Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 16:1-34

16  UJehova wakhuluma noMose ngemva kokufa kwamadodana ka-Aroni amabili ngenxa yokusondela kwawo phambi kukaJehova okwabangela ukuba afe.+  UJehova wathi kuMose: “Khuluma no-Aroni umfowenu, ukuthi akufanele angene ngazo zonke izikhathi endaweni engcwele+ ngaphakathi kwesihenqo,+ phambi kwesembozo esiphezu koMphongolo, ukuze angafi;+ ngoba ngiyobonakala efwini+ ngaphezu kwesembozo.+  “U-Aroni kufanele angene nalokhu okulandelayo endaweni engcwele:+ ithole eliyiduna lomnikelo wesono+ nenqama yomnikelo wokushiswa.+  Kufanele afake isembatho selineni esingcwele,+ futhi kufanale agqoke izikhindi zangaphansi+ zelineni phezu kwenyama yakhe, abhince ibhande lendwangu yelineni+ futhi athwale umshuqulo welineni.+ Ziyizingubo ezingcwele.+ Kufanele ageze umzimba wakhe ngamanzi+ abese ezigqoka.  “Kumelwe athathe enhlanganweni yabantwana bakwa-Israyeli+ amazinyane amabili ezimbuzi angamaduna abe umnikelo wesono+ nenqama eyodwa ibe umnikelo wokushiswa.+  “U-Aroni kumelwe alethe inkunzi yomnikelo wesono, eqondene naye,+ enzele yena+ nendlu yakhe+ isihlawulelo.+  “Izimbuzi ezimbili zona azithathe azimise phambi kukaJehova emnyango wetende lokuhlangana.  U-Aroni kufanele enze inkatho+ ngalezi zimbuzi ezimbili, enye inkatho kube ngekaJehova enye inkatho kube eka-Azazeli.+  Imbuzi edliwe yinkatho+ ukuba ibe ngekaJehova kufanele u-Aroni ayilethe, ayenze umnikelo wesono.+ 10  Kodwa imbuzi edliwe yinkatho ukuba ibe ngeka-Azazeli kufanele imiswe iphila phambi kukaJehova ukuze yenzelwe isihlawulelo, ukuze imukiselwe+ u-Azazeli ehlane.+ 11  “U-Aroni kumelwe alethe inkunzi yomnikelo wesono, eqondene naye, enzele yena nendlu yakhe isihlawulelo; futhi kumelwe ayihlabe inkunzi yomnikelo wesono, eqondene naye.+ 12  “Kumelwe athathe umcengezi womlilo+ ogcwele amalahle omlilo avuthayo avela e-altare+ phambi kukaJehova, agcwalise izandla+ zombili ngempepho+ ecolekileyo enamakha, akulethe ngaphakathi kwesihenqo.+ 13  Kumelwe futhi abeke impepho phezu komlilo phambi kukaJehova,+ ifu lempepho lisibekele isembozo soMphongolo+ esiphezu kobuFakazi,+ ukuze angafi. 14  “Kumelwe athathe elinye igazi+ lenkunzi alifafaze ngomunwe phambi kwesembozo ohlangothini olungasempumalanga, futhi uyofafaza+ elinye igazi ngomunwe kasikhombisa phambi kwesembozo.+ 15  “Kumelwe ahlabe imbuzi yomnikelo wesono, oqondene nabantu,+ alethe igazi layo ngaphakathi kwesihenqo+ futhi ngegazi+ layo enze ngendlela enze ngayo ngegazi lenkunzi; alifafaze ngasesembozweni naphambi kwesembozo. 16  “Kumelwe enzele indawo engcwele isihlawulelo ngokuphathelene nokungcola+ kwabantwana bakwa-Israyeli nangokuphathelene nokuvukela kwabo ezonweni zabo zonke;+ futhi yileyo ndlela okufanele enze ngayo ngetende lokuhlangana, elihlala nabo phakathi kokungcola kwabo. 17  Akekho omunye umuntu okufanele kwenzeke abe setendeni lokuhlangana kusukela lapho engena ukuze enze isihlawulelo endaweni engcwele kuze kube yilapho ephuma; futhi kumelwe azenzele yena isihlawulelo+ enzele nendlu yakhe nalo lonke ibandla lika-Israyeli.+ 18  “Kumelwe aphume aye e-altare,+ eliphambi kukaJehova, alenzele isihlawulelo, futhi athathe elinye igazi lenkunzi nelinye igazi lembuzi alininde ezimpondweni ze-altare nxazonke.+ 19  Kumelwe futhi afafaze+ elinye laleli gazi phezu kwalo ngomunwe wakhe kasikhombisa alihlanze alingcwelise ekungcoleni kwabantwana bakwa-Israyeli. 20  “Lapho eseqedile ukwenzela indawo engcwele netende lokuhlangana ne-altare isihlawulelo,+ kumelwe futhi alethe le mbuzi ephilayo.+ 21  U-Aroni kumelwe abeke izandla+ zombili phezu kwenhloko yembuzi ephilayo avume+ phezu kwayo zonke iziphambeko+ zabantwana bakwa-Israyeli nakho konke ukuvukela kwabo kuzo zonke izono zabo,+ futhi kumelwe azibeke phezu kwenhloko yembuzi,+ ayimukise ehlane+ ngesandla sendoda ekulungeleyo.+ 22  Le mbuzi kumelwe ithwale zonke iziphambeko+ zabo iziyise ezweni eliwugwadule,+ futhi kumelwe ayimukise le mbuzi ayiyise ehlane.+ 23  “U-Aroni kumelwe angene etendeni lokuhlangana futhi ahlubule izingubo zelineni azigqoké lapho engena endaweni engcwele, azibeke phansi lapho.+ 24  Kumelwe ageze umzimba ngamanzi+ endaweni engcwele+ futhi agqoke izingubo zakhe+ aphume anikele umnikelo wakhe wokushiswa+ nomnikelo wokushiswa wabantu,+ enzele yena nabantu isihlawulelo.+ 25  Uyothunqisa amanoni omnikelo wesono phezu kwe-altare.+ 26  “Ngokuqondene nalowo+ omukisa imbuzi ka-Azazeli,+ kufanele ahlanze izingubo zakhe, futhi kumelwe ageze umzimba ngamanzi,+ ngemva kwalokho usengangena ekamu. 27  “Nokho, uyoyala ukuba kukhishelwe ngaphandle kwekamu inkunzi yomnikelo wesono nembuzi yomnikelo wesono, igazi lako kokubili eliye langeniswa ukuze kwenziwe isihlawulelo endaweni engcwele; kumelwe bashise izikhumba zako nenyama yako nomswani wako ngomlilo.+ 28  Lowo okushisile kufanele ahlanze izingubo zakhe, futhi kumelwe ageze umzimba ngamanzi, ngemva kwalokho usengangena ekamu. 29  “Kumelwe kube yisimiso kini kuze kube nini nanini:+ Ngenyanga yesikhombisa ngosuku lweshumi lwenyanga+ kufanele nihluphe imiphefumulo yenu,+ futhi akumelwe nenze noma yimuphi umsebenzi,+ kungakhathaliseki ukuthi owokuzalwa noma umfokazi ogogobele phakathi kwenu. 30  Ngoba ngalolu suku niyokwenzelwa isihlawulelo+ ukuze kuthiwe nihlanzekile. Niyoba abahlanzekile kuzo zonke izono zenu phambi kukaJehova.+ 31  Kuyisabatha+ lokuphumula okuphelele kini, futhi kumelwe niyihluphe imiphefumulo yenu. Kuyisimiso kuze kube nini nanini. 32  “Umpristi oyogcotshwa+ futhi osandla sakhe siyogcwaliswa ngamandla ukuba abe umpristi+ njengolandela+ uyise esikhundleni kumelwe enze isihlawulelo futhi agqoke izingubo zelineni.+ Ziyizingubo ezingcwele.+ 33  Kumelwe enzele indlu engcwele isihlawulelo,+ futhi uyokwenzela itende+ lokuhlangana ne-altare+ isihlawulelo; uyokwenzela abapristi nabo bonke abantu bebandla isihlawulelo.+ 34  Lokhu kumelwe kube yisimiso kini kuze kube nini nanini,+ ukuze kwenzelwe bonke abantwana bakwa-Israyeli isihlawulelo ngokuphathelene nazo zonke izono zabo kanye ngonyaka.”+ Ngakho wenza njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.

Imibhalo yaphansi