Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 17:1-37

17  Khona-ke wathi kubafundi bakhe: “Akunakugwenywa ukuba kuze izimbangela zokukhubeka.+ Noma kunjalo, maye kulowo eziza ngaye!+  Bekungaba ngcono ngaye uma bekungalengiswa itshe lokugaya entanyeni yakhe aphonswe olwandle+ kunokuba akhubekise omunye kulaba abancane.+  Ziqapheleni. Uma umfowenu enza isono, mkhuze,+ uma ephenduka, mthethelele.+  Ngisho noma ona kuwe kasikhombisa ngosuku, abuye kuwe kasikhombisa, ethi, ‘Ngiyaphenduka,’ kumelwe umthethelele.”+  Manje abaphostoli bathi eNkosini: “Siphe ukholo olwengeziwe.”+  Khona-ke iNkosi yathi: “Ukuba beninokholo olulingana nohlamvu lwesinaphi, beniyothi kulesi sihlahla sikamalibhele omnyama, ‘Siphuleka utshaleke olwandle!’ sinilalele.+  “Ubani kini othi enenceku elimayo noma eyelusa umhlambi kuthi lapho ingena ivela ensimini athi kuyo, ‘Woza lapha khona manje uhlale etafuleni’?  Kunalokho, ngeke yini athi kuyo, ‘Lungisa okuthile ukuze ngidle isidlo sami sakusihlwa, ufake iphinifa ungikhonze ngize ngiqede ukudla nokuphuza, kamuva nawe ungadla uphuze’?  Ngeke ayibonge inceku ngoba yenze izinto ezabelwe, akunjalo? 10  Kanjalo nani, lapho nenze zonke izinto enabelwe zona, anothi, ‘Siyizinceku ezingelusizo lwalutho.+ Lokho esikwenzile yilokho obekufanele sikwenze.’” 11  Futhi ngesikhathi eya eJerusalema wadabula phakathi kweSamariya neGalile.+ 12  Njengoba engena emzaneni othile wahlangana namadoda ayishumi anochoko,+ kodwa amela kude. 13  Aphakamisa amazwi awo athi: “Jesu, Mfundisi, yiba nesihe+ kithi!” 14  Lapho ewabona wathi kuwo: “Hambani nizibonakalise kubapristi.”+ Khona-ke njengoba ehamba ahlambuluka.+ 15  Enye yawo, lapho ibona ukuthi iphulukisiwe, yabuyela emuva, ikhazimulisa+ uNkulunkulu ngezwi elikhulu. 16  Yawa ngobuso ezinyaweni zikaJesu,+ imbonga; ngaphezu kwalokho, yayingumSamariya.+ 17  UJesu wathi: “Bonke abayishumi bahlanziwe, akunjalo? Pho, baphi abanye abayisishiyagalolunye? 18  Ingabe akutholakalanga noyedwa obuyile ukuze anike uNkulunkulu inkazimulo ngaphandle kwalo muntu wesinye isizwe?” 19  Wathi kuyo: “Sukuma uhambe; ukholo lwakho lukuphilisile.”+ 20  Kodwa lapho ebuzwa abaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uza nini,+ wabaphendula wathi: “Umbuso kaNkulunkulu awuzi ngokubonakala okuphawulekayo, 21  futhi abantu ngeke bathi, ‘Bhekani nanku!’ noma, ‘Nankuya!’+ Ngoba, bhekani! umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu.”+ 22  Wabe esethi kubafundi: “Kuyofika izinsuku lapho niyofisa khona ukubona olunye lwezinsuku zeNdodana yomuntu kodwa ngeke nilubone.+ 23  Abantu bayokuthi kini, ‘Bhekani nanguya!’ noma, ‘Bhekani nangu!’+ Ningaphumi futhi ningabalandeli.+ 24  Ngoba njengoba nje umbani,+ ngokubaneka kwawo, ukhanya kusuka kwenye ingxenye phansi kwezulu kuya kwenye phansi kwezulu, iyokuba njalo iNdodana yomuntu.+ 25  Nokho, okokuqala kumelwe ithole ukuhlupheka okuningi futhi yaliwe yilesi sizukulwane.+ 26  Ngaphezu kwalokho, njengoba nje kwenzeka ezinsukwini zikaNowa,+ kuyoba njalo nasezinsukwini zeNdodana yomuntu:+ 27  babedla, bephuza, amadoda eshada, abesifazane bendiswa, kwaze kwaba yilolo suku lapho uNowa engena emkhunjini, futhi kufika uzamcolo ubabhubhisa bonke.+ 28  Ngokufanayo, njengoba nje kwenzeka ezinsukwini zikaLoti:+ babedla, bephuza, bethenga, bethengisa, betshala, bakha. 29  Kodwa ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma kwana umlilo nesibabule kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke.+ 30  Kuyoba ngendlela efanayo nangalolo suku lapho kwambulwa+ iNdodana yomuntu. 31  “Ngalolo suku umuntu ophezu kwendlu kodwa ompahla yakhe isendlini makangehli ayithathe, nomuntu ongaphandle ensimini, naye ngokufanayo makangabuyeli ezintweni ezisemuva. 32  Khumbulani umkaLoti.+ 33  Noma ubani ofuna ukusindisa umphefumulo wakhe uyolahlekelwa yiwo, kodwa noma ubani olahlekelwa yiwo uyowusindisa.+ 34  Ngiyanitshela, Ngalobo busuku amadoda amabili ayobe esembhedeni owodwa; enye iyothathwa, kodwa enye iyoshiywa.+ 35  Kuyobe kunabesifazane ababili begaya etsheni linye; omunye uyothathwa, kodwa omunye uyoshiywa.”+ 36  —— 37  Ngakho ngenxa yalokhu bathi kuye: “Kuphi, Nkosi?” Wathi kubo: “Lapho kukhona khona isidumbu,+ kulapho futhi amanqe ebuthana khona.”+

Imibhalo yaphansi