Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Kolose 4:1-18

4  Nina makhosi, qhubekani ninika izinceku+ zenu okulungile nokufaneleyo, nazi ukuthi nani nineNkosi ezulwini.+  Phikelelani emthandazweni,+ nihlale niwuphaphamele ngokubonga,+  ngesikhathi esifanayo nisithandazela+ nathi, ukuba uNkulunkulu asivulele umnyango+ wokukhuluma, ukuze sikhulume imfihlo engcwele+ mayelana noKristu, eqinisweni engisetilongweni+ ngenxa yayo;  ukuze ngiyenze ibonakale njengoba kufanele ngikhulume.+  Qhubekani nihamba ngokuhlakanipha ngakulabo abangaphandle,+ nizithengela ithuba.+  Amazwi enu ngaso sonke isikhathi mawabe nomusa,+ ayoliswe ngosawoti,+ ukuze nazi ukuthi kufanele nimphendule+ kanjani umuntu ngamunye.  Zonke izindaba zami uThikhiku,+ umfowethu othandekayo nesikhonzi esithembekile nenceku ekanye nathi eNkosini, uzonazisa zona.  Ukuze nazi ngezinto eziphathelene nathi nokuba aduduze izinhliziyo zenu,+ ngimthumela kini  kanye no-Onesimu,+ umfowethu othembekile nothandekayo, ophuma phakathi kwenu. Bazonazisa zonke izinto ezilapha. 10  U-Aristarku+ isiboshwa esikanye nami uyakhonza kini, kanjalo noMarku+ umzala kaBarnaba, (enamukela imiyalo ngokuphathelene naye ukuba nimamukele+ uma kwenzeka efika kini,) 11  kanye noJesu obizwa ngokuthi uJustu, laba bengabanye babasokile. Yilaba kuphela abayizisebenzi ezikanye nami ngenxa yombuso kaNkulunkulu, futhi bona kanye laba babe usizo oluqinisayo kimi. 12  U-Ephafra,+ ophuma phakathi kwenu, inceku kaKristu Jesu, uyakhonza kini, ezikhandla ngaso sonke isikhathi ngenxa yenu emithandazweni yakhe, ukuze ekugcineni nime niphelele+ futhi niqiniseka ngayo yonke intando kaNkulunkulu. 13  Ngempela ngiyamfakazela ukuthi wenza umzamo omkhulu ngenxa yenu nalabo abaseLawodikeya+ nalabo abaseHiyerapholi. 14  Uyakhonza kini uLuka+ udokotela othandekayo, noDema+ ngokufanayo. 15  Ningikhonzele kubazalwane eLawodikeya nakuNimfa nasebandleni elisendlini yakhe.+ 16  Lapho le ncwadi isifundiwe kini, hlelani ukuba ifundwe+ nasebandleni labaseLawodikeya nokuba nani nifunde leyo evela eLawodikeya. 17  Futhi, tshelani u-Arkiphu+ nithi: “Qhubeka uqaphela inkonzo owayamukela eNkosini, ukuba uyifeze.” 18  Nanku umkhonzo wami, okaPawulu, ngesandla+ sami uqobo. Qhubekani nikhumbula ukuboshwa+ kwami. Umusa ongafanelwe ube nani.

Imibhalo yaphansi