Joshuwa 6:1-27

6  Manje iJeriko lalivalwe ngci ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli, kungekho muntu ophumayo futhi kungekho muntu ongenayo.+  UJehova wathi kuJoshuwa: “Bheka, nginikele esandleni sakho iJeriko nenkosi yalo, amadoda anamandla angamaqhawe.+  Nonke nina madoda empi kumelwe nimashe nizungeze umuzi, niwuzungeze kanye umuzi. Yileyo indlela okufanele nenze ngayo izinsuku eziyisithupha.  Abapristi abayisikhombisa kufanele baphathe izimpondo eziyisikhombisa zezinqama, phambi koMphongolo, futhi ngosuku lwesikhombisa kufanele nimashe nizungeze umuzi kasikhombisa abapristi bashaye izimpondo.+  Kuyothi lapho beshaya uphondo lwenqama, lapho nizwa ukukhala kophondo, bonke abantu bakhamuluke ngokukhamuluka okukhulu kwasempini;+ udonga lomuzi luyowa bhú phansi,+ abantu bakhuphuke, yilowo nalowo aqonde phambili.”  Ngakho uJoshuwa indodana kaNuni wabiza abapristi+ wathi kubo: “Thathani umphongolo wesivumelwano,+ futhi abapristi abayisikhombisa kufanele baphathe izimpondo eziyisikhombisa zezinqama phambi komphongolo+ kaJehova.”  Wayesethi kubantu: “Dlulani nimashe nizungeze umuzi, futhi ibutho elihlomile+ kufanele lidlule lihambe phambi komphongolo kaJehova.”  Ngakho kwenzeka njengoba nje uJoshuwa ayeshilo kubantu; abapristi abayisikhombisa abaphethe izimpondo eziyisikhombisa zezinqama phambi kukaJehova badlula bashaya izimpondo, umphongolo wesivumelwano sikaJehova wawubalandela.  Ibutho elihlomile lalihamba ngaphambi kwabapristi ababeshaya izimpondo, kuyilapho ibutho labaqaphi elingemuva+ lalilandela uMphongolo, ukushaywa kwezimpondo kuqhubeka. 10  Manje uJoshuwa wayebayalile abantu,+ ethi: “Akumelwe nimemeze noma nizwakalise amazwi enu, futhi akukho zwi okufanele liphume emilonyeni yenu kuze kube usuku engisho ngalo kini ukuthi, ‘Memezani!’ Khona-ke kumelwe nikhamuluke.”+ 11  Wenza ukuba umphongolo kaJehova uzungeze umuzi, uzungeze kanye, okwathi ngemva kwalokho baya ekamu bahlala ubusuku ekamu. 12  Khona-ke uJoshuwa wavuka kusesekuseni,+ abapristi bathwala umphongolo+ kaJehova, 13  futhi abapristi abayisikhombisa ababephethe izimpondo eziyisikhombisa zezinqama phambi komphongolo kaJehova babehamba, beshaya izimpondo bengaphezi, futhi ibutho elihlomile lalihamba phambi kwabo, kuyilapho ibutho labaqaphi elingemuva lalilandela umphongolo kaJehova zilokhu zishaywe njalo izimpondo.+ 14  Bamasha bazungeza umuzi kanye ngosuku lwesibili, okwathi ngemva kwalokho babuyela ekamu. Yileyo indlela abenza ngayo izinsuku eziyisithupha.+ 15  Kwathi ngosuku lwesikhombisa bavuka kusesekuseni, lapho nje kuntwela ukusa, bamasha bezungeza umuzi ngale ndlela kasikhombisa. Ngalolo suku nje kuphela bazungeza umuzi kasikhombisa.+ 16  Kwathi ngesikhathi sesikhombisa abapristi bashaya izimpondo, uJoshuwa wathi kubantu: “Khamulukani;+ ngoba uJehova uninikile umuzi.+ 17  Umuzi kumelwe ube yinto enikelwe ekubhujisweni;+ wona nakho konke okukuwo kungokukaJehova. NguRahabi+ isifebe kuphela ongaqhubeka ephila, yena nabo bonke abanaye endlini, ngoba wafihla izithunywa esazithuma.+ 18  Nina, dedani entweni enikelwe ekubhujisweni,+ funa nibe nesifiso+ bese nithatha okunye kwezinto ezinikelwe ekubhujisweni+ bese nenza ikamu lakwa-Israyeli libe yinto enikelwe ekubhujisweni nililethele isigcwagcwa.+ 19  Kodwa lonke isiliva negolide nezinto zethusi nensimbi kuyizinto ezingcwele kuJehova.+ Kufanele kuye engcebweni kaJehova.”+ 20  Khona-ke abantu bamemeza lapho kushaywa izimpondo.+ Kwathi lapho nje abantu bezwa ukukhala kophondo futhi abantu bekhamuluka ngokukhamuluka okukhulu kwempi, udonga lwawa bhú phansi.+ Ngemva kwalokho abantu bakhuphukela emzini, yilowo nalowo waqonda phambili, bawuthumba umuzi. 21  Bakunikela ekubhujisweni ngosiko lwenkemba konke okwakusemzini, kusukela kowesilisa kuya kowesifazane, kusukela ensizweni kuya exhegwini nasenkomeni nasemvwini nasembongolweni.+ 22  Emadodeni amabili ayehlole izwe, uJoshuwa wathi: “Ngenani endlini yalowo wesifazane, isifebe, nimkhiphe lapho lowo wesifazane nabo bonke abangabakhe, njengoba nje nifungile kuye.”+ 23  Ngakho lezo zinsizwa ezaziye kohlola zangena zamkhipha uRahabi noyise nonina nabafowabo nabo bonke abangabakhe, yebo, zonke izihlobo zakhe zazikhipha;+ zababeka ngaphandle kwekamu lakwa-Israyeli. 24  Bawushisa ngomlilo umuzi nakho konke okwakukuwo.+ Yisiliva negolide nezinto zethusi nensimbi kuphela abakunikela engcebweni yendlu kaJehova.+ 25  URahabi isifebe nendlu kayise nabo bonke abangabakhe, uJoshuwa wabalonda;+ futhi uhlala phakathi kuka-Israyeli kuze kube namuhla,+ ngenxa yokuthi wafihla izithunywa uJoshuwa ayezithume ukuba ziyohlola iJeriko.+ 26  Khona-ke uJoshuwa wathi makumenyezelwe isifungo ngaleso sikhathi, ethi: “Kwangathi angaqalekiswa phambi kukaJehova umuntu osukayo akhe lo muzi, yebo iJeriko. Makabeke isisekelo sawo ngokulahlekelwa izibulo lakhe, futhi makamise iminyango yawo ngokulahlekelwa uthumbu wakhe.”+ 27  Kanjalo uJehova waba noJoshuwa,+ udumo lwakhe lwaba kuwo wonke umhlaba.+

Imibhalo yaphansi