Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 18:1-30

18  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘NginguJehova uNkulunkulu wenu.+  Akumelwe nenze izenzo zezwe laseGibhithe enanihlala kulo;+ futhi akumelwe nenze izenzo zezwe laseKhanani enginiletha kulo;+ ningahambi ngezimiso zawo.  Kufanele nifeze izinqumo zami zokwahlulela,+ nigcine izimiso zami+ ukuba nihambe ngazo.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu.  Kumelwe nigcine izimiso zami nezinqumo zami zokwahlulela, okuyothi uma umuntu ezenza, aphile ngazo.+ NginguJehova.+  “‘Noma yimuphi umuntu wakini akumelwe asondele kunoma yisiphi isihlobo sakhe segazi ukwambula ubunqunu.+ NginguJehova.  Akumelwe wambule ubunqunu bukayihlo+ nobunqunu bukanyoko. Ungunyoko. Akumelwe wambule ubunqunu bakhe.  “‘Akumelwe wambule ubunqunu bomkayihlo.+ Ubunqunu bukayihlo.  “‘Ngokuqondene nobunqunu bukadadewenu, indodakazi kayihlo noma indodakazi kanyoko, kungakhathaliseki ukuthi nizalwa ndlininye noma izalwa ngaphandle, akumelwe wambule ubunqunu bakhe.+ 10  “‘Ngokuqondene nobunqunu bendodakazi yendodana yakho noma bendodakazi yendodakazi yakho, akumelwe wambule ubunqunu bayo, ngoba ubunqunu bakho. 11  “‘Ngokuqondene nobunqunu bendodakazi yomkayihlo, inzalo kayihlo, njengoba ingudadewenu, akumelwe wambule ubunqunu bayo. 12  “‘Akumelwe wambule ubunqunu bukadadewabo kayihlo. Uyisihlobo sikayihlo segazi.+ 13  “‘Akumelwe wambule ubunqunu bukadadewabo kanyoko, ngoba uyisihlobo segazi sikanyoko. 14  “‘Akumelwe wambule ubunqunu bomfowabo kayihlo. Ungasondeli kumkakhe. Unguyihlokazi.+ 15  “‘Akumelwe wambule ubunqunu bukamalokazana wakho.+ Ungumkandodana yakho. Akumelwe wambule ubunqunu bakhe. 16  “‘Akumelwe wambule ubunqunu bomkamfowenu.+ Ubunqunu bomfowenu. 17  “‘Akumelwe wambule ubunqunu bowesifazane nendodakazi yakhe.+ Akumelwe uthathe indodakazi yendodana yakhe nendodakazi yendodakazi yakhe ukuze wambule ubunqunu bayo. Bayizihlobo zegazi. Kuwukuziphatha okuxekethile.+ 18  “‘Akumelwe uthathe owesifazane kanye nodadewabo njengembangi+ ukuze wambule ubunqunu bakhe, okungukuthi, kanye naye ngesikhathi esaphila. 19  “‘Akumelwe usondele kowesifazane ngesikhathi kuphuma ukungcola kwakhe kokuya esikhathini+ ukuze wambule ubunqunu bakhe.+ 20  “‘Akumelwe unike umka-mhlobo wakho isidoda sakho ukuze uzingcolise ngalokho.+ 21  “‘Akumelwe uvumele ukunikelwa+ kwanoma iyiphi yenzalo yakho kuMoloki.+ Akumelwe ungcolise+ igama likaNkulunkulu wakho ngaleyo ndlela. NginguJehova.+ 22  “‘Ungalali nowesilisa+ njengalapho ulala nowesifazane.+ Kuyinto enengekayo. 23  “‘Unganiki noma yisiphi isilwane isidoda sakho+ ukuze ungcole ngakho, futhi owesifazane akufanele ame phambi kwesilwane ukuze alale naso.+ Kuwukweqa umthetho wemvelo. 24  “‘Ningazingcolisi nganoma iyiphi yalezi zinto, ngoba izizwe engizixosha phambi kwenu zizingcolise ngazo zonke lezi zinto.+ 25  Ngenxa yalokho izwe lingcolile, futhi ngiyoletha isijeziso phezu kwalo ngenxa yesiphambeko salo, futhi leli zwe liyobahlanza abakhileyo kulo.+ 26  Nina ngokwenu kumelwe nigcine izimiso zami nezinqumo zami zokwahlulela,+ futhi akumelwe nenze noma yikuphi kuzo zonke lezi zinto ezinengekayo, kungakhathaliseki ukuthi ngowokuzalwa noma ngumfokazi ogogobele phakathi kwenu.+ 27  Ngoba abantu baleli zwe ababengaphambi kwenu bazenzile zonke lezi zinto ezinengekayo,+ ngakho izwe lingcolile. 28  Khona-ke izwe ngeke linihlanze ngenxa yokulingcolisa kwenu ngendlela efanayo njengoba ngokuqinisekile liyozihlanza lizikhiphe izizwe ezibe khona ngaphambi kwenu.+ 29  Uma noma ngubani enza noma iyiphi yazo zonke lezi zinto ezinengekayo, khona-ke imiphefumulo ezenzayo kumelwe inqunywe phakathi kwabantu bakubo.+ 30  Kumelwe nigcine isibopho senu kimi sokungaqhubi noma yiliphi emasikweni anengekayo aye aqhutshwa ngaphambi kwenu,+ ukuze ningazingcolisi ngawo. NginguJehova uNkulunkulu wenu.’”

Imibhalo yaphansi