Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Levitikusi 20:1-27

20  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi:  “Uzothi kubantwana bakwa-Israyeli, ‘Noma yimuphi umuntu wabantwana bakwa-Israyeli, nanoma yimuphi umfokazi ogogobele kwa-Israyeli, onikela nganoma iyiphi inzalo yakhe kuMoloki,+ kufanele abulawe nakanjani. Abantu bezwe kufanele bamshaye ngamatshe aze afe.  Kepha mina, ngiyomelana nalowo muntu, futhi ngiyomnquma phakathi kwabantu bakubo,+ ngoba unikele ngenye yenzalo yakhe kuMoloki ngenjongo yokungcolisa indawo yami engcwele+ nokungcolisa igama lami elingcwele.+  Uma abantu bezwe bengafihla ngamabomu amehlo abo kulowo muntu lapho enikela nganoma iyiphi yenzalo yakhe kuMoloki, ngokuthi bangambulali,+  khona-ke mina, ngokuqinisekile ngiyomelana nalowo muntu nomkhaya wakhe,+ futhi ngempela ngiyomnquma kanye nabo bonke abahlanganyela naye ekuziphatheni kabi kobulili+ noMoloki ngibasuse phakathi kwabantu bakubo.  “‘Ngokuqondene nomphefumulo ophendukela kwabanemimoya+ nakubabikezeli+ bezenzakalo ukuze uziphathe kabi nabo ngokobulili, ngokuqinisekile ngiyomelana nalowo mphefumulo futhi ngiwunqume phakathi kwabantu bakubo.+  “‘Kumelwe nizingcwelise nibe ngcwele,+ ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu.  Kumelwe nigcine izimiso zami futhi nizenze.+ NginguJehova oningcwelisayo.+  “‘Uma kungenzeka kube khona noma yimuphi umuntu oqalekisa uyise nonina,+ kufanele abulawe nakanjani.+ Uqalekisé uyise nonina. Igazi lakhe liphezu kwakhe.+ 10  “‘Indoda ephinga nomfazi wenye indoda ingumuntu ophinga nomfazi womuntu wakubo.+ Kufanele ibulawe nakanjani, isiphingi nesiphingikazi ngokufanayo.+ 11  Indoda elala nomkayise yambulé ubunqunu bukayise.+ Bobabili kufanele babulawe nakanjani. Igazi labo liphezu kwabo. 12  Lapho indoda ilala nomalokazana wayo, bobabili kufanele babulawe nakanjani.+ Baphule umthetho wemvelo. Igazi labo liphezu kwabo.+ 13  “‘Lapho umuntu elala nowesilisa njengalapho elala nowesifazane, bobabili benzé into enengekayo.+ Kufanele babulawe nakanjani. Igazi labo liphezu kwabo. 14  “‘Lapho indoda ithatha owesifazane kanye nonina, kuwukuziphatha okuxekethile.+ Kufanele bayishise ngomlilo kanye nabo,+ ukuze ukuziphatha okuxekethile+ kungaqhubeki phakathi kwenu. 15  “‘Lapho indoda ichithela isidoda sayo esilwaneni,+ kufanele ibulawe nakanjani, futhi kufanele nisibulale leso silwane. 16  Lapho owesifazane esondela kunoma yisiphi isilwane ukuze ahlangane naso,+ kufanele nimbulale owesifazane nesilwane. Kufanele babulawe nakanjani. Igazi labo liphezu kwabo. 17  “‘Lapho indoda ithatha udadewabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina, ibone ubunqunu bakhe, naye ngokwakhe abone ubunqunu bayo, kuyihlazo.+ Ngakho kumelwe banqunywe basuswe phambi kwamehlo abantwana babantu bakubo. Yambulé ubunqunu bukadadewabo. Kufanele iphendule ngenxa yesiphambeko sayo. 18  “‘Lapho indoda ilala nowesifazane osesikhathini futhi yambule ubunqunu bakhe, yambulé umthombo wakhe, naye ngokwakhe wambulé umthombo wegazi lakhe.+ Ngakho bobabili kumelwe banqunywe phakathi kwabantu bakubo. 19  “‘Ubunqunu bukadadewabo kanyoko+ nobukadadewabo kayihlo+ akumelwe ubambule, ngoba yisihlobo sakhe segazi leso umuntu asambulile.+ Kufanele baphendule ngesiphambeko sabo. 20  Indoda elala nomfazi womfowabo kayise yambulé ubunqunu bomfowabo kayise.+ Kufanele baphendule ngesono sabo. Kufanele bafe bengenamntwana.+ 21  Lapho umuntu ethatha umkamfowabo, kuyinto enyanyekayo.+ Wambulé ubunqunu bukamfowabo. Kufanele babe abangenamntwana. 22  “‘Kumelwe nigcine zonke izimiso zami+ nazo zonke izinqumo zami zokwahlulela+ futhi nizenze, ukuze izwe enginiletha kulo ukuba nihlale kulo linganihlanzi linikhiphe.+ 23  Akumelwe nihambe ngezimiso zezizwe engizixosha phambi kwenu,+ ngoba zizenzile zonke lezi zinto futhi ngiyazenyanya.+ 24  Yingakho ngithé kini:+ “Nina, niyodla ifa lomhlabathi wabo, futhi mina, ngiyowunika nina ukuba nidle ifa lawo, izwe eligeleza ubisi noju.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu, onihlukanisile kwezinye izizwe.”+ 25  Kumelwe nihlukanise phakathi kwesilwane esihlanzekile nesingcolile naphakathi kwenyoni engcolile nehlanzekile;+ futhi akumelwe nenze imiphefumulo yenu yenyanyeke+ ngesilwane nangenyoni nanganoma yini enyakazayo emhlabathini engiyihlukanisile kini ngokuba ngithi ingcolile. 26  Kumelwe nibe ngcwele kimi,+ ngoba mina Jehova ngingcwele;+ futhi ngiyaqhubeka nokunihlukanisa nezizwe ukuba nibe ngabami.+ 27  “‘Ngokuqondene nendoda noma owesifazane oba nomoya osebenza ngabantu noma umoya wokubikezela,+ kufanele babulawe nakanjani.+ Kufanele bashaywe ngamatshe baze bafe. Igazi labo liphezu kwabo.’”+

Imibhalo yaphansi