Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 8:1-35

8  Khona-ke uJehova wathi kuJoshuwa: “Ungesabi futhi ungethuki.+ Thatha bonke abantu bempi usukume, ukhuphukele e-Ayi. Bheka, nginikele esandleni sakho inkosi yase-Ayi nabantu bayo nomuzi wayo nezwe layo.+  Kumelwe wenze kulo i-Ayi nasenkosini yalo njengoba nje wenzile kulo iJeriko nenkosi yalo.+ Kuphela ningaziphangela impango yakhona nemfuyo yakhona.+ Beka abaqamekeli bakho emzini ngemva kwawo.”+  Ngakho uJoshuwa kanye nabo bonke abantu bempi+ basuka ukuba bakhuphukele e-Ayi, uJoshuwa wabe esekhetha amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amathathu, amaqhawe anamandla,+ wawamukisa ebusuku.  Wawayala, wathi: “Bhekani, niqamekela+ umuzi ngemva kwawo. Ningaqheli kakhulu emzini, futhi kumelwe nonke nizigcine nimi ngomumo.  Kepha mina nabo bonke abantu abakanye nami, sizosondela emzini. Kuzothi uma kwenzeka bephuma besihlangabeza njengasekuqaleni,+ thina-ke sibabalekele.  Bazosilandela size sibakhiphele kude nomuzi, ngoba bazothi, ‘Bayasibalekela njengakuqala.’+ Thina, sizobabalekela.  Khona-ke nina—nina nizovuka endaweni eniqamekele kuyo, niwuthathe umuzi; uJehova uNkulunkulu wenu ngokuqinisekile uzowunikela ezandleni zenu.+  Futhi kuzothi lapho nje seniwuthathile umuzi, niwuthungele ngomlilo.+ Kufanele nenze ngokuvumelana nezwi likaJehova. Bhekani, nginiyalile.”+  Ngemva kwalokho uJoshuwa wabathumela bahamba baya endaweni ababezoqamekela kuyo bafike bagoba amadlangala phakathi kweBhethele ne-Ayi entshonalanga ye-Ayi, kuyilapho uJoshuwa yena ayehleli lobo busuku phakathi kwabantu. 10  Khona-ke uJoshuwa wavuka ekuseni+ wahlola abantu wayesekhuphuka phambi kwabantu yena namadoda amadala akwa-Israyeli, waya e-Ayi. 11  Bonke abantu bempi+ ababenaye bakhuphuka, ukuze basondele bafike phambi komuzi, base bekanisa enyakatho ye-Ayi, isigodi siphakathi kwabo ne-Ayi. 12  Phakathi naleso sikhathi wathatha amadoda angaba izinkulungwane ezinhlanu wawamisa ukuba aqamekele+ phakathi kweBhethele+ ne-Ayi, entshonalanga yomuzi. 13  Ngakho abantu bamisa ikamu eliyinhloko enyakatho yomuzi,+ nengxenye yalo engemuva impela entshonalanga yomuzi,+ uJoshuwa wahamba ngalobo busuku waya phakathi nethafa eliphansi. 14  Kwathi lapho nje inkosi yase-Ayi ikubona lokho, amadoda omuzi ashesha avuka kusesekuseni aphuma ayohlangabeza u-Israyeli empini, inkosi nabo bonke abantu bayo, ngesikhathi esimisiwe, phambi kwethafa eliwugwadule. Kepha yona yayingazi ukuthi kwakukhona ababeyiqamekele ngemva komuzi.+ 15  Lapho uJoshuwa no-Israyeli wonke behlulwa,+ babaleka ngendlela yasehlane.+ 16  Khona-ke bonke abantu ababesemzini babizwa ukuba babasukele, bamsukela uJoshuwa, okwabenza baba kude nomuzi.+ 17  Akubanga khona noyedwa umuntu owasala e-Ayi naseBhethele, ongaphumanga ukuba alandele u-Israyeli, kangangokuthi bawushiya uvuleké gengelezi umuzi basukela u-Israyeli. 18  Manje uJehova wathi kuJoshuwa: “Yelulela ingcula esesandleni sakho ngase-Ayi,+ ngoba ngizolinikela esandleni sakho.”+ Ngakho uJoshuwa wayelulela ngasemzini ingcula eyayisesandleni sakhe. 19  Abaqamekeli bavuka ngokushesha endaweni yabo, baqala ukugijima lapho nje elula isandla sakhe, bangena emzini bawuthumba.+ Base beshesha bewuthungela ngomlilo umuzi.+ 20  Amadoda ase-Ayi aphenduka abheka, abona, bheka umusi womuzi wawenyukela emazulwini, awabanga namandla okubaleka ngale ndlela noma ngaleya ndlela. Abantu ababebalekela ehlane baphendukela phezu kwalabo ababebasukela. 21  UJoshuwa no-Israyeli wonke babona ukuthi abantu ababeqamekele+ babewuthumbile umuzi, nokuthi umusi womuzi wawenyuka, ngakho baphenduka bawabulala amadoda ase-Ayi. 22  Laba abanye baphuma emzini ukuba babahlangabeze, baba phakathi kuka-Israyeli, laba bekulolu hlangothi labaya bekuloluya, bababulala kwaze kwangaba khona osindile noma ophunyukile.+ 23  Inkosi+ yase-Ayi bayibamba iphila bayiletha kuJoshuwa. 24  Lapho u-Israyeli eqedela ukubulala bonke abakhileyo e-Ayi, endle, ehlane ababemsukele waya kulo, babelokhu bewa, bonke, ngosiko lwenkemba baze baphela. Ngemva kwalokho wonke u-Israyeli wabuyela e-Ayi walishaya ngosiko lwenkemba. 25  Bonke abawa ngalolo suku, kusukela kowesilisa kuya kowesifazane, baba izinkulungwane eziyishumi nambili, bonke abantu base-Ayi. 26  UJoshuwa akasibuyiselanga emuva isandla sakhe ayelule ngaso ingcula+ kwaze kwaba yilapho esebanikele ekubhujisweni bonke abakhileyo e-Ayi.+ 27  U-Israyeli waziphangela imfuyo nempango yalowo muzi kuphela, ngokuvumelana nezwi likaJehova ayelibeke njengomyalo kuJoshuwa.+ 28  Khona-ke uJoshuwa walishisa i-Ayi walenza indunduma emi kuze kube nini nani-ni,+ laba yincithakalo kuze kube namuhla. 29  Inkosi yase-Ayi+ wayilengisa esigxotsheni kwaze kwaba kusihlwa;+ lapho ilanga selizoshona uJoshuwa wanikeza umyalo, basehlisa+ isidumbu sayo esigxotsheni basiphonsa emnyango wesango lomuzi babeka inqwaba enkulu yamatshe phezu kwayo, kuze kube yilolu suku. 30  Yingaleso sikhathi lapho uJoshuwa amakhela khona i-altare+ uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, eNtabeni i-Ebhali,+ 31  njengoba nje uMose inceku kaJehova ayebayalile abantwana bakwa-Israyeli, njengoba kulotshiwe encwadini yomthetho+ kaMose, ukuthi: “Kube yi-altare lamatshe aphelele, angazange aphakanyiselwe ithuluzi lensimbi”;+ banikela kuJehova iminikelo yokushiswa phezu kwalo benza nemihlatshelo yenhlanganyelo.+ 32  Khona-ke waloba lapho phezu kwamatshe ikhophi+ yomthetho kaMose ayewulobe phambi kwabantwana bakwa-Israyeli.+ 33  Wonke u-Israyeli namadoda amadala+ nezikhulu nabahluleli bakhe wayemi ngapha nangapha koMphongolo phambi kwabapristi,+ amaLevi, bethwele umphongolo wesivumelwano sikaJehova,+ umfokazi kanye nowokuzalwa,+ ingxenye yakhe iphambi kweNtaba iGerizimu+ enye ingxenye iphambi kweNtaba i-Ebhali,+ (njengoba nje uMose inceku kaJehova ayeyalile,)+ ukuze aqale ngokubusisa+ abantu bakwa-Israyeli. 34  Ngemva kwalokhu wawafunda ngokuzwakalayo wonke amazwi omthetho,+ isibusiso+ nesiqalekiso,+ ngokuvumelana nakho konke okulotshwe encwadini yomthetho. 35  Akubanga khona ngisho nelilodwa izwi kuwo wonke uMose ayeyale ngawo, uJoshuwa angazange alifunde ngokuzwakalayo phambi kwalo lonke ibandla lika-Israyeli,+ kuhlanganise nabesifazane+ nabancane+ nabafokazi+ ababehamba phakathi kwabo.

Imibhalo yaphansi