Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Levitikusi 4:1-35

4  UJehova waqhubeka wathi kuMose:  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi, ‘Uma kwenzeka umphefumulo+ wona ngephutha+ kunoma yiziphi zezinto uJehova ayala ukuba zingenziwa, futhi empeleni wenze enye yazo:  “‘Uma umpristi, ogcotshiwe,+ ona,+ ngendlela eletha icala phezu kwabantu, khona-ke kumelwe alethe ithole leduna eliphilayo kuJehova libe ngumnikelo wesono ngenxa yesono asenzile.+  Kumelwe alethe leli duna emnyango wetende lokuhlangana+ phambi kukaJehova, abeke isandla sakhe enhloko yaleli duna,+ alihlabe phambi kukaJehova.  Umpristi, ogcotshiwe,+ kumelwe athathe elinye igazi laleli duna alilethe ngaphakathi etendeni lokuhlangana;  umpristi agcobhoze umunwe+ wakhe egazini futhi afafaze elinye laleli gazi kasikhombisa+ phambi kukaJehova phambi kwesihenqo sendawo engcwele.  Umpristi kumelwe elinye laleli gazi alibhece phambi kukaJehova ezimpondweni+ ze-altare lempepho enamakha, elisetendeni lokuhlangana, futhi lonke elinye igazi laleli duna uyolithululela phansi+ e-altare lomnikelo wokushiswa, elisemnyango wetende lokuhlangana.  “‘Ngokuqondene nawo wonke amanoni eduna lomnikelo wesono, uyosusa kuwo umhlwehlwe, yebo wonke umhlwehlwe,+  nezinso zombili namanoni azo, ngokufanayo nalawo asezinkalweni. Iseleko esiphezu kwesibindi sona uyosisusa kanye nezinso.+ 10  Kuyokwenziwa okufanayo nangokususwe eduneni lomhlatshelo wenhlanganyelo.+ Umpristi kumelwe akuthunqise e-altare lomnikelo wokushiswa.+ 11  “‘Kodwa isikhumba seduna nayo yonke inyama yalo kanye nenhloko yalo namanqina alo namathumbu alo nomswani walo,+ 12  lonke iduna, kumelwe ayale ukuba likhishelwe ngaphandle emaphethelweni ekamu+ endaweni ehlanzekile lapho kuchithwa khona umlotha onamafutha,+ alishise phezu kwezinkuni emlilweni.+ Kufanele lishiswe lapho kuchithwa khona umlotha onamafutha. 13  “‘Manje uma yonke inhlangano ka-Israyeli yenza iphutha+ futhi indaba ibifihlekile emehlweni ebandla ngokuthi yenzé okukodwa kuzo zonke izinto uJehova ayala ukuba zingenziwa, ngaleyo ndlela yaba necala,+ 14  futhi leso sono esenzile sesiye saziwa,+ khona-ke ibandla kumelwe lilethe ithole leduna libe umnikelo wesono, lililethe phambi kwetende lokuhlangana. 15  Amadoda amadala enhlangano kumelwe abeke izandla zawo enhloko+ yeduna phambi kukaJehova, leli duna lihlatshwe phambi kukaJehova. 16  “‘Khona-ke umpristi, ogcotshiwe,+ kumelwe alethe elinye igazi laleli duna etendeni lokuhlangana.+ 17  Umpristi agcobhoze umunwe wakhe kwelinye laleli gazi, alifafaze kasikhombisa phambi kukaJehova phambi kwesihenqo.+ 18  Elinye laleli gazi uyolibheca ezimpondweni ze-altare+ eliphambi kukaJehova, elisetendeni lokuhlangana; lonke elinye igazi uyolithululela phansi e-altare lomnikelo wokushiswa,+ elisemnyango wetende lokuhlangana. 19  Uyosusa wonke amanoni alo, awathunqise e-altare.+ 20  Kumelwe enze kuleli duna njengoba nje enzile kwelinye iduna lomnikelo wesono. Yileyo ndlela ayokwenza ngayo kulo; umpristi kumelwe ayenzele isihlawulelo,+ ngaleyo ndlela kumelwe ithethelelwe. 21  Leli duna kumelwe alikhiphele emaphethelweni ekamu alishise, njengoba nje eshise iduna lokuqala.+ Ngumnikelo wesono webandla.+ 22  “‘Lapho isikhulu+ sona futhi senza singahlosile okukodwa kuzo zonke izinto uJehova uNkulunkulu waso ayala ukuba zingenziwa,+ ngaleyo ndlela siba necala, 23  noma lapho siye saziswa+ ngesono saso esisenzile ngokuphambene nomyalo, khona-ke kumelwe silethe izinyane lembuzi eliyiduna,+ eliphilile, libe ngumnikelo waso. 24  Kumelwe sibeke isandla saso enhloko+ yezinyane lembuzi silihlabe lapho kuhlatshelwa khona njalo umnikelo wokushiswa phambi kukaJehova.+ Ngumnikelo wesono.+ 25  Umpristi kumelwe agcobhoze umunwe wakhe egazini lomnikelo wesono alibhece ezimpondweni+ ze-altare lomnikelo wokushiswa, lonke elinye igazi uyolithululela phansi e-altare lomnikelo wokushiswa. 26  Uyothunqisa wonke amanoni awo e-altare njengamanoni omhlatshelo wenhlanganyelo;+ umpristi asenzele isihlawulelo ngenxa yesono+ saso, kanjalo sithethelelwe. 27  “‘Uma noma yimuphi umphefumulo kubantu bezwe wona ungahlosile ngokwenza okukodwa ezintweni uJehova ayala ukuba zingenziwa futhi uba necala,+ 28  noma uye waziswa ngesono osenzile, khona-ke kumelwe ulethe izinyane lembuzi lensikazi,+ eliphilile, njengomnikelo wawo ngenxa yesono osenzile. 29  Kumelwe ubeke isandla sawo enhloko+ yomnikelo wesono, uhlabe umnikelo wesono endaweni efanayo neyomnikelo wokushiswa.+ 30  Umpristi kumelwe agcobhoze umunwe wakhe egazini lawo alibhece ezimpondweni+ ze-altare lomnikelo wokushiswa, lonke elinye igazi alithululele phansi e-altare.+ 31  Uyosusa wonke amanoni awo,+ njengoba nje kwasuswa amanoni emhlatshelweni wenhlanganyelo;+ umpristi awathunqise e-altare njengephunga elizolisayo kuJehova;+ umpristi awenzele isihlawulelo, kanjalo uthethelelwe.+ 32  “‘Kodwa uma uletha iwundlu+ njengomnikelo wawo wesono, kufanele ulethe iwundlu lensikazi eliphilile.+ 33  Kufanele ubeke isandla sawo enhloko yomnikelo wesono futhi uwuhlabe njengomnikelo wesono lapho kuhlatshelwa khona njalo umnikelo wokushiswa.+ 34  Umpristi kumelwe agcobhoze umunwe wakhe egazini lomnikelo wesono alibhece ezimpondweni ze-altare lomnikelo wokushiswa,+ lonke elinye igazi alithululele phansi e-altare. 35  Uyosusa wonke amanoni awo ngendlela asuswa ngayo ngokuvamile amanoni ewundlu leduna lomhlatshelo wenhlanganyelo, umpristi awathunqise e-altare phezu kweminikelo kaJehova eyenziwa ngomlilo;+ umpristi kumelwe awenzele isihlawulelo+ ngenxa yesono osenzile, kanjalo uthethelelwe.+

Imibhalo yaphansi