Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 13:1-59

13  UJehova waqhubeka wathi kuMose no-Aroni:  “Uma kwenzeka umuntu equbuka noma eba notwayi+ noma ibala esikhumbeni sakhe futhi kube isifo sochoko+ esikhumbeni sakhe, khona-ke kumelwe alethwe ku-Aroni umpristi noma kwenye yamadodana akhe, abapristi.+  Umpristi kumelwe asibheke lesi sifo esisesikhumbeni sakhe.+ Lapho iziboya ezikulesi sifo ziphenduké zaba mhlophe nesifo sibonakala sishonile kunesikhumba sakhe, yisifo sochoko. Umpristi kumelwe asibheke, futhi kumelwe athi ungcolile.  Kodwa uma ibala limhlophe esikhumbeni sakhe futhi libonakala lingashonile kunesikhumba futhi uboya balo bungazange buphenduke bube mhlophe, khona-ke umpristi kumelwe enze umuntu onalesi sifo ahlaliswe yedwa+ izinsuku eziyisikhombisa.  Umpristi kumelwe ambheke ngosuku lwesikhombisa, futhi uma ngendlela okubukeka ngayo, lesi sifo sinqamukile, isifo singazange sande esikhumbeni, umpristi kumelwe amhlalise yedwa+ ezinye izinsuku eziyisikhombisa.  “Umpristi kumelwe ambheke okwesibili ngosuku lwesikhombisa, uma isifo sifiphele, futhi isifo singazange sande esikhumbeni, umpristi kumelwe athi uhlanzekile. Bekulutwayi. Kumelwe ahlanze izingubo zakhe abe ohlanzekile.  Kodwa uma ngokusobala utwayi lwandile esikhumbeni ngemva kokuba evele phambi kompristi ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhlanzekile, khona-ke kumelwe avele okwesibili phambi kompristi,+  futhi umpristi kumelwe abheke; uma utwayi lwandile esikhumbeni, khona-ke umpristi kumelwe athi ungcolile. Luchoko.+  “Uma kwenzeka isifo sochoko sivela kumuntu, khona-ke kumelwe alethwe kumpristi. 10  Umpristi kumelwe ambheke;+ uma kunomqubuko omhlophe esikhumbeni futhi uphendulé uboya baba mhlophe futhi umqubuko unobubomvu benyama ephilayo,+ 11  luchoko olungapheli+ olusesikhumbeni sakhe; umpristi kumelwe athi ungcolile. Akudingekile amhlalise yedwa,+ ngoba ungcolile. 12  Kodwa uma ngokusobala uchoko luqubuka esikhumbeni, futhi uchoko lumboze sonke isikhumba salowo onalesi sifo kusukela ekhanda kuze kube sezinyaweni zakhe kuyo yonke indawo ayibonayo amehlo ompristi; 13  umpristi ebhekile, futhi bheka, uchoko lumbozé yonke inyama yakhe, khona-ke kumelwe athi isifo sihlanzekile. Konke okwayo kuphenduké kwaba mhlophe. Uhlanzekile. 14  Kodwa ngosuku okuyovela ngalo inyama ephilayo kuyo, uyoba ongcolile. 15  Umpristi+ kumelwe ayibheke inyama ephilayo, athi ungcolile. Inyama ephilayo ingcolile. Luchoko.+ 16  Noma uma kwenzeka inyama ephilayo inyamalala futhi ishintsha iba mhlophe, khona-ke kumelwe eze kumpristi. 17  Umpristi kumelwe ambheke,+ uma isifo sishintshile saba mhlophe, khona-ke umpristi kumelwe athi isifo sihlanzekile. Uhlanzekile. 18  “Ngokuqondene nenyama, uma kwenzeka kuvela ithumba+ esikhumbeni sayo bese liphola, 19  kuthi endaweni yaleli thumba kuvele umqubuko omhlophe noma ibala elimhlophe ngokubomvu, khona-ke kumelwe azibonakalise kumpristi. 20  Umpristi kumelwe abheke,+ uma libonakala lishonile kunesikhumba futhi uboya balo buphenduke baba mhlophe, khona-ke umpristi kumelwe athi ungcolile. Isifo sochoko. Siqubuké ethumbeni. 21  Kodwa uma umpristi elibheka, futhi, bheka manje, akukho boya obumhlophe kulo futhi alishonile kunesikhumba futhi alifiphele, khona-ke umpristi kumelwe amhlalise yedwa+ izinsuku eziyisikhombisa. 22  Kodwa uma ngokusobala landa esikhumbeni, khona-ke umpristi kumelwe athi ungcolile. Yisifo. 23  Kodwa uma endaweni yaso kuba khona ibala, singandanga, yisishiso+ sethumba; umpristi kumelwe athi ungcolile.+ 24  “Noma uma kwenzeka kuba khona isibazi sokusha esikhumbeni senyama, futhi inyama ebomvu yesibazi iba ibala elimhlophe ngokubomvu noma elimhlophe, 25  khona-ke umpristi kumelwe asibheke; uma uboya bushintshile baba mhlophe kulelo bala futhi libonakala lishonile kunesikhumba, luchoko. Luqubuké esibazini, umpristi kumelwe athi ungcolile. Yisifo sochoko. 26  Kodwa uma umpristi esibheka, futhi manje bheka, akukho boya obumhlophe ebaleni futhi asishonile kunesikhumba futhi asifiphele, khona-ke umpristi kumelwe amhlalise yedwa izinsuku eziyisikhombisa. 27  Umpristi kumelwe ambheke ngosuku lwesikhombisa. Uma ngokusobala sanda esikhumbeni, khona-ke umpristi kumelwe athi ungcolile. Yisifo sochoko. 28  Kodwa uma kuba khona ibala endaweni yaso, singandanga esikhumbeni futhi sifiphele, ngumqubuko wesibazi; umpristi kumelwe athi uhlanzekile, ngoba yisishiso sesibazi. 29  “Ngokuqondene nowesilisa noma owesifazane, uma kwenzeka kuvela konjalo isifo ekhanda noma esilevwini, 30  khona-ke umpristi+ kumelwe asibone lesi sifo; uma sibonakala sishonile kunesikhumba, nezinwele ziphuzi futhi zimbalwa kuso, khona-ke umpristi kumelwe athi onjalo ungcolile. Ukuqothuka kwezinwele okungavamile.+ Luchoko lwekhanda noma lwesilevu. 31  Kodwa uma kwenzeka umpristi ebona ukuqothuka kwezinwele okungavamile, futhi bheka! kubonakala kushonile kunesikhumba, zingekho izinwele ezimnyama kuso, khona-ke umpristi kumelwe enze umuntu onalokhu kuqothuka kwezinwele okungavamile abe ohlukanisiwe+ izinsuku eziyisikhombisa.+ 32  Umpristi kumelwe akubheke lokhu kuqothuka ngosuku lwesikhombisa; uma ukuqothuka kwezinwele okungavamile kungandanga, zingekho izinwele eziphuzi ezihlumile futhi ukuqothuka kwezinwele+ okungavamile kubonakala kungashonile kunesikhumba, 33  khona-ke kumelwe aphuce, kodwa angaphuci lapho kunokuqothuka kwezinwele okungavamile khona;+ umpristi kumelwe aphinde enze umuntu onalokhu kuqothuka kwezinwele okungavamile abe ohlukanisiwe izinsuku eziyisikhombisa. 34  “Umpristi kumelwe akubheke lokhu kuqothuka kwezinwele okungavamile ngosuku lwesikhombisa; uma ukuqothuka kwezinwele okungavamile kungandanga esikhumbeni, futhi kubonakala kungashonile kunesikhumba, umpristi kumelwe athi uhlanzekile,+ khona-ke kumelwe ahlanze izingubo zakhe abe ohlanzekile. 35  Kodwa uma ukuqothuka kwezinwele okungavamile ngokusobala kwanda esikhumbeni ngemva kokuqinisekisa ukuthi uhlanzekile, 36  khona-ke umpristi+ kumelwe ambone; uma ukuqothuka kwezinwele okungavamile kwandile esikhumbeni, akudingekile ukuba umpristi ahlole ukuze abone izinwele eziphuzi; ungcolile. 37  Kodwa uma ukuqothuka kwezinwele okungavamile kubonakala kungandanga futhi kumilé izinwele ezimnyama kukho, ukuqothuka kwezinwele okungavamile kuphelile. Uhlanzekile, futhi umpristi kumelwe athi uhlanzekile.+ 38  “Ngokuqondene nowesilisa noma owesifazane, uma kwenzeka kuvela amabala+ esikhumbeni sabo, amabala amhlophe, 39  khona-ke umpristi+ kumelwe abheke; uma amathumba asesikhumbeni sabo emhlophe ngokufiphele, ngumqubuko ongenangozi. Uqubuké esikhumbeni. Uhlanzekile. 40  “Ngokuqondene nendoda, uma kwenzeka ikhanda layo livela impandla,+ yimpandla. Ihlanzekile. 41  Futhi uma ikhanda layo livela impandla ngaphambili, yimpandla yasebunzini. Ihlanzekile. 42  Kodwa uma kwenzeka kuvela isifo esimhlophe ngokubomvu empandleni yasokhakhayini noma yasebunzini, luchoko oluqubuka empandleni yasokhakhayini noma yasebunzini layo. 43  Umpristi+ kumelwe ayibheke; uma kunomqubuko wesifo esimhlophe ngokubomvu empandleni yasokhakhayini lwayo noma yasebunzini layo njengokubonakala kochoko esikhumbeni senyama, 44  inochoko. Ingcolile. Umpristi kufanele athi ingcolile. Isifo sayo sisekhanda layo. 45  Ngokuqondene nomuntu onochoko onalesi sifo, izingubo zakhe kufanele zidatshulwe,+ ikhanda lakhe lingalungiswa,+ futhi kufanele amboze amadevu+ amemeze athi, ‘Ngingcolile, ngingcolile!’+ 46  Zonke izinsuku ayobe enalesi sifo ngazo uyoba ongcolile. Ungcolile. Kufanele ahlaliswe yedwa. Indawo yakhe yokuhlala ingaphandle kwekamu.+ 47  “Ngokuqondene nengubo, uma kwenzeka isifo sochoko sivela kuyo, kungakhathaliseki ukuthi kusengutsheni yoboya noma engutsheni yelineni, 48  noma emicwini eqondile+ noma emicwini evundlile yelineni neyoboya, noma esikhumbeni noma kunoma yini eyenziwe ngesikhumba,+ 49  futhi isifo esiluhlaza ngokuphuzi noma esibomvana sivela engutsheni noma esikhumbeni noma emicwini eqondile noma emicwini evundlile noma kunoma iyiphi into yesikhumba, yisifo sochoko, kumelwe siboniswe umpristi. 50  Umpristi+ kumelwe asibone lesi sifo, futhi enze umuntu onalesi sifo ahlukaniswe+ izinsuku eziyisikhombisa. 51  Lapho esesibonile lesi sifo ngosuku lwesikhombisa, ukuthi sandile engutsheni noma emicwini eqondile noma emicwini evundlile+ noma esikhumbeni okungenzeka ukuthi leso sikhumba senzelwe ukusetshenziselwa noma iyiphi injongo, lesi sifo siwuchoko olubulalayo.+ Ingcolile. 52  Kumelwe ayishise leyo ngubo noma imicu eqondile noma imicu evundlile eboyeni noma elinenini,+ noma iyiphi into yesikhumba isifo esingase sivele kuyo, ngoba uchoko olubulalayo.+ Kufanele ishiswe ngomlilo. 53  “Kodwa uma umpristi ebheka, futhi bheka, manje isifo asandanga engutsheni noma emicwini eqondile noma emicwini evundlile noma kunoma iyiphi into yesikhumba,+ 54  umpristi kumelwe ayale futhi ukuba bakuhlanze lokho isifo esikukho, futhi enze onaso ahlukaniswe okwesibili izinsuku eziyisikhombisa. 55  Umpristi kumelwe asibheke lesi sifo ngemva kokuba sesihlanziwe, futhi uma ukubukeka kwalesi sifo kungazange kushintshe kodwa futhi lesi sifo singazange sande, ingcolile. Kufanele niyishise ngomlilo. Yishanda elingaphakathi kwayo noma ngaphandle kwayo. 56  “Kodwa uma umpristi ebhekile, futhi, bheka manje isifo sesifiphele ngemva kokuba sihlanziwe, khona-ke kufanele asidabule engutsheni noma esikhumbeni noma emicwini eqondile noma emicwini evundlile. 57  Nokho, uma sisaqhubeka sibonakala engutsheni noma emicwini eqondile noma emicwini evundlile+ noma kunoma iyiphi into eyenziwe ngesikhumba, siyaqubuka. Kufanele ushise+ noma yini isifo esikuyo. 58  Kepha ingubo noma imicu eqondile noma imicu evundlile nanoma iyiphi into yesikhumba ongase uyihlanze, lapho isifo sesinyamalele kuyo, kumelwe ihlanzwe futhi okwesibili; ibe ehlanzekile. 59  “Lona ngumthetho wesifo sochoko engutsheni yoboya noma yelineni,+ noma emicwini eqondile noma emicwini evundlile, noma kunoma iyiphi into yesikhumba, ukuze kuthiwe ihlanzekile noma kuthiwe ingcolile.”

Imibhalo yaphansi