Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Luka 10:1-42

10  Ngemva kwalezi zinto iNkosi yakhetha abanye abangamashumi ayisikhombisa+ yabathuma ngababili+ ngaphambi kwayo kuyo yonke imizi nezindawo yona ngokwayo eyayizofika kuzo.  Khona-ke yathi kubo: “Ngempela, ukuvuna+ kukhulu, kodwa izisebenzi+ zimbalwa. Ngakho-ke ncengani+ iNkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi+ ekuvuneni kwayo.  Hambani. Bhekani! Nginithuma njengamawundlu+ phakathi kwezimpisi.  Ningaphathi mxhaka, nasikhwama sokudla,+ nazimbadada, futhi ekubingeleleni endleleni ningangi+ muntu.  Nomaphi lapho ningena khona endlini nithi kuqala, ‘Kwangathi le ndlu ingaba nokuthula.’+  Uma umngane wokuthula ekhona, ukuthula kwenu kuyohlala kuye.+ Kodwa uma engekho, kuyobuyela kini.+  Ngakho hlalani kuleyo ndlu,+ nidle niphuze izinto abazilungiselelayo,+ ngoba isisebenzi siyifanelekele inkokhelo yaso.+ Ningagcogcomi indlu ngendlu.+  “Futhi, nomaphi lapho ningena emzini futhi benamukela, yidlani izinto ezibekwa phambi kwenu,  nelaphe+ abagulayo abakuwo, niqhubeke nibatshela nithi, ‘Umbuso+ kaNkulunkulu usondele kini.’ 10  Kodwa nomaphi lapho ningena emzini banganamukeli,+ phumelani ezindleleni zawo ezibanzi nithi, 11  ‘Ngisho nothuli olunamathele ezinyaweni zethu emzini wenu siluthuntuthela kini.+ Noma kunjalo, gcinani lokhu engqondweni, ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele.’ 12  Ngithi kini liyokhuthazela kangcono iSodoma+ ngalolo suku kunalowo muzi. 13  “Maye kuwe, Khorazini!+ Maye kuwe, Bhetsayida!+ ngoba ukube imisebenzi yamandla eyenzeke kini yayenzeke eThire naseSidoni, ngabe kade yaphenduka yahlala endwangwini yamasaka nasemlotheni.+ 14  Ngakho liyokhuthazela kangcono iThire neSidoni ekwahlulelweni kunani.+ 15  Nawe, Kapernawume, ingabe mhlawumbe uyophakanyiselwa ezulwini?+ Uyokwehlela eHayidesi!+ 16  “Lowo onilalelayo+ uyangilalela nami. Futhi lowo onganinaki akanginaki nami. Ngaphezu kwalokho, lowo onganginaki mina akamnaki+ nalowo ongithumileyo.” 17  Khona-ke abangamashumi ayisikhombisa babuya bejabula, bethi: “Nkosi, ngisho namademoni ayasithobela+ ngokusebenzisa igama lakho.” 18  Khona-ke yathi kubo: “Ngaqala ukubona uSathane esewile+ kakade njengombani uvela ezulwini. 19  Bhekani! Ngininiké igunya lokunyathela izinyoka+ nawofezela+ ngezinyawo, negunya phezu kwawo wonke amandla esitha,+ akukho lutho oluyonilimaza nganoma iyiphi indlela. 20  Nokho, ningajabuli ngalokhu, ukuthi imimoya iyanithobela, kodwa jabulani ngenxa yokuthi amagama enu+ alotshiwe ezulwini.” 21  Ngalo kanye lelo hora yachichima injabulo+ ngomoya ongcwele yathi: “Ngikudumisa obala, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba uzifihle ngokucophelela lezi zinto kwabahlakaniphileyo+ nakongqondongqondo, wazambulela izingane. Yebo, Baba, ngoba kwaba yindlela oyamukelayo ukwenza kanjalo. 22  Zonke izinto zinikelwe+ kimi nguBaba, futhi ukuthi iNdodana ingubani akekho owaziyo ngaphandle kukaBaba;+ nokuthi uBaba ungubani, akekho owaziyo ngaphandle kweNdodana,+ nalowo iNdodana ethanda ukumambula kuye.” 23  Ngemva kwalokho yaphendukela kubafundi bebodwa yathi: “Ayajabula amehlo abona izinto enizibonayo.+ 24  Ngoba ngithi kini, Abaprofethi abaningi namakhosi babefisa ukubona+ izinto enizibonayo kodwa abazibonanga, nokuzwa izinto enizizwayo kodwa abazizwanga.” 25  Manje, bheka! umuntu othile owayeyisazi soMthetho+ wasukuma, ukuze ayivivinye, wathi: “Mfundisi, ngingenzani ukuze ngizuze ifa lokuphila okuphakade na?”+ 26  Yathi kuye: “Kulotshweni eMthethweni?+ Ufunda kanjani?” 27  Ephendula wathi: “‘Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho nangayo yonke ingqondo yakho,’+ ‘nomakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.’”+ 28  Yathi kuye: “Uphendulé kahle; ‘qhubeka wenza lokhu uyothola ukuphila.’”+ 29  Kodwa, efuna ukuzibonakalisa elungile, lo muntu wathi kuJesu: “Ubani ngempela umakhelwane wami?”+ 30  Ephendula uJesu wathi: “Umuntu othile wayehla evela eJerusalema eya eJeriko, wazithela kubaphangi, abamhlubula futhi bamshaya, bahamba, bamshiya kusele umndondo. 31  Manje, kwaqondana nokuthi umpristi othile wayehla ngaleyo ndlela, kodwa, lapho embona, wadlula ngakolunye uhlangothi.+ 32  Ngokufanayo, nomLevi, lapho efika kule ndawo futhi embona, wadlula ngakolunye uhlangothi.+ 33  Kodwa umSamariya+ othile owayehamba ngaleyo ndlela wafika kuye, lapho embona, waba nesihawu. 34  Ngakho wasondela kuye wabopha amanxeba akhe, emgcoba ngamafutha nangewayini kuwona.+ Ngemva kwalokho wamgibelisa esilwaneni sakhe wamyisa endlini yezihambi wamnakekela. 35  Ngosuku olulandelayo wakhipha odenariyu ababili, wabanika umgcini wendlu yezihambi, wathi, ‘Mnakekele, futhi noma yini oyisebenzisayo ngaphandle kwalokhu, ngizokukhokhela yona uma ngibuya.’ 36  Ubani kulaba abathathu obonakala kuwe azenza umakhelwane+ walo muntu owazithela kubaphangi?” 37  Wathi: “Yilowo owenza isenzo sesihe+ kuye.” Khona-ke uJesu wathi kuye: “Hamba wenze+ okufanayo nawe.” 38  Manje njengoba behamba, wangena emzaneni othile. Lapha owesifazane othile ogama lakhe linguMarta+ wamamukela njengesivakashi endlini. 39  Lona wesifazane wayenodadewabo futhi, obizwa ngokuthi uMariya, lowo, nokho, yena wahlala phansi ezinyaweni+ zeNkosi walalela izwi layo. 40  Ngakolunye uhlangothi, uMarta wayethikanyezwa+ ukunakekela imisebenzi eminingi. Ngakho, wasondela wathi: “Nkosi, akunandaba yini kuwe ukuthi udadewethu ungishiye ngedwa ukuba nginakekele izinto?+ Ngakho-ke, mtshele ukuba angisize.” 41  INkosi iphendula yathi kuye: “Marta, Marta, ukhathazwa+ futhi uphazanyiswa izinto eziningi.+ 42  Nokho, kudingeka izinto ezimbalwa,+ noma eyodwa kuphela. UMariya yena ukhethe isabelo esihle,+ ngeke aphucwe sona.”

Imibhalo yaphansi