Luka 16:1-31

16  Wathi kubafundi: “Umuntu othile wayecebile futhi enomphathi,+ lo wamangalelwa kuye ngokusaphaza+ impahla yakhe.  Ngakho wambiza wathi kuye, ‘Yini le engiyizwayo ngawe? Buyisa izincwadi+ zobuphathi bakho, ngoba awusenakuqhubeka uphatha indlu.’  Khona-ke umphathi wathi ngaphakathi kuye, ‘Ngizokwenzenjani, njengoba inkosi+ yami izongiphuca ubuphathi? Anginamandla ngokwanele okumba, nginamahloni okunxiba.  Ehhe! Ngiyakwazi engizokwenza, ukuze kuthi lapho ngikhishwa ebuphathini, abantu bangamukele emizini yabo.’+  Wabiza lowo nalowo kulabo abakweleta inkosi yakhe wathi kowokuqala, ‘Kungakanani okukweleta inkosi yami?’  Wathi, ‘Izilinganiso eziyikhulu zamafutha omnqumo.’ Wathi kuye, ‘Thatha isivumelwano sakho esilotshiwe uhlale phansi ulobe masinyane amashumi ayisihlanu.’  Ngokulandelayo, wathi komunye, ‘Manje wena, ukweleta okungakanani?’ Wathi, ‘Izilinganiso eziyikhulu zikakolweni.’ Wathi kuye, ‘Thatha isivumelwano sakho esilotshiwe ulobe amashumi ayisishiyagalombili.’  Inkosi yakhe yamtusa umphathi, nakuba engalungile, ngoba enzé ngokuhlakanipha;+ ngoba amadodana alesi simiso sezinto ahlakaniphé kakhulu esizukulwaneni sawo kunamadodana okukhanya.+  “Futhi, ngithi kini, Zenzeleni abangane+ ngengcebo engalungile,+ ukuze kuthi lapho ihluleka, banamukele ezindaweni zokuhlala zaphakade.+ 10  Umuntu othembekile kokuncane kakhulu uthembekile nakokukhulu, nomuntu ongalungile kokuncane kakhulu akalungile nakokukhulu.+ 11  Ngakho-ke, uma ningathembekanga mayelana nengcebo engalungile, ubani oyoniphathisa okuyikonakona?+ 12  Futhi uma ningathembekanga mayelana nokungokomunye,+ ubani oyoninika okungokwenu? 13  Ayikho inceku engaba isigqila samakhosi amabili; ngoba, iyozonda enye ithande enye, noma iyonamathela kwenye idelele enye. Aninakuba izigqila zikaNkulunkulu nezeNgcebo.”+ 14  AbaFarisi ababethanda imali, babezilalele zonke lezi zinto, futhi baqala ukumklolodela.+ 15  Ngenxa yalokho wathi kubo: “Niyilabo abathi balungile phambi kwabantu,+ kodwa uNkulunkulu uyazazi izinhliziyo zenu;+ ngoba okuphakeme kubantu kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu.+ 16  “UMthetho nabaProfethi babekhona kwaze kwaba kuJohane.+ Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke umbuso kaNkulunkulu umenyezelwa njengezindaba ezinhle, futhi yonke inhlobo yabantu iphikelela kuwo.+ 17  Ngempela, kulula ukuba izulu nomhlaba kudlule+ kunokuba ingxenyana+ eyodwa yoMthetho ingagcwaliseki.+ 18  “Wonke umuntu ohlukanisa nomkakhe ashade nomunye uyaphinga, futhi oshada nowesifazane ohlukanise nomyeni uyaphinga.+ 19  “Kodwa umuntu othile+ wayecebile, futhi wayevame ukuvunula ngokunsomi nangelineni, ezijabulisa usuku nosuku ngokutamasa.+ 20  Kodwa isinxibi esithile esigama laso linguLazaru sasivame ukubekwa esangweni lakhe, sigcwele izilonda 21  futhi sifisa ukusuthiswa ngezinto eziwa etafuleni lesicebi. Yebo, nezinja zaziza zikhothe izilonda zaso. 22  Manje ngokuhamba kwesikhathi isinxibi safa+ izingelosi zasithwala zasiyisa esifubeni+ sika-Abrahama.+ “Isicebi naso safa+ sangcwatshwa. 23  SiseHayidesi saphakamisa amehlo, njengoba sisezinhlungwini,+ sabona u-Abrahama ekude noLazaru esesifubeni sakhe. 24  Ngakho samemeza sathi, ‘Baba Abrahama,+ yiba nesihe kimi uthume uLazaru ukuba agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini apholise ulimi lwami,+ ngoba ngisezinhlungwini kulo mlilo ovutha amalangabi.’+ 25  Kodwa u-Abrahama wathi, ‘Mntwana, khumbula ukuthi wena wamukela ngokugcwele izinto zakho ezinhle usaphila, kodwa uLazaru yena ngaleso sikhathi wamukela izinto ezimbi. Kodwa, manje yena uthola induduzo lapha, wena usezinhlungwini.+ 26  Futhi ngaphandle kwakho konke lokho, kumiswe umhosha omkhulu+ phakathi kwethu nani,+ ukuze labo abafuna ukuwelela kini besuka lapha bangakwazi, futhi abantu bangaweleli kithi besuka lapho.’+ 27  Khona-ke sathi, ‘Uma kunjalo ngiyakucela, baba, ukuba umthume endlini kababa, 28  ngoba nginabafowethu abahlanu, ukuba afakaze kubo, ukuze nabo bangangeni kule ndawo yobuhlungu.’ 29  Kodwa u-Abrahama wathi, ‘BanoMose+ nabaProfethi;+ mabalalele bona.’+ 30  Khona-ke sathi, ‘Lutho, impela, baba Abrahama, kodwa uma othile ovela kwabafileyo eya kubo bazophenduka.’ 31  Kodwa wathi kuso, ‘Uma bengamlaleli uMose+ nabaProfethi, ngeke bathonyeke noma kuvuka umuntu kwabafileyo.’”

Imibhalo yaphansi