Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 9:1-27

9  Kwathi nje lapho wonke amakhosi+ ayesohlangothini lweJordani olusesifundeni sezintaba naseShefela nakulo lonke ugu loLwandle Olukhulu+ naphambi kweLebhanoni,+ amaHeti+ nama-Amori, amaKhanani,+ amaPherizi,+ amaHivi namaJebusi,+ ezwa ngakho,  ahlangana wonke ndawonye ukuze alwe noJoshuwa no-Israyeli nganhliziyonye.+  Abakhileyo eGibheyoni+ bezwa ngalokho uJoshuwa ayekwenze kulo iJeriko+ ne-Ayi.+  Ngakho bona, ngokusuka kubo, benza ngokukhalipha+ bazithathela imiphako eminingi bathathela izimbongolo zabo amasaka agugile, namagabha esikhumba ewayini agugile aqhumile futhi aboshiwe,+  ezinyaweni bafaka nezimbadada ezigugile futhi ezichitshiyelwe, bembatha nezingubo ezigugile, futhi sonke isinkwa semiphako yabo sasomile, sivuthuluka.  Khona-ke baya kuJoshuwa ekamu eGiligali+ bathi kuye nasemadodeni akwa-Israyeli: “Sivela ezweni elikude. Manje yenzani isivumelwano+ nathi.”  Amadoda akwa-Israyeli athi kula maHivi:+ “Mhlawumbe nihlala endaweni eseduze nathi. Pho singasenza kanjani isivumelwano nani?”+  Bona bathi kuJoshuwa: “Siyizinceku zakho.”+ Khona-ke uJoshuwa wathi kubo: “Ningobani, futhi nivelaphi?”  Bathi kuye: “Izinceku zakho zivela ezweni elikude+ kakhulu ngenxa yegama+ likaJehova uNkulunkulu wakho, ngoba sizwile ngodumo lwakhe nangakho konke akwenza eGibhithe,+ 10  nangakho konke akwenze emakhosini amabili ama-Amori abengaphesheya kweJordani, okungukuthi, uSihoni+ inkosi yaseHeshibhoni no-Ogi+ inkosi yaseBhashani, owayese-Ashitaroti.+ 11  Ngakho amadoda akithi amadala nabo bonke abakhileyo ezweni lakithi basho lokhu kithi,+ ‘Phathani umphako wendlela ngezandla zenu nihambe niyobahlangabeza, nithi kubo: “Siyizinceku zenu.+ Manje yenzani isivumelwano nathi.”’+ 12  Lesi sinkwa sethu, sasishisa lapho sisithatha ezindlini zethu njengomphako wethu ngosuku esaphuma ngalo siza lapha kini, kodwa manje, bheka! sesomile futhi sesiyavuthuluka.+ 13  Futhi lawa ngamagabha esikhumba ewayini esasiwagcwalise emasha, kodwa, bheka! aseqhumile,+ futhi lezi zingubo nezimbadada zethu, sekugugile ngenxa yokuba kude kwendlela.” 14  Amadoda athatha omunye umphako wawo, angabuza emlonyeni kaJehova.+ 15  UJoshuwa wenza ukuthula nabo+ wenza nesivumelwano nabo sokuba abavumele ukuba baphile, ngakho izikhulu+ zenhlangano zafunga kubo.+ 16  Kwathi ekupheleni kwezinsuku ezintathu, ngemva kokuba benze isivumelwano nabo, bezwa ukuthi baseduze nabo futhi bahlala endaweni eseduze nabo. 17  Khona-ke abantwana bakwa-Israyeli basuka bafika emizini yabo ngosuku lwesithathu, imizi yabo kwakuyiGibheyoni+ neKhefira+ neBheroti+ neKiriyati-jeyarimi.+ 18  Abantwana bakwa-Israyeli abababulalanga ngoba izikhulu zenhlangano zazifunge+ kuwo uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.+ Yonke inhlangano yabubula ngezikhulu.+ 19  Zonke izikhulu zathi kuyo yonke inhlangano: “Sifungé kubo uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, futhi manje asivunyelwe ukubalimaza.+ 20  Nakhu esizokwenza kubo nakuba sibayeka ukuba baphile, ukuze singehlelwa ntukuthelo ngenxa yesifungo esisifunge kubo.”+ 21  Ngakho izikhulu zathi kubo: “Mabaphile futhi babe abathezi bezinkuni nabakhi bamanzi bayo yonke inhlangano,+ njengoba nje izikhulu zibathembisile.”+ 22  Manje uJoshuwa wababiza wakhuluma nabo, ethi: “Nisikhohliseleni, nithi, ‘Sikude kakhulu nani,’+ kuyilapho nihlala khona lapha phakathi kwethu?+ 23  Manje ningabantu abaqalekisiwe,+ futhi isikhundla sesigqila+ nokuba abathezi bezinkuni nabakhi bamanzi bendlu kaNkulunkulu wami akusoze kwaqedwa kini.”+ 24  Khona-ke bamphendula uJoshuwa bathi: “Kungenxa yokuthi izinceku zakho zatshelwa ngokucacile ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wayala uMose inceku yakhe ukuba aninike lonke leli zwe futhi ababhuqe bonke abakhileyo ezweni phambi kwenu,+ futhi sayesabela kakhulu imiphefumulo yethu ngenxa yenu.+ Ngakho siye senza le nto.+ 25  Manje yithi laba, sisesandleni sakho. Lokho okuhle nokulungile emehlweni akho ukuba ukwenze kithi, kwenze.”+ 26  Wenza kanjalo kubo wabakhulula esandleni sabantwana bakwa-Israyeli, abababulalanga.+ 27  Kanjalo uJoshuwa wabenza+ ngalolo suku baba abathezi bezinkuni nabakhi bamanzi benhlangano+ nabe-altare likaJehova, kuze kube yilolu suku, endaweni ayeyoyikhetha.+

Imibhalo yaphansi