniya entabeni okuthiwa iNtaba Yeminqumo,+ wathuma ababili kubafundi,+ 30  ethi: “Yanini emzaneni obhekene nani, ngemva kokuba seningenile kuwo nizothola kukhulekwe ithole lembongolo, okungekho noyedwa esintwini owake wahlala phezu kwalo. Nilithukulule nililethe.+ 31  Kodwa uma kuba khona onibuzayo ethi, ‘Nilithukululelani?’ Nithi, ‘INkosi iyalidinga.’”+ 32  Ngakho labo ababethunyiwe bamuka bathola kunjengoba nje eshilo kubo.+ 33  Kodwa njengoba belithukulula ithole lembongolo abanikazi balo bathi kubo: “Nilithukululelani ithole?”+ 34  Bathi: “INkosi iyalidinga.”+ 35  Baliyisa kuJesu, futhi baphonsa phezu kwethole lembongolo izingubo zabo zangaphandle bahlalisa uJesu phezu kwalo.+ 36  Njengoba eqhubeka+ babelokhu bendlala izingubo zabo zangaphandle endleleni.+ 37  Ngokushesha lapho esondela endleleni eyehlayo eNtabeni Yeminqumo lonke uquqaba lwabafundi lwaqala ukujabula nokudumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu ngayo yonke imisebenzi yamandla olwaluyibonile,+ 38  luthi: “Ubusisiwe Lowo oza njengeNkosi egameni likaJehova!+ Ukuthula ezulwini, nenkazimulo ezindaweni eziphakeme kunazo zonke!”+ 39  Nokho, abanye kubaFarisi ababesesixukwini bathi kuye: “Mfundisi, khuza abafundi bakho.”+ 40  Kodwa ephendula wathi: “Ngiyanitshela, Uma laba bebengathula amatshe+ abeyokhamuluka.” 41  Lapho eseseduze, wawubuka umuzi futhi wawukhalela,+ 42  ethi: “Ukube wena, yebo wena, ubuziqondile+ kulolu suku izinto eziphathelene nokuthula—kodwa manje ziye zafihlwa emehlweni akho.+ 43  Ngoba uzofikelwa izinsuku lapho izitha zakho zizokwakha uthango+ nxazonke zakho ngezigxobo ezicijile+ zikuzungeze+ futhi zikucindezele+ nhlangothi zonke, 44  zizokuphahlaza phansi wena nabantwana bakho abaphakathi kwakho,+ ngeke zishiye tshe phezu kwetshe+ kuwe, ngoba awusiqondanga isikhathi sokuhlolwa kwakho.”+ 45  Wangena ethempelini waqala ukuxosha ababethengisa,+ 46  ethi kubo: “Kulotshiwe ukuthi, ‘Futhi indlu yami iyoba yindlu yomthandazo,’+ kodwa nina niyenzé umhume wabaphangi.”+ 47  Ngaphezu kwalokho, wafundisa nsuku zonke ethempelini. Kodwa abapristi abakhulu nababhali nabavelele kubantu babefuna ukumbhubhisa;+ 48  kodwa nokho abayitholanga into ababengayenza iphumelele, ngoba abantu bonke ngothi lwabo babelokhu benamathele kuye ukuze bamuzwe.+

Imibhalo yaphansi