Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 22:1-33

22  UJehova wakhuluma futhi noMose, wathi:  “Khuluma no-Aroni namadodana akhe, ukuba bazigcine behlukanisiwe nezinto ezingcwele zabantwana bakwa-Israyeli futhi bangalingcolisi igama lami elingcwele+ ezintweni abazingcwelisela mina.+ NginguJehova.  Uthi kubo, ‘Kuzo zonke izizukulwane zenu noma yimuphi umuntu kuyo yonke inzalo yenu osondela ezintweni ezingcwele, abantwana bakwa-Israyeli abayozingcwelisela uJehova, esangcolile,+ lowo mphefumulo kumelwe unqunywe phambi kwami. NginguJehova.  Akukho muntu wenzalo ka-Aroni ongadla ezintweni ezingcwele lapho enochoko+ noma ecucuza+ kuze kube yilapho ehlanzeka,+ noma lowo ophuma isidoda,+ nalowo othinta umuntu ongcolile ngenxa yomphefumulo oshonile,+  noma umuntu othinta noma iyiphi into eswebezelayo engcolile kuye+ noma othinta umuntu ongcolile ngokuqondene nanoma yikuphi ukungcola kwakhe.+  Umphefumulo othinta noma yikuphi okunjalo kumelwe ube ongcolile kuze kuhlwe futhi ngeke wadla noma iyiphi yezinto ezingcwele, kodwa kumelwe ugeze umzimba wawo ngamanzi.+  Lapho ilanga selishonile, uyoba ngohlanzekile, kamuva ungadla ezintweni ezingcwele, ngoba kuyisinkwa sawo.+  Akufanele udle noma iyiphi ingcuba noma into edwengulwe isilo sasendle ukuze ungabi ongcolile ngayo.+ NginguJehova.  “‘Kumelwe bagcine isibopho sabo kimi, ukuze bangathwali isono ngenxa yaso bese kudingeka bafe+ ngenxa yaso ngoba bebesingcolisa. NginguJehova obangcwelisayo. 10  “‘Akukho sihambi esingadla into engcwele.+ Akukho sifiki esihlala kumpristi noma isisebenzi esiqashiwe esingadla into engcwele. 11  Kodwa uma kungenzeka umpristi athenge umphefumulo, ube ngothengwe ngemali yakhe, umphefumulo onjalo ungahlanganyela ekuyidleni. Ngokuqondene nezigqila ezizalwe endlini yakhe, lezo zigqila zingahlanganyela ekudleni isinkwa sakhe.+ 12  Uma kungenzeka indodakazi yompristi ibe ngeyendoda eyisihambi, leyo ndodakazi ngeke yakudla okomnikelo wezinto ezingcwele. 13  Kodwa uma kungenzeka indodakazi yompristi ibe umfelokazi noma ohlukanisile lapho ingenayo inzalo, futhi kudingeke ibuyele endlini kayise njengasebusheni bayo,+ ingadla esinkweni sikayise;+ kodwa akukho sihambi esingasidla. 14  “‘Manje uma kwenzeka umuntu edla into engcwele ngephutha,+ khona-ke kumelwe enezele kuyo okwesihlanu+ kwayo, leyo nto engcwele ayinike umpristi. 15  Ngakho akufanele bazingcolise izinto ezingcwele zabantwana bakwa-Israyeli, abangase bazinikele kuJehova,+ 16  empeleni kubabangele bathwale isijeziso sokuba necala ngenxa yokudla kwabo izinto zabo ezingcwele; ngoba nginguJehova obangcwelisayo.’” 17  UJehova waqhubeka wathi kuMose: 18  “Khuluma no-Aroni namadodana akhe nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Ngokuqondene nanoma yimuphi umuntu wendlu ka-Israyeli noma umfokazi othile kwa-Israyeli oletha umnikelo wakhe,+ ngenxa yanoma iziphi izifungo zabo+ noma ngenxa yanoma yimiphi yeminikelo yabo yokuzithandela,+ abangase bayilethe kuJehova ibe umnikelo wokushiswa, 19  ukuze nithole ukwamukelwa+ kumelwe ibe ephilile,+ iduna emhlambini wezinkomo, phakathi kwamawundlu noma phakathi kwezimbuzi. 20  Noma yini enesici akumelwe niyilethe,+ ngoba ngeke initholele ukwamukelwa. 21  “‘Uma kungenzeka umuntu alethe umhlatshelo wenhlanganyelo+ kuJehova ukuze afeze isithembiso+ noma njengomnikelo wokuzithandela, kufanele ube ophilile emhlambini wezinkomo noma emhlambini wezimvu nezimbuzi, ukuze athole ukwamukelwa. Akufanele ube nesici. 22  Akukho okuyimpumputhe noma okuvavekile noma okusikekile noma okunensumpa noma okunotwayi noma umbandamu,+ akukho nokukodwa kwalokhu okumelwe nikulethe kuJehova, futhi akukho mnikelo oshiswa emlilweni+ walokhu okumelwe niwubekele uJehova phezu kwe-altare. 23  Kepha inkunzi noma imvu enelunga elide ngokwedlulele noma elifushane ngokwedlulele,+ ningayenza ibe umnikelo wokuzithandela; kodwa ngeke yamukeleke uma ingeyesithembiso. 24  Kodwa enamasende+ apitshikile noma afahlazekile noma ahlusuliwe noma anqunyiwe akumelwe niyilethe kuJehova, futhi akufanele ninikele ngazo ezweni lenu. 25  Noma iyiphi yazo zonke lezi evela esandleni sowezizwe akumelwe niyilethe njengesinkwa sikaNkulunkulu wenu, ngoba inokonakala. Inesici.+ Ngeke namukeleke+ ngazo.’” 26  UJehova wathi kuMose: 27  “Uma kungenzeka kuzalwe iduna lenkomo noma lemvu noma lembuzi, khona-ke kumelwe libe kunina izinsuku eziyisikhombisa,+ kodwa kusukela osukwini lwesishiyagalombili kuqhubeke liyokwamukeleka njengomnikelo, umnikelo oya kuJehova oshiswa emlilweni. 28  Kepha inkomo nemvu, akumelwe niyihlabe nomntwana wayo ngalusuku lunye.+ 29  “Uma kungenzeka nihlabele uJehova+ umhlatshelo wokubonga, kufanele niwenze ukuze nizizuzele ukwamukelwa. 30  Kufanele udliwe ngalolo suku.+ Akumelwe nishiye noma yini yawo kuze kube sekuseni.+ NginguJehova. 31  “Kumelwe nigcine imiyalo yami futhi niyenze.+ NginguJehova. 32  Akumelwe ningcolise igama lami elingcwele,+ futhi kumelwe ngingcweliswe phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.+ NginguJehova oningcwelisayo,+ 33  onikhipha ezweni laseGibhithe ukuze ngibe nguNkulunkulu kini.+ NginguJehova.”

Imibhalo yaphansi