Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Joweli 2:1-32

2  “O madoda, shayani uphondo eZiyoni,+ nikhamuluke ngokukhamuluka kwempi+ entabeni yami engcwele.+ Bonke abakhileyo ezweni mabayaluze;+ ngoba usuku lukaJehova luyeza,+ luseduze!  Luwusuku lobumnyama nolwesigayegaye,+ usuku lwamafu nolobumnyama obukhulu, njengokukhanya kokuntwela kokusa okwendlalekele ezintabeni.+ “Kukhona isizwe esinabantu abaningi nesinamandla;+ asikho esinjengaso esiye senziwa ukuba sibe khona kusukela esikhathini esidlule esingenasiphelo,+ futhi ngemva kwaso ngeke sibe khona esinye futhi eminyakeni yezizukulwane ngezizukulwane.  Ngaphambi kwaso kushwabadele umlilo,+ ngemva kwaso kuqothula ilangabi.+ Izwe linjengensimu yase-Edene ngaphambi kwaso;+ kodwa ngemva kwaso liyihlane eliyincithakalo, futhi akukho lutho kulo oluphunyukile.  “Ukubonakala kwaso kunjengokubonakala kwamahhashi, futhi balokhu begijima njengezinjomane.+  Balokhu betshakadula njengokungathi ngomsindo wezinqola eziqongweni zezintaba,+ njengokungathi ngomsindo womlilo ovutha amalangabi oshwabadela izinhlanga.+ Sinjengesizwe esinamandla, esihlelwe ngomumo wempi.+  Ngenxa yaso, izizwe ziyoba sebuhlungwini obunzima.+ Bonke ubuso, ngokuqinisekile buyoba nevuso.+  “Bagijima njengamadoda anamandla.+ Bakhuphukela odongeni njengamadoda empi. Bahamba kube yilowo nalowo ngezindlela zakhe, abaziguquli izindlela zabo.+  Abasunduzani. Balokhu behamba njengendoda enamandla endleleni yayo; uma kwenzeka abanye bewa phakathi kweminsalo, abanye abaphambuki endleleni.  “Bagijimela emzini. Bagijima phezu kodonga. Bakhuphukela ezindlini. Bangena ngamafasitela njengesela. 10  Izwe liyaluzile phambi kwaso, amazulu azamazamile. Ilanga nenyanga ngokwakho kube mnyama,+ nezinkanyezi zikuhoxisile ukukhanya kwazo.+ 11  Ngokuqinisekile uJehova uyolizwakalisa izwi lakhe+ phambi kwebutho lakhe lempi,+ ngoba ikamu lakhe likhulu kakhulu.+ Ngoba lowo ofeza izwi lakhe unamandla; ngoba usuku lukaJehova lukhulu+ futhi luyesabeka kakhulu, ngubani ongalumela?”+ 12  “Namanje futhi,” kusho uJehova, “buyelani kimi ngazo zonke izinhliziyo zenu,+ nangokuzila ukudla+ nangokukhala nangokubangalasa.+ 13  Niklebhule izinhliziyo zenu,+ hhayi izingubo zenu;+ nibuyele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngoba unomusa nesihe,+ wephuza ukuthukuthela+ futhi uchichima umusa wothando,+ futhi ngokuqinisekile uyodabuka ngenxa yale nhlekelele.+ 14  Ngubani owaziyo ukuthi ngeke yini abuya empeleni adabuke+ avumele ukuba kusale isibusiso ngemva kwayo,+ umnikelo wokusanhlamvu nomnikelo wokuphuzwayo kaJehova uNkulunkulu wenu? 15  “O madoda, shayani uphondo eZiyoni.+ Ngcwelisani isikhathi sokuzila ukudla.+ Bizani umbuthano onesizotha.+ 16  Buthani abantu. Ngcwelisani ibandla.+ Qoqani amaxhegu. Buthani izingane nalabo abancela amabele.+ Umkhwenyana makaphume ekamelweni lakhe elingaphakathi, nomakoti egumbini lakhe labasanda kushada. 17  “Phakathi kompheme ne-altare+ abapristi, izikhonzi zikaJehova, mabakhale bathi, ‘O Jehova, hawukela abantu bakho, ungenzi ifa lakho libe yisihlamba,+ ukuba izizwe zibuse phezu kwabo. Kungani kufanele kuthiwe phakathi kwezizwe: “Uphi uNkulunkulu wabo?”’+ 18  UJehova uyolishisekela izwe lakhe+ abonise ububele kubantu bakhe.+ 19  UJehova uyophendula athi kubantu bakhe, ‘Bhekani ngithumela kini okusanhlamvu newayini elisha namafutha, ngokuqinisekile niyokwaneliswa yikho;+ ngeke ngisanenza nibe yisihlamba phakathi kwezizwe.+ 20  Owasenyakatho+ ngizomdedisela kude nani, empeleni ngizomhlakazela ezweni elingenamanzi nasogwadule olwenziwe incithakalo, ubuso bakhe bubheke olwandle olungasempumalanga+ nengemuva lakhe libheke olwandle olungasentshonalanga.+ Ngokuqinisekile ukunuka okusuka kuye kuyokwenyuka,+ iphunga elibi elivela kuye liyolokhu lenyuka; ngoba Yena empeleni uyokwenza into enkulu kulokho akwenzayo.’ 21  “O mhlabathi, ungesabi. Jabula uthokoze; ngoba uJehova empeleni uyokwenza into enkulu kulokho akwenzayo.+ 22  Ningesabi, nina zilwane zasendle,+ ngoba amadlelo asehlane ngokuqinisekile ayoba luhlaza.+ Ngoba impela umuthi uyothela izithelo zawo.+ Umkhiwane nomvini kumelwe kunikeze amandla ako.+ 23  Nina madodana aseZiyoni, jabulani nethabe ngoJehova uNkulunkulu+ wenu; ngoba nakanjani uyoninika imvula yasekwindla ngesilinganiso esifanele,+ futhi uyokwehlisela phezu kwenu imvula, imvula yasekwindla nemvula yasentwasahlobo, njengasekuqaleni.+ 24  Izibuya kumelwe zigcwale okusanhlamvu okuhlungiwe, imigodi yesikhamo kumelwe ichichime iwayini elisha namafutha.+ 25  Ngiyokwenza isinxephezelo kini ngeminyaka okudlé ngayo inkumbi, inkumbi enwabuzelayo engenamaphiko, iphela necimbi, ibutho lami elikhulu lempi engilithumele phakathi kwenu.+ 26  Ngokuqinisekile niyodla, nidle nisuthe,+ futhi nakanjani niyolidumisa igama likaJehova uNkulunkulu wenu,+ osebenzelane nani ngokumangalisa kangaka;+ futhi abantu bami ngeke babe namahloni kuze kube nini nanini.+ 27  Nina niyokwazi ukuthi ngiphakathi kuka-Israyeli,+ nokuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu futhi akekho omunye.+ Abantu bami ngeke babe namahloni kuze kube nini nanini. 28  “Kuyothi ngemva kwalokho ngithululele umoya wami+ phezu kwayo yonke inhlobo yenyama,+ amadodana enu namadodakazi enu+ ngokuqinisekile ayoprofetha. Amaxhegu enu, aphuphe amaphupho. Izinsizwa zenu, zibone imibono. 29  Ngalezo zinsuku ngiyothululela umoya wami ezincekwini nasezincekukazini.+ 30  “Ngiyonika imihlola emazulwini+ nasemhlabeni, igazi nomlilo nezikhatha zomusi.+ 31  Ilanga liyophenduka ubumnyama,+ inyanga ibe yigazi,+ ngaphambi kokufika kosuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo.+ 32  Kuyothi wonke umuntu obiza igama likaJehova asinde;+ ngoba kuyoba khona abaphunyukile eNtabeni iZiyoni naseJerusalema,+ njengoba nje uJehova eshilo, naphakathi kwabasindile, uJehova ababizayo.”+

Imibhalo yaphansi