Levitikusi 19:1-37

19  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Khuluma nayo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli, uthi kuyo, ‘Kufanele nibe ngcwele,+ ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele.+  “‘Kufanele nesabe yilowo nalowo uyise nonina,+ futhi kufanele nigcine amasabatha ami.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu.  Ningaphendukeli konkulunkulu abangasizi ngalutho,+ futhi akumelwe nizenzele onkulunkulu ababunjiwe.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu.  “‘Manje uma nihlabela uJehova umhlatshelo wenhlanganyelo,+ kufanele niwuhlabele ukuzitholela ukwamukelwa.+  Kufanele udliwe ngosuku enenza ngalo umhlatshelo nangosuku olulandelayo, kodwa okusele kwaze kwaba usuku lwesithathu kufanele kushiswe ngomlilo.+  Nokho, uma kungenzeka nje kudliwe ngosuku lwesithathu, kuyinto engcolile.+ Ngeke kwamukeleke.+  Okudlayo uyophendula ngesiphambeko sakhe,+ ngoba ungcolise into engcwele kaJehova; futhi lowo mphefumulo kumelwe unqunywe kubantu bakubo.  “‘Lapho nivuna isivuno sezwe lenu, akumelwe nivune ngokuphelele emaphethelweni ensimu yenu, futhi ungawubuthi umkhothozo wesivuno sakho.+ 10  Ungazibuthi izinsalela+ zesivini sakho, futhi ungazibuthi izithelo ezivuthukile zesivini sakho. Kufanele uzishiyele ohluphekile nomfokazi.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu. 11  “‘Ningebi,+ ningakhohlisi,+ ningasebenzelani ngokungathembeki nabahlobo benu.+ 12  Akumelwe nifunge igama lami entweni engamanga,+ ningcolise igama likaNkulunkulu wenu. NginguJehova. 13  Ungamphambi umuntu wakini,+ futhi ungamphangi.+ Inkokhelo yesisebenzi esiqashiwe akufanele ihlale ubusuku bonke kuwe kuze kube sekuseni.+ 14  “‘Ungamqalekisi umuntu oyisithulu, futhi akumelwe ubeke isikhubekiso phambi kwempumputhe;+ kumelwe umesabe uNkulunkulu wakho.+ NginguJehova. 15  “‘Akumelwe nahlulele ngokungenabulungisa. Ungambandlululi umuntu ophansi,+ futhi ungakhethi ubuso boyisikhulu.+ Kufanele wahlulele umhlobo wakho ngobulungisa. 16  “‘Akumelwe uzulazule phakathi kwabantu bakini ngenjongo yokunyundela.+ Ungamelani negazi lomuntu wakini.+ NginguJehova. 17  “‘Ungamzondi umfowenu enhliziyweni yakho.+ Kufanele umsole impela umhlobo wakho,+ ukuze ungathwali isono kanye naye. 18  “‘Ungaphindiseli+ noma ubambele amadodana abantu bakini igqubu;+ kumelwe uthande omunye umuntu njengoba uzithanda wena.+ NginguJehova. 19  “‘Kufanele nigcine izimiso zami: Akumelwe uzalanise izilwane zakho ezifuywayo zezinhlobo ezimbili. Ungayihlwanyeli insimu yakho ngezinhlobo ezimbili zembewu,+ futhi ungayigqoki ingubo yezinhlobo ezimbili zemicu, ezixutshanisiwe.+ 20  “‘Uma kwenzeka indoda ilala nowesifazane futhi kuphume isidoda, lapho eyincekukazi emiselwe enye indoda, futhi engazange ahlengwe noma anikezwe inkululeko nganoma iyiphi indlela, kufanele kube nesijeziso. Akufanele babulawe, ngoba wayengakhululiwe. 21  Kumelwe ilethe umnikelo wayo wecala kuJehova emnyango wetende lokuhlangana, inqama yomnikelo wecala.+ 22  Umpristi kumelwe ayenzele ukubuyisana ngenqama yomnikelo wecala phambi kukaJehova ngenxa yesono sayo esenzile; futhi kumelwe ithethelelwe isono sayo esenzile.+ 23  “‘Uma ningena ezweni, futhi nitshala noma yimuphi umuthi odliwayo, kumelwe futhi nibheke izithelo zawo njengezingcolile, ‘njengejwabu’ lawo. Uyoqhubeka ungasokiwe iminyaka emithathu kini. Akufanele udliwe. 24  Kodwa ngonyaka wesine zonke izithelo zawo+ ziyoba yinto engcwele yokwethaba kwangemikhosi kuJehova.+ 25  Ngonyaka wesihlanu ningadla izithelo zawo ukuze nenezele kini umkhiqizo wawo.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu. 26  “‘Akumelwe nidle noma yini kanye negazi.+ “‘Ningawabheki amabika,+ futhi ningayenzi imilingo.+ 27  “‘Akumelwe nigunde izinwele zenu zibe mfushane emaceleni ukuzungeza ikhanda, futhi ungawususi umkhawulo wentshebe yakho.+ 28  “‘Akumelwe nisike inyama yenu ngenxa yomphefumulo oshonile,+ futhi akumelwe nizidwebe imifanekiso. NginguJehova. 29  “‘Ungayingcolisi indodakazi yakho ngokuyenza isifebe,+ ukuze izwe lingenzi ubufebe futhi empeleni izwe ligcwale ukuziphatha okuxekethile.+ 30  “‘Kufanele nigcine amasabatha ami,+ futhi kufanele nihlale nithuthumela ngendlu yami engcwele.+ NginguJehova. 31  “‘Ningaphendukeli kwabanemimoya,+ futhi ningabuzi kubabikezeli bezenzakalo,+ ukuze ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. 32  “‘Kufanele usukume+ phambi kwempunga, ubonise ukucabangela ixhegu,+ umesabe uNkulunkulu wakho.+ NginguJehova. 33  “‘Uma umfokazi egogobala ezweni lenu, akumelwe nimphathe kabi.+ 34  Umfokazi ogogobele kini kufanele abe njengowokuzalwa kini; kumelwe umthande njengoba uzithanda wena,+ ngoba naba abafokazi ezweni laseGibhithe.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu. 35  “‘Akumelwe nenze ukungabi nabulungisa ekwahluleleni,+ ekulinganiseni, ekukaleni,+ noma ekulinganiseni uketshezi. 36  Kufanele nibe nesikali esinembile,+ isilinganiso esinembile, i-efa elinembile nehini elinembile. NginguJehova uNkulunkulu wenu, owanikhipha ezweni laseGibhithe. 37  Ngakho kumelwe nigcine zonke izimiso zami nazo zonke izinqumo zami zokwahlulela, futhi kumelwe nizenze.+ NginguJehova.’”

Imibhalo yaphansi