Levitikusi 12:1-8

12  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi, ‘Uma kwenzeka owesifazane ekhulelwa+ futhi azale umntwana womfana, kumelwe abe ongcolile izinsuku eziyisikhombisa; uyoba ongcolile njengasezinsukwini zokungcola lapho esesikhathini.+  Ngosuku lwesishiyagalombili ijwabu lenyama yomntwana liyosokwa.+  Owesifazane uyohlala egazini lokuhlanzwa izinsuku ezingamashumi amathathu nantathu ngaphezulu. Akufanele athinte noma iyiphi into engcwele, futhi akufanele angene endaweni engcwele kuze kuphelele izinsuku zokuhlanzwa kwakhe.+  “‘Manje uma ezala umntwana wentombazane, khona-ke kumelwe abe ongcolile izinsuku eziyishumi nane, njengalapho esesikhathini. Uyohlala egazini lokuhlanzwa izinsuku ezingamashumi ayisithupha nesithupha ngaphezulu.  Khona-ke ekupheleleni kwezinsuku zokuhlanzwa kwakhe ngenxa yendodana noma ngenxa yendodakazi uyoletha kumpristi emnyango wetende lokuhlangana iwundlu leduna elisonyakeni walo wokuqala ukuze libe umnikelo wokushiswa+ nephuphu lejuba noma ihobhe+ kube umnikelo wesono.  Yena kumelwe alethule phambi kukaJehova amenzele isihlawulelo, abe ongcolile emthonjeni wegazi lakhe.+ Lona ngumthetho ophathelene nalowo ozala umntwana womfana noma wentombazane.  Kodwa uma engeke abe namandla anele emvu, khona-ke kumelwe athathe amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba,+ elinye kube elomnikelo wokushiswa elinye kube elomnikelo wesono, umpristi amenzele isihlawulelo,+ abe ohlanzekile.’”

Imibhalo yaphansi