Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Kolose 3:1-25

3  Nokho, uma navuswa+ kanye noKristu, qhubekani nifuna izinto zaphezulu,+ lapho uKristu ehlezi khona ngakwesokunene sikaNkulunkulu.+  Gcinani izingqondo zenu zigxilé ezintweni zaphezulu,+ hhayi ezintweni zomhlaba.+  Ngoba nafa,+ futhi ukuphila kwenu+ kufihlwé kuKristu emunye+ noNkulunkulu.  Lapho uKristu, ukuphila+ kwethu, ebonakaliswa, khona-ke nani niyobonakaliswa+ kanye naye enkazimulweni.+  Ngakho-ke, bulalani+ amalungu+ emizimba yenu asemhlabeni ngokuqondene nobufebe, ukungcola, isifiso sobulili,+ isifiso esilimazayo, nokuhaha,+ okuwukukhonza izithombe.  Ulaka lukaNkulunkulu luyeza+ ngenxa yalezo zinto.  Nani futhi, nake nahamba kuzo lezo zinto lapho nisaphila kuzo.+  Kodwa ngempela manje kulahleni konke kude nani,+ ulaka, intukuthelo, ububi, inkulumo eyihlazo,+ nenkulumo eyichilo+ ephuma emlonyeni wenu.  Ningaqambi amanga omunye komunye.+ Hlubulani ubuntu obudala+ nemikhuba yabo, 10  nigqoke ubuntu obusha,+ obenziwa bube busha ngolwazi olunembile ngokomfanekiso+ waLowo owabudala, 11  lapho kungekho khona umGreki noma umJuda, ukusoka noma ukungasoki, owezizwe, umSkithe, isigqila, okhululekile,+ kodwa uKristu eyikho konke futhi ekubo bonke.+ 12  Ngakho, njengabakhethiweyo+ bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandwayo, gqokani uthando lomzwelo,+ umusa, ukuthobeka,+ ubumnene,+ nokubekezela.+ 13  Qhubekani nibekezelelana futhi nithethelelana ngokukhululekile+ uma umuntu enesizathu sokukhononda+ ngomunye. Njengoba nje uJehova anithethelela+ ngokukhululekile, yenzani kanjalo nani. 14  Kodwa, ngaphezu kwazo zonke lezi zinto, gqokani uthando,+ ngoba luyisibopho+ esiphelele sobunye. 15  Futhi, ukuthula+ kukaKristu makulawule ezinhliziyweni+ zenu, ngoba eqinisweni, nabizelwa kukho nimzimba+ munye. Futhi ziboniseni ningababongayo. 16  Izwi likaKristu malihlale ngokucebile kini ngakho konke ukuhlakanipha.+ Qhubekani nifundisana+ futhi niyalana ngamahubo,+ ngezindumiso zikaNkulunkulu, ngezingoma+ ezingokomoya ngomusa, nihlabelelela uJehova+ ezinhliziyweni zenu. 17  Futhi noma ngabe yini eniyenza ngezwi noma ngokusebenza,+ kwenzeni konke ngegama leNkosi uJesu,+ nibonga+ uNkulunkulu uYise ngaye. 18  Nina bafazi, zithobeni+ kubayeni benu, ngoba kuyafaneleka eNkosini. 19  Nina madoda, qhubekani nithanda omkenu+ futhi ningabathukutheleli+ kakhulu. 20  Nina bantwana, lalelani+ abazali benu kukho konke, ngoba lokhu kuyajabulisa kakhulu eNkosini. 21  Nina bobaba, ningabathukuthelisi abantwana+ benu, ukuze bangadangali. 22  Nina zinceku, balaleleni kukho konke labo abangamakhosi enu ngomqondo ongokwenyama,+ kungabi ngezenzo zokuthenga amehlo, njengabajabulisa abantu,+ kodwa ngobuqotho benhliziyo, ngokwesaba uJehova.+ 23  Noma yini eniyenzayo, yenzeni ngomphefumulo wonke+ njengokungathi nenzela uJehova,+ hhayi abantu, 24  ngoba niyazi ukuthi umvuzo ofanele wefa+ niyowuthola kuJehova.+ Yibani izinceku zeNkosi, uKristu.+ 25  Ngokuqinisekile lowo owenza okungalungile uyobuyiselwa+ lokho akwenze ngokungalungi, futhi akukho ukukhetha.+

Imibhalo yaphansi