Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 11:1-47

11  UJehova wakhuluma noMose no-Aroni, wathi kubo:  “Khulumani nabantwana bakwa-Israyeli, nithi, ‘Yilesi isidalwa esiphilayo eningasidla+ kuzo zonke izilwane eziphezu komhlaba:  Zonke izidalwa ezidabula inselo nezidebezekile ezinselweni nezetshisayo phakathi kwezilwane, yizo eningazidla.+  “‘Yilokhu kuphela okungamelwe nikudle phakathi kwezetshisayo nezidabula inselo: ikamela, ngoba liyetshisa kodwa aliyidabuli inselo. Lingcolile kini.+  Nembila,+ ngoba iyetshisa kodwa ayiyidabuli inselo. Ingcolile kini.  Nomvundla,+ ngoba uyetshisa kodwa awuyidabuli inselo. Ungcolile kini.  Nengulube,+ ngoba idabula inselo futhi idebeza inselo, kodwa yona ayetshisi. Ingcolile kini.  Akumelwe nidle noma iyiphi inyama yazo, futhi ningazithinti izidumbu zazo.+ Zingcolile kini.+  “‘Yilokhu eningakudla kukho konke okusemanzini:+ Konke okunezigwedlo namazenga+ emanzini, ezilwandle nasezifufuleni, lokho ningakudla. 10  Futhi konke okusezilwandle nasezifufuleni okungenazigwedlo namazenga, kuzo zonke izidalwa zamanzi eziswebezelayo nakuyo yonke imiphefumulo ephilayo esemanzini, kuyinto enyanyekayo kini. 11  Yebo, kuyoba yinto enyanyekayo kini. Akumelwe nidle noma iyiphi inyama yako,+ futhi kumelwe nisenyanye isidumbu sako. 12  Konke okusemanzini okungenazigwedlo namazenga kuyinto enyanyekayo kini. 13  “‘Yilezi eniyozenyanya phakathi kwezidalwa ezindizayo.+ Akufanele zidliwe. Ziyinto enyanyekayo: ukhozi+ nengqungqulu nenqe elimnyama, 14  nonhloyile obomvu nonhloyile omnyama+ ngezinhlobo zakhe, 15  nawo wonke amagwababa+ ngezinhlobo zawo, 16  nentshe+ nesikhova nendwandwe noheshe ngezinhlobo zakhe, 17  nesikhovana nomphishamanzi nesikhova esinamadlebe amade,+ 18  nefukezi nevuba nenqe,+ 19  nonogolantethe, nonozalizingwenya ngezinhlobo zawo, noziningweni nelulwane.+ 20  Zonke izidalwa eziswebezelayo ezinamaphiko ezihamba ngazo zozine ziyinto enyanyekayo kini.+ 21  “‘Yilokhu kuphela eningakudla kuzo zonke izidalwa eziswebezelayo ezinamaphiko ezihamba ngezinyawo ezine, lezo ezinemilenze yokugxuma ngaphezu kwezinyawo zazo ezigxuma ngayo phezu komhlaba. 22  Yilezi kuzo eningazidla: isikhonyane+ ngezinhlobo zaso, nezinkumbi+ ezidlekayo ngokwezinhlobo zazo, nenyendle ngezinhlobo zayo, nentethe+ ngezinhlobo zayo. 23  Kodwa zonke ezinye izidalwa eziswebezelayo ezinamaphiko nemilenze emine ziyinto enyanyekayo+ kini. 24  Ngakho lezi ziyonenza nibe abangcolile. Wonke umuntu othinta izidumbu zazo uyoba ongcolile kuze kuhlwe.+ 25  Wonke umuntu othwala izidumbu zazo uyohlanza+ izingubo zakhe, futhi kumelwe abe ongcolile kuze kuhlwe. 26  “‘Ngokuqondene nanoma iziphi izilwane ezidabula inselo kodwa ezingadebezi futhi ezingetshisi, zingcolile kini. Wonke umuntu ozithintayo uyoba ongcolile.+ 27  Zonke izidalwa ezinyathela ngezidladla phakathi kwazo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba ngezinyawo ezine, zingcolile kini. Wonke umuntu othinta izidumbu zazo uyoba ongcolile kuze kuhlwe. 28  Lowo othwala izidumbu+ zazo uyohlanza izingubo zakhe,+ futhi kumelwe abe ongcolile kuze kuhlwe. Zingcolile kini. 29  “‘Yilokhu okungcolile kini phakathi kwezidalwa eziswebezelayo eziswebezela emhlabeni:+ imvukuzane nempuku+ nesibankwa ngezinhlobo zaso, 30  nesigcilikisha nesiquzi nentulo yasemanzini nesibankwa sasesihlabathini nonwabu. 31  Lezi zingcolile kini phakathi kwazo zonke izidalwa eziswebezelayo.+ Wonke umuntu ozithinta zifile uyoba ongcolile kuze kuhlwe.+ 32  “‘Manje noma yini okungawela phezu kwayo noma yisiphi sazo sifile, iyoba engcolile, kungakhathaliseki ukuthi isitsha esenziwe ngokhuni+ noma ingubo noma isikhumba+ noma indwangu yesaka.+ Noma yisiphi isitsha esisetshenziselwa okuthile siyofakwa emanzini, futhi kumelwe sibe esingcolile kuze kuhlwe bese siba esihlanzekile. 33  Ngokuqondene nanoma yisiphi isitsha esenziwe ngobumba+ okungawela kuso noma yisiphi sazo, noma yini engaphakathi kuso iyoba engcolile, futhi niyosiphula.+ 34  Noma yiluphi uhlobo lokudla okudliwayo olungase luthelwe amanzi aphuma kuso luyoba olungcolile, futhi noma yisiphi isiphuzo esiphuzwayo esikunoma yisiphi salezo zitsha siyoba esingcolile. 35  Konke lokho izidumbu zazo ezingase ziwele phezu kwako kuyoba okungcolile. Kungakhathaliseki ukuthi uhhavini noma uthi lokubeka imbiza, kumelwe kuphihlizwe. Kungcolile, futhi kuyoba okungcolile kini. 36  Yisiphethu nomgodi wamanzi aqoqene ndawonye kuphela okuyoqhubeka kungcolile, kodwa noma ngubani othinta izidumbu zazo uyoba ongcolile. 37  Futhi uma noma yisiphi sezidumbu zazo siwela phezu kwanoma iyiphi imbewu yesitshalo ezohlwanyelwa, ihlanzekile. 38  Kodwa uma kungenzeka kuthelwe amanzi phezu kwembewu futhi kuwele okuthile kwezidumbu zazo phezu kwayo, ingcolile kini. 39  “‘Uma kwenzeka kufa noma yisiphi isilwane esingukudla kini, othinta isidumbu saso uyoba ongcolile kuze kuhlwe.+ 40  Futhi lowo odla+ noma iyiphi ingxenye yesidumbu saso uyohlanza izingubo zakhe, futhi kumelwe abe ongcolile kuze kuhlwe; futhi lowo othwala isidumbu saso uyohlanza izingubo zakhe, abe ongcolile kuze kuhlwe. 41  Zonke izidalwa eziswebezelayo eziswebezela emhlabeni ziyizinto ezinyanyekayo.+ Akumelwe zidliwe. 42  Kepha noma yisiphi isidalwa esihamba ngesisu+ nanoma yisiphi isidalwa esihamba ngezinyawo ezine noma esihamba ngezinyawo eziningi kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani kuzo zonke izidalwa eziswebezelayo eziswebezela emhlabeni, akumelwe nizidle, ngoba ziyizinto ezinyanyekayo.+ 43  Ningenzi ukuba imiphefumulo yenu yenyanyeke nganoma yisiphi isidalwa esiswebezelayo, futhi akumelwe ukuba nizenze ningcole ngazo bese empeleni niba abangcolile ngenxa yazo.+ 44  Ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu;+ futhi kumelwe nizingcwelise, nibe ngcwele,+ ngoba mina ngingcwele.+ Ngakho ningenzi ukuba imiphefumulo yenu ibe engcolile nganoma yisiphi isilwane esiswebezelayo esihamba emhlabeni. 45  Ngoba nginguJehova oniholayo enikhuphula ezweni laseGibhithe ukuze ngibe nguNkulunkulu kini;+ futhi kumelwe nibe ngcwele,+ ngoba mina ngingcwele.+ 46  “‘Lona ngumthetho ophathelene nesilwane nesidalwa esindizayo nayo yonke imiphefumulo ephilayo ehamba emanzini+ futhi ophathelene nayo yonke imiphefumulo eswebezela emhlabeni, 47  ukuze kuhlukaniswe+ into engcolile nehlanzekile, isidalwa esiphilayo esidliwayo nesidalwa esiphilayo esingenakudliwa.’”

Imibhalo yaphansi