Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 12:1-59

12  Phakathi naleso sikhathi, lapho isixuku sesibuthene ngezinkulungwane eziningi size sinyathelana, yaqala ngokuba ithi kubafundi bayo kuqala: “Qaphelani imvubelo+ yabaFarisi, ewubuzenzisi.+  Kodwa akukho lutho oluthukuswe ngokucophelela olungeke lwambulwe, nolusithekile olungeke lwaziwe.+  Ngakho-ke lokho enikusho ebumnyameni kuyozwakala ekukhanyeni, nalokho enikuhleba emakamelweni enu kuyoshunyayelwa phezu kwezindlu.+  Ngaphezu kwalokho, ngithi kini, bangane bami,+ Ningabesabi labo ababulala umzimba kuthi ngemva kwalokhu bangakwazi ukwenza lutho olungaphezu kwalokho.+  Kodwa ngizonibonisa ukuthi ubani okumelwe nimesabe: Yesabani+ lowo onegunya lokuphonsa eGehena ngemva kokubulala.+ Yebo, ngiyanitshela, yesabani+ Yena.  Ondlunkulu abahlanu bathengiswa ngezinhlamvu zemali ezimbili zenani elincane, akunjalo? Nokho akukho nowodwa kubo olibalekayo phambi kukaNkulunkulu.+  Kodwa ngisho nezinwele+ zamakhanda enu zibaliwe zonke. Ningesabi; nina nibaluleke ngaphezu kondlunkulu abaningi.+  “Khona-ke, ngithi kini, Wonke umuntu ovuma+ ukuthi munye nami phambi kwabantu, iNdodana yomuntu nayo iyovuma ukuthi munye naye phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu.+  Kodwa lowo ongiphikayo+ phambi kwabantu uyophikwa phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu.+ 10  Futhi wonke umuntu okhuluma kabi ngeNdodana yomuntu, uyothethelelwa; kodwa lowo ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe.+ 11  Kodwa lapho beningenisa phambi kwemihlangano yeningi naphambi kwezikhulu zikahulumeni neziphathimandla, ningakhathazeki ngokuthi niyokhuluma kanjani noma ngokuthi yini eniyoyikhuluma nizivikela noma ngokuthi niyothini;+ 12  ngoba umoya ongcwele+ uyonifundisa ngalo kanye lelo hora izinto okufanele nizisho.”+ 13  Khona-ke othile esixukwini wathi kuyo: “Mfundisi, tshela umfowethu ahlukaniselane nami ifa.” 14  Yathi kuye: “Ndoda, ubani ongimise umahluleli+ noma umahlukanisi phezu kwenu?” 15  Khona-ke yathi kubo: “Hlalani nivulé amehlo futhi niqaphe yonke inhlobo yokuhaha,+ ngoba ngisho nalapho umuntu enensada ukuphila kwakhe akuveli ezintweni anazo.”+ 16  Khona manjalo yabalandisa umfanekiso, ithi: “Izwe lomuntu othile ocebile lakhiqiza kahle. 17  Ngenxa yalokho wazindla ngaphakathi kuye, ethi, ‘Ngizokwenzenjani njengoba ngingasenandawo yokubuthela izilimo zami?’ 18  Ngakho wathi, ‘Ngizokwenza lokhu:+ Ngizodiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu kunazo, ngibuthele khona ukudla kwami nazo zonke izinto zami ezinhle;+ 19  futhi ngizothi+ emphefumulweni wami: “Mphefumulo, unezinto eziningi ezinhle ezibekelelwe iminyaka eminingi; khululeka, udle, uphuze, uzijabulise.”’+ 20  Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, ‘Muntu ongenangqondo, ngalobu busuku bayawufuna umphefumulo wakho kuwe.+ Khona-ke, ubani ozothola izinto ozibekelele?’+ 21  Kunjalo ngomuntu oziqongelelela umcebo kodwa engacebile kuNkulunkulu.”+ 22  Khona-ke yathi kubafundi bayo: “Ngenxa yalokhu ngithi kini, Yekani ukukhathazeka ngemiphefumulo yenu ngokuqondene nokuthi niyodlani noma ngemizimba yenu ngokuqondene nokuthi niyogqokani.+ 23  Ngoba umphefumulo ubaluleke ngaphezu kokudla nomzimba ngaphezu kwezembatho. 24  Qaphelisisani ukuthi amagwababa+ awahlwanyeli mbewu futhi awavuni, awanangobo nanqolobane, kodwa nokho uNkulunkulu uyawondla. Nina nibaluleke kakhulu kangakanani kunezinyoni?+ 25  Ubani kini ongathi ngokukhathazeka anezele ingalo eyodwa ebudeni besikhathi sakhe sokuphila?+ 26  Ngakho-ke, uma ningenakuyenza le nto encane kunazo zonke, kungani nikhathazeka+ ngezinye izinto? 27  Qaphelisisani indlela iminduze ekhula ngayo;+ ayikhandleki futhi ayiphothi; kodwa ngiyanitshela, Ngisho noSolomoni kuyo yonke inkazimulo yakhe wayengavunule njengomunye wayo.+ 28  Manje, uma uNkulunkulu egqokisa kanjalo izimila zasendle ezikhona namuhla kusasa ziphonswe eziko, yeka ukuthi uyonigqokisa kangakanani-ke nina eninokholo oluncane!+ 29  Ngakho yekani ukufuna lokho eningakudla nalokho eningakuphuza, futhi yekani ukuhlala nikhathazekile;+ 30  ngoba konke lokhu kuyizinto izizwe zomhlaba eziziphishekela ngokulangazela, kodwa uYihlo uyazi ukuthi niyazidinga lezi zinto.+ 31  Noma kunjalo, funani njalo umbuso wakhe, khona-ke lezi zinto niyonezelwa zona.+ 32  “Ungesabi,+ mhlambi omncane,+ ngoba uYihlo ukwamukele ukuba aninike umbuso.+ 33  Thengisani+ izinto zenu futhi niphane ngezipho zesihe.+ Zenzeleni imixhaka engagugi, umcebo ongapheli emazulwini,+ lapho isela lingasondeli khona nalapho inundu ingadli khona. 34  Ngoba lapho umcebo wenu ukhona, kulapho nezinhliziyo zenu ziyoba khona.+ 35  “Izinkalo zenu+ mazibe zibhincile nezibani zenu+ zivutha, 36  nani ngokwenu nibe njengabantu abalindele inkosi yabo+ lapho ibuya emshadweni,+ ukuze lapho ifika futhi ingqongqoza+ bayivulele ngaso leso sikhathi. 37  Ziyajabula lezo zinceku okuthi lapho inkosi ifika izithole zilindile!+ Ngiqinisile ngithi kini, iyobhinca+ futhi izicele ukuba zihlale etafuleni ize eceleni kwazo izikhonze.+ 38  Futhi uma ifika ngomlindo wesibili, ngisho noma ngowesithathu, izithole zinjalo, ziyajabula!+ 39  Kodwa yazini lokhu, ukuthi ukube umninindlu ubazi ukuthi isela liyofika ngaliphi ihora, ubeyohlala elindile futhi angavumi ukuba indlu yakhe igqekezwe.+ 40  Nani futhi, hlalani nilungele, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningacabangi ukuthi kungaba yilo.”+ 41  Khona-ke uPetru wathi: “Nkosi, ingabe lo mfanekiso uwulandisa kithi noma nakubo bonke?” 42  INkosi yathi: “Ubani ngempela ongumphathi othembekile,+ oqondayo,+ lowo inkosi yakhe eyommisa phezu kwezikhonzi zayo ukuba aqhubeke ezinika isilinganiso sazo sokudla ngesikhathi esifanele?+ 43  Iyajabula leyo nceku, uma inkosi yayo lapho ifika iyithola yenza kanjalo!+ 44  Nginitshela iqiniso, Iyoyimisa phezu kwakho konke okungokwayo.+ 45  Kodwa uma kwenzeka ukuba leyo nceku ithi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami iyalibala ukufika,’+ bese iqala ukushaya izinceku nezincekukazi, idle futhi iphuze idakwe,+ 46  inkosi yaleyo nceku iyofika ngosuku engayilindele ngalo nangehora engalazi,+ futhi iyoyijezisa kanzima kakhulu iyabele kanye nabangathembekile.+ 47  Khona-ke leyo nceku eyayiqonda intando yenkosi yayo kodwa yangalunga noma yangenza ngokuvumelana nentando yayo iyoshaywa imivimbo eminingi.+ 48  Kodwa leyo engazange iyiqonde+ yase yenza izinto eziyenza ifanelwe imivimbo iyoshaywa embalwa.+ Ngempela, wonke umuntu onikwe okuningi, kuyofunwa okuningi+ kuye; futhi lowo abantu abamphathisa okukhulu, bayofuna okungaphezu kokujwayelekile kuye.+ 49  “Ngizé ukuzokokhela umlilo+ emhlabeni, futhi yini enye engingayifisa uma kakade sewokhelwe? 50  Ngempela, nginobhapathizo okumelwe ngibhapathizwe ngalo, futhi yeka ukuthi ngikhathazeke kangakanani luze ludlule!+ 51  Ingabe nicabanga ukuthi ngizele ukuletha ukuthula emhlabeni? Lutho, impela, ngiyanitshela, kodwa kunalokho ukuhlukana.+ 52  Ngoba kusukela manje kuqhubeke kuyoba nabahlanu endlini behlukene, abathathu bamelane nababili futhi ababili bamelane nabathathu.+ 53  Bayohlukana, uyise amelane nendodana nendodana imelane noyise, unina amelane nendodakazi nendodakazi imelane nonina, uninazala amelane nomalokazana nomalokazana amelane noninazala.”+ 54  Khona-ke waqhubeka ethi futhi ezixukwini: “Lapho nibona ifu liphakama ezingxenyeni ezisentshonalanga, ngaso leso sikhathi nithi, ‘Kuza isivunguvungu,’ kube njalo.+ 55  Futhi lapho nibona ukuthi kuvunguza iningizimu, nithi, ‘Kuzoba nesivuvu,’ sibe khona. 56  Bazenzisi, niyakwazi ukuhlola ukubonakala komhlaba nesibhakabhaka, kodwa kwenzeka kanjani ukuba ningakwazi ukuhlola lesi sikhathi na?+ 57  Kungani futhi ningazahluleleli ngokwenu ukuthi yikuphi okulungileyo na?+ 58  Ngokwesibonelo, lapho uya kumbusi nomuntu okumangalele, qala ukusebenza nisesendleleni, ukuze uzikhulule kuleyo mpikiswano naso, ukuze singalokothi sikuhudulele phambi kukamahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini senkantolo, isikhonzi senkantolo sikuphonse etilongweni.+ 59  Ngiyakutshela, Ngokuqinisekile ngeke uphume lapho uze ukhokhe uhlamvu lwemali lokugcina lwenani elincane kakhulu.”+

Imibhalo yaphansi