Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 14:1-35

14  Ngesinye isikhathi lapho ingena endlini yomunye wababusi babaFarisi ngesabatha ukuba idle,+ babeyibhekisisile.+  Bheka! kwakukhona phambi kwayo umuntu othile owayenesifo sokuvuvuka.  Ngakho ngenxa yalokhu uJesu wakhuluma nalabo ababeyizazi zoMthetho nabaFarisi, ethi: “Ingabe kungokomthetho ukwelapha ngesabatha noma cha?”+  Kodwa bathula. Ngemva kwalokho wambamba lowo muntu, wamphulukisa, wammukisa.  Wathi kubo: “Ubani kini, ongathi uma indodana yakhe noma inkomo yakhe iwele emgodini,+ angayikhiphi masinyane ngosuku lwesabatha, na?”+  Abakwazanga ukuphendula kulezi zinto.+  Khona-ke, ephawula indlela amadoda amenyiwe ayezikhethela ngayo izindawo ezivelele kunazo zonke, wawatshela umfanekiso othile, ethi kuwo:+  “Lapho umenywa othile edilini lomshado, ungahlali endaweni evelele kunazo zonke.+ Kungenzeka ukuthi ngaleso sikhathi kukhona othile omkhulu kunawe ammemile naye,  lowo okumemile wena kanye naye eze kuwe athi, ‘Dedela lo muntu kule ndawo.’ Khona-ke uyosuka unamahloni uyohlala endaweni ephansi kunazo zonke.+ 10  Kodwa lapho umenyiwe, hamba uhlale endaweni ephansi kunazo zonke,+ ukuze kuthi lapho umuntu okumemile eza athi kuwe, ‘Mngane, nyukela ngenhla.’ Khona-ke uyoba nodumo phambi kwazo zonke izimenywa ezikanye nawe.+ 11  Ngoba wonke umuntu oziphakamisayo uyothotshiswa nalowo ozithobayo uyophakanyiswa.”+ 12  Wabe esethi nakumuntu ommemile: “Lapho wenza isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa, ungabizi abangane bakho noma abafowenu noma izihlobo zakho noma omakhelwane abacebile. Bangase bakumeme nawe ngesinye isikhathi, bese kuba imbuyiselo kuwe. 13  Kodwa lapho wenza idili, mema abampofu, abakhubazekile, izinyonga, izimpumputhe;+ 14  khona-ke uyojabula, ngoba abanalutho abangakubuyisela ngalo. Ngoba uyonikwa imbuyiselo ovukweni+ lwabalungileyo.” 15  Isimenywa esithile kwezazikanye naye sizwa lezi zinto sathi kuye: “Uyajabula odla isinkwa embusweni kaNkulunkulu.”+ 16  UJesu wathi kuso: “Umuntu othile wayenza isidlo esikhulu sakusihlwa, futhi wamema abaningi.+ 17  Wathumela inceku yakhe ngehora lesidlo sakusihlwa ukuba ithi kwabamenyiweyo, ‘Wozani,+ ngoba izinto sezilungile manje.’ 18  Kodwa bonke ngokufana baqala ukuhoxa.+ Owokuqala wathi kuyo, ‘Ngithengé insimu futhi kudingeka ngiphume ngiyoyibona; ngiyakucela, Ngixolele.’+ 19  Omunye wathi, ‘Ngithengé amabhangqa ayisihlanu ezinkomo, ngisayozihlola; ngiyakucela, Ngixolele.’+ 20  Nomunye futhi wathi, ‘Ngisanda kuganwa,+ ngenxa yalesi sizathu angikwazi ukuza.’ 21  Ngakho inceku yeza futhi yabika lezi zinto enkosini yayo. Khona-ke umninindlu wathukuthela wathi encekwini yakhe, ‘Phuma masinyane uye ezindleleni ezibanzi zomuzi, ungenise lapha abampofu nabakhubazekile nabayizimpumputhe nabayizinyonga.’+ 22  Ngemva kwesikhathi inceku yathi, ‘Nkosi, okuyalile sekwenziwe, kodwa nokho isekhona indawo.’ 23  Inkosi yathi encekwini, ‘Phuma uye emigwaqweni+ nasezindaweni ezibiyelweyo, ubacindezele ukuba bangene, ukuze indlu yami igcwale.+ 24  Ngoba ngithi kini, Ayikho neyodwa kulawo madoda abemenyiwe ezonambitha isidlo sami sakusihlwa.’”+ 25  Manje isixuku esikhulu sasihamba naye, futhi waphenduka wathi kuso: 26  “Uma umuntu eza kimi futhi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nawodadewabo, yebo, ngisho nomphefumulo wakhe siqu,+ akakwazi ukuba ngumfundi wami.+ 27  Noma ngubani ongathwali isigxobo sakhe sokuhlushwa angilandele, akakwazi ukuba ngumfundi wami.+ 28  Ngokwesibonelo, ngubani kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angahlali phansi kuqala abale izindleko,+ ukuze abone ukuthi unakho yini okwanele ukuba awuqede? 29  Ngaphandle kwalokho, angase abeke isisekelo sawo kodwa angakwazi ukuwuqeda, futhi bonke ababukele bangase baqale ukumhleka usulu, 30  bethi, ‘Lo muntu waqala ukwakha kodwa akakwazanga ukuqeda.’ 31  Noma, iyiphi inkosi okuthi lapho imasha iyohlangabezana nenye inkosi empini, ingahlali phansi kuqala icebisane nabanye ukuthi ingakwazi yini ngamabutho ayizinkulungwane eziyishumi ukubhekana naleyo emelene nayo enezinkulungwane ezingamashumi amabili?+ 32  Eqinisweni, uma ingeke ikwazi ukwenza kanjalo, khona-ke ngesikhathi leyo enye isekude ithumela amanxusa inxusele ukuthula.+ 33  Kanjalo, ningaqiniseka ukuthi akekho noyedwa kini ongavalelisi kukho konke anakho+ ongaba umfundi wami. 34  “Usawoti, empeleni, muhle. Kodwa uma ngisho nosawoti uphelelwa amandla awo, uyoyoliswa ngani na?+ 35  Awufanelekeli nhlabathi namquba. Abantu bawulahla ngaphandle. Onezindlebe zokulalela, makalalele.”+

Imibhalo yaphansi