Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Kolose 1:1-29

1  UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu,+ noThimothewu+ umfowethu  kwabangcwele nabazalwane abathembekile abamunye+ noKristu eKolose: Kwangathi ningaba nomusa ongafanelwe nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu.+  Siyambonga+ uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu ngaso sonke isikhathi uma sinithandazela,+  ngoba sezwa ngokholo lwenu mayelana noKristu Jesu nangothando eninalo ngabo bonke abangcwele+  ngenxa yethemba+ enigcinelwe lona emazulwini.+ Leli themba nezwa ngalo ngaphambili ngokushunyayelwa kweqiniso lalezo zindaba ezinhle+  eziye zaziletha ngokwazo kini, njengoba nje zithela izithelo+ futhi zanda+ ezweni lonke+ njengoba zanda naphakathi kwenu, kusukela ngosuku enawuzwa futhi nawazi ngalo ngokunembile umusa ongafanelwe+ kaNkulunkulu ngeqiniso.+  Yilokho enikufunde ku-Ephafra+ inceku ethandekayo ekanye nathi, oyisikhonzi sikaKristu esithembekile esisimelelayo,  owasambulela futhi nothando lwenu+ olungokomoya.  Yingakho futhi, kusukela ngosuku esezwa ngalo ngakho, singayekanga ukunithandazela+ futhi sicela ukuba nigcwale ulwazi olunembile+ ngentando yakhe kukho konke ukuhlakanipha+ nokuqonda okungokomoya,+ 10  ukuze nihambe ngokufanele+ uJehova+ ngenjongo yokumjabulisa ngokugcwele njengoba niqhubeka nithela izithelo kuyo yonke imisebenzi emihle+ futhi lwanda ulwazi lwenu olunembile+ ngoNkulunkulu, 11  nenziwa nibe namandla ngawo wonke amandla kuze kube sezingeni lamandla akhe akhazimulayo+ ukuze nikhuthazele+ ngokugcwele futhi nibe ababekezela ngenjabulo, 12  nibonga uBaba owanenza nakufanelekela ukuhlanganyela efeni+ labangcwele+ ekukhanyeni.+ 13  Wasikhulula egunyeni+ lobumnyama wasidlulisela+ embusweni+ weNdodana yothando lwakhe,+ 14  esithola ngayo ukukhululwa ngesihlengo, ukuthethelelwa kwezono zethu.+ 15  Ingumfanekiso+ kaNkulunkulu ongabonakali,+ izibulo+ layo yonke indalo; 16  ngoba kwadalwa ngayo+ zonke ezinye izinto emazulwini nasemhlabeni, izinto ezibonakalayo nezinto ezingabonakali, kungakhathaliseki ukuthi ziyizihlalo zobukhosi noma ubukhosi noma ohulumeni noma amagunya.+ Zonke ezinye izinto zidalwe ngayo+ futhi zadalelwa yona. 17  Futhi, ingaphambi kwazo zonke ezinye izinto+ futhi zonke ezinye izinto zenziwa zaba khona+ ngayo, 18  futhi iyinhloko yomzimba, ibandla.+ Iyisiqalo, izibulo kwabafileyo,+ ukuze ibe ngeyokuqala+ kuzo zonke izinto; 19  ngoba uNkulunkulu wabona kukuhle ukuba ukugcwala+ konke kuhlale kuyo, 20  nokuba aphinde abuyisele+ ngayo kuye zonke ezinye izinto+ ngokwenza ukuthula+ ngegazi+ eyalithulula esigxotsheni sokuhlushwa,+ kungakhathaliseki ukuthi kuyizinto ezisemhlabeni noma izinto ezisemazulwini. 21  Ngempela, nina enanikade nahlukanisiwe+ futhi niyizitha ngoba izingqondo zenu zisemisebenzini emibi,+ 22  manje usephinde wanibuyisela+ ngomzimba wayo wenyama ngokufa kwayo,+ ukuze inethule phambi kwakhe ningcwele ningenasici+ futhi ningenacala,+ 23  yebo, uma kodwa niqhubeka nisokholweni,+ nimi esisekelweni+ nigxilile+ futhi ningagudluzwa ethembeni lalezo zindaba ezinhle enazizwa,+ ezashunyayelwa+ kuyo yonke indalo+ engaphansi kwezulu. Mina Pawulu ngaba isikhonzi+ salezi zindaba ezinhle. 24  Ngiyajabula manje ngokuhlupheka kwami ngenxa yenu,+ futhi nami-ke, ngigcwalisa okuntulekayo ezinsizini+ zikaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe, oyibandla.+ 25  Ngaba yisikhonzi+ saleli bandla ngokuvumelana nobuphathi+ obuvela kuNkulunkulu enganikwa bona ngenjongo yokuba kuzuze nina ukuze ngishumayele izwi likaNkulunkulu ngokugcwele, 26  imfihlo+ engcwele eyayifihliwe ezimisweni zezinto+ ezidlule nasezizukulwaneni ezidlule. Kodwa manje ibonakalisiwe+ kwabangcwele bakhe, 27  okuye kwathandeka kuNkulunkulu ukuba abazise ukuthi iyini le ngcebo+ ekhazimulayo yale mfihlo+ engcwele phakathi kwezizwe. InguKristu+ emunye kanye nani, ithemba lenkazimulo+ yakhe. 28  Nguye esimmemezelayo,+ njengoba siyala wonke umuntu futhi sifundisa wonke umuntu ngakho konke ukuhlakanipha,+ ukuze sethule wonke umuntu ephelele+ emunye noKristu. 29  Ngenxa yale njongo ngisebenza kanzima ngempela, ngizikhandla+ ngokuvumelana nokusebenza+ kwakhe futhi okusebenza kimi ngamandla.+

Imibhalo yaphansi