Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Joshuwa 7:1-26

7  Abantwana bakwa-Israyeli benza isenzo sokungathembeki ngokuphathelene nento enikelwe ekubhujisweni ngokuba u-Akhani+ indodana kaKarmi, indodana kaZabidi, indodana kaZera, wesizwe sakwaJuda, athathe okunye ezintweni ezinikelwe ekubhujisweni.+ Ngenxa yalokhu intukuthelo kaJehova yabavuthela abantwana bakwa-Israyeli.+  Khona-ke uJoshuwa wathuma amadoda esuka eJeriko ukuba aye e-Ayi,+ eliseduze kweBheti-aveni,+ empumalanga yeBhethele,+ wathi kuwo: “Khuphukani nihlole izwe.” Ngakho akhuphuka lawo madoda alihlola i-Ayi.+  Ngemva kwalokho abuyela kuJoshuwa athi kuye: “Makungakhuphuki bonke abantu. Makukhuphuke amadoda angaba yizinkulungwane ezimbili noma amadoda angaba yizinkulungwane ezintathu alishaye i-Ayi. Ungabakhathazi bonke abantu ngokuya khona, ngoba bambalwa.”  Ngakho kwakhuphuka kubantu amadoda angaba yizinkulungwane ezintathu, kodwa awabalekela amadoda ase-Ayi.+  Amadoda ase-Ayi abulala amadoda angaba amashumi amathathu nesithupha kuwo, awasukela+ ewasusa phambi kwesango aze afika eShebharimi aqhubeka ewabulala ekwehleleni. Ngenxa yalokho inhliziyo yabantu yaqala ukuncibilika yafana namanzi.+  UJoshuwa waklebhula iziphuku zakhe wawa ngobuso+ phansi phambi komphongolo kaJehova kwaze kwaba kusihlwa, yena namadoda amadala akwa-Israyeli, baqhubeka bethela uthuli emakhanda abo.+  UJoshuwa wathi: “Maye, Nkosi EnguMbusi Jehova, usiletheleni lesi sizwe yonke le ndlela sawela iJordani, ukuze nje usinikele esandleni sama-Amori ukuba asibhubhise? Ukube nje besimane sazinqumela saqhubeka sihleli phesheya kweJordani!+  Uxolo, Jehova, kodwa ngingathini ngemva kokuba u-Israyeli efulathele izitha zakhe?  AmaKhanani nabo bonke abakhileyo kuleli zwe bazokuzwa ngakho, futhi nakanjani bazosihaqa balinqume igama lethu emhlabeni;+ uyolenzelani igama lakho elikhulu?”+ 10  UJehova yena wathi kuJoshuwa: “Sukuma, wena! Uwelani ngobuso bakho? 11  U-Isra-yeli wonile, useqile isivumelwano+ sami engasibeka kuye njengomyalo; uthathé okunye ezintweni ezinikelwe ekubhujisweni+ futhi webile+ wakugcina kuyimfihlo,+ wakubeka phakathi kwezinto zakhe.+ 12  Abantwana bakwa-Israyeli ngeke bakwazi ukuvukela izitha zabo.+ Bazozifulathela izitha zabo, ngoba sebeyinto enikelwe ekubhujisweni. Ngeke ngisaba nani ngaphandle kokuba nibhuqe leyo nto enikelwe ekubhujisweni iphele phakathi kwenu.+ 13  Sukuma! Ngcwelisa abantu,+ uthi, ‘Zingcweliseni kusasa, ngoba nakhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo: “Phakathi kwakho, Israyeli,+ kukhona into enikelwe ekubhujisweni. Ngeke ukwazi ukuvukela izitha zakho nize nisuse phakathi kwenu into enikelwe ekubhujisweni. 14  Kumelwe nizilethe ekuseni, isizwe nesizwe, kuthi isizwe uJehova azosikhetha+ sisondele, umndeni nomndeni, kuthi umndeni uJehova azowukhetha usondele, indlu nendlu, kuthi indlu uJehova azoyikhetha isondele, indoda nendoda. 15  Lowo otholakala naleyo nto enikelwe ekubhujisweni uyoshiswa ngomlilo,+ yena nakho konke okungokwakhe, ngenxa yokuthi weqe isivumelwano+ sikaJehova nangenxa yokuthi wenze ubuwula obuyichilo kwa-Israyeli.”’”+ 16  Khona-ke uJoshuwa wavuka kusesekuseni wasondeza u-Israyeli, isizwe nesizwe sakhe, kwakhethwa isizwe sakwaJuda. 17  Ngokulandelayo wasondeza imindeni yakwaJuda wakhetha umndeni wakwaZera,+ okwathi ngemva kwalokho wawusondeza umndeni wakwaZera, indoda nendoda, kwakhethwa uZabhidi. 18  Ekugcineni wasondeza indlu yakhe, indoda nendoda, kwakhethwa u-Akhani indodana kaKarmi, indodana kaZabhidi, indodana kaZera, wesizwe sakwaJuda.+ 19  Khona-ke uJoshuwa wathi ku-Akhani: “Ndodana yami, siza unikeze uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli+ inkazimulo uvume isono sakho kuye,+ ungitshele,+ ngiyakucela, Wenzeni? Ungangifihleli.”+ 20  U-Akhani wamphendula uJoshuwa wathi: “Yiqiniso—ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,+ ngenzé kanje nakanje. 21  Lapho ngibona+ empangweni isembatho sezikhulu saseShinari,+ esihle, namashekeli esiliva angamakhulu amabili nesigaxa esisodwa segolide, isisindo saso singamashekeli angamashumi amahlanu, ngakuthanda,+ ngakuthatha;+ bheka! kufihlwe emhlabathini phakathi kwetende lami nemali ngaphansi kwako.”+ 22  Ngaso leso sikhathi uJoshuwa wathuma izithunywa zagijima zaya etendeni, futhi, bheka! kwakufihlwe etendeni lakhe kanye nemali ngaphansi kwako. 23  Ngakho zakuthatha phakathi kwetende zakuletha kuJoshuwa nakubo bonke abantwana bakwa-Israyeli zakuthulula phambi kukaJehova. 24  Manje uJoshuwa, no-Israyeli wonke kanye naye, bamthatha u-Akhani+ indodana kaZera nesiliva nesembatho sezikhulu nesigaxa segolide+ namadodana akhe namadodakazi akhe nenkomo yakhe nembongolo yakhe nomhlambi wakhe wezimvu nezimbuzi netende lakhe nakho konke okwakungokwakhe bakuyisa ethafeni eliphansi lase-Akori.+ 25  Khona-ke uJoshuwa wathi: “Usiletheleleni isigcwagcwa?+ UJehova uzokulethela isigcwagcwa namuhla.” Ngalokho wonke u-Israyeli wamshaya ngamatshe,+ okwathi ngemva kwalokho wabashisa ngomlilo.+ Kanjalo wabakhanda ngamatshe. 26  Babeka phezu kwakhe inqwaba enkulu yamatshe, isekhona kuze kube yilolu suku.+ Ngenxa yalokhu uJehova waphenduka entukuthelweni yakhe evuthayo.+ Yingakho igama laleyo ndawo kuye kwathiwa iThafa Eliphansi lase-Akori+ kuze kube yilolu suku.

Imibhalo yaphansi