Joshuwa 22:1-34

22  Ngaleso sikhathi uJoshuwa wabiza abakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase+  wathi kubo: “Nina nikugcinile konke uMose inceku kaJehova aniyala ngakho,+ futhi nalilalela izwi lami kukho konke enginiyale ngakho.+  Anibashiyanga abafowenu zonke lezi zinsuku eziningi+ kuze kube yilolu suku, futhi nisigcinile isibopho somyalo kaJehova uNkulunkulu wenu.+  Manje uJehova uNkulunkulu wenu usebanike ukuphumula abafowenu, njengoba nje abathembisa.+ Manje phendukani nihambe niye ematendeni enu ezweni lefa lenu, lelo uMose inceku kaJehova aninika lona phesheya kweJordani.+  Niqaphele kakhulu ukuba nifeze umyalo+ nomthetho uMose inceku kaJehova aniyala ngawo ngokuba nithande uJehova uNkulunkulu wenu+ nangokuba nihambe kuzo zonke izindlela zakhe+ nangokuba nigcine imiyalo yakhe+ nangokuba ninamathele kuye+ nangokuba nimkhonze+ ngayo yonke inhliziyo yenu+ nangawo wonke umphefumulo wenu.”+  Ngalokho uJoshuwa wababusisa+ wabamukisa ukuba baye ematendeni abo.  Ingxenye yesizwe sakwaManase uMose wayeyiphe isipho eBhashani,+ enye ingxenye yaso uJoshuwa wayipha isipho kanye nabafowabo ohlangothini lweJordani olusentshonalanga.+ Ngakho, nabo, lapho uJoshuwa ebamukisa ukuba baye ematendeni abo, wababusisa.  Wathi kubo: “Buyelani ematendeni enu nengcebo eningi nemfuyo eningi kakhulu, nesiliva negolide nethusi nensimbi nezingubo eziningi kakhulu.+ Yabelanani nabafowenu empangweni+ yezitha zenu.”  Ngemva kwalokho abantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase babuyela emuva basuka kwabanye abantwana bakwa-Israyeli, eShilo, elisezweni laseKhanani, ukuze baye ezweni lakwaGileyadi,+ ezweni lefa labo ababehlaliswe kulo ngomyalo kaJehova ngoMose.+ 10  Lapho befika ezifundeni zaseJordani ezazisezweni laseKhanani, khona-ke abantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase bakha lapho i-altare+ ngaseJordani, i-altare elaliphawuleka kakhulu. 11  Kamuva abanye abantwana bakwa-Israyeli bezwa+ kuthiwa: “Bhekani! Abantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase bakhé i-altare emngceleni wezwe laseKhanani ezifundeni zaseJordani ohlangothini lwabantwana bakwa-Israyeli.” 12  Lapho abantwana bakwa-Israyeli bezwa ngakho, yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli+ yabe isibuthana eShilo+ ukuze ikhuphuke iyobathathela isinyathelo sezempi.+ 13  Khona-ke abantwana bakwa-Israyeli bathumela+ kubantwana bakwaRubeni nakubantwana bakwaGadi nasengxenyeni yesizwe sakwaManase ezweni lakwaGileyadi uFinehasi+ indodana ka-Eleyazare umpristi, 14  nezikhulu eziyishumi kanye naye, isikhulu esisodwa sendlu ngayinye yoyise kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, ngasinye sasiyinhloko yendlu yoyise yezinkulungwane zakwa-Israyeli.+ 15  Ekugcineni bafika kubantwana bakwaRubeni nakubantwana bakwaGadi nasengxenyeni yesizwe sakwaManase ezweni lakwaGileyadi bakhuluma nabo,+ bethi: 16  “Yilokhu ekushilo yonke inhlangano kaJehova,+ ‘Senzo sini sokungathembeki+ lesi enisenzileyo kuNkulunkulu ka-Israyeli ngokuyeka+ namuhla ukulandela uJehova ngokuzakhela i-altare,+ ukuze nidlubulunde namuhla kuJehova? 17  Ingabe sasisincane kakhulu yini kithi isiphambeko sikaPheyori,+ esingakazihlanzi kuso kuze kube yilolu suku, nakuba inhlupho yaba phezu kwenhlangano kaJehova?+ 18  Nina—nina niyayeka namuhla ukulandela uJehova; futhi uma nidlubulunda namuhla kuJehova, kusasa uzothukuthelela yonke inhlangano ka-Israyeli.+ 19  Manje uma ngempela kuwukuthi izwe lefa lenu lingcolile,+ welelani ngaphesheya ezweni lefa likaJehova+ lapho itabernakele likaJehova lihleli khona,+ nizinze phakathi kwethu; ningadlubulundi kuJehova futhi ningasenzi abadlubulundayo ngokuzakhela i-altare ngaphezu kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wethu.+ 20  Angithi ngu-Akhani+ indodana kaZera owenza isenzo sokungathembeki entweni enikelwe ekubhujisweni, kodwa akuyona yini yonke inhlangano ka-Israyeli eyathukuthelelwa?+ Futhi akuphangalalanga yena yedwa ngesiphambeko sakhe.’”+ 21  Abantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase baphendula+ bakhuluma nezinhloko zezinkulungwane zakwa-Israyeli bathi:+ 22  “Owaphezulu,+ uNkulunkulu,+ uJehova, Owaphezulu, uNkulunkulu, uJehova,+ uyazi,+ no-Israyeli, naye futhi uzokwazi.+ Uma sikwenze ngokudlubulunda+ futhi uma sikwenze ngokungathembeki kuJehova,+ ungasisindisi namuhla. 23  Uma bekungenjongo yokuzakhela i-altare ukuze siyeke ukulandela uJehova, futhi uma bekungenjongo yokunikela iminikelo yokushiswa neminikelo yokusanhlamvu phezu kwalo,+ futhi uma bekungenjongo yokunikela imihlatshelo yenhlanganyelo phezu kwalo, uJehova ngokwakhe uzokwambula;+ 24  noma uma kunalokho kungekhona ukuthi sikwenze ngenxa yokuba nexhala ngenye into, sithi, ‘Osukwini oluthile esikhathini esizayo abantwana benu bayokuthi kubantwana bethu: “Nihlangene ngani nina noJehova uNkulunkulu ka-Israyeli? 25  Futhi kukhona umngcele uJehova awubekile phakathi kwethu nani bantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi, okungukuthi, iJordani. Aninasabelo kuJehova.”+ Abantwana benu ngokuqinisekile bayokwenza ukuba abantwana bethu bayeke ukwesaba uJehova.’+ 26  “Ngakho sathi, ‘Masisize sizithathele isinyathelo, ngokwakha i-altare, kungabi elomnikelo wokushiswa noma elomhlatshelo, 27  kodwa ukuba libe ubufakazi phakathi kwethu+ nani nezizukulwane zethu eziyosilandela bokuthi siyokwenza inkonzo kaJehova phambi kwakhe ngeminikelo yethu yokushiswa nangemihlatshelo yethu nangemihlatshelo yethu yenhlanganyelo,+ ukuze osukwini oluthile esikhathini esizayo abantwana benu bangasho kubantwana bethu ukuthi: “Aninasabelo kuJehova.”’ 28  Ngakho sathi, ‘Kuyothi uma kwenzeka besho lokho kithi nasezizukulwaneni zethu osukwini oluthile esikhathini esizayo, nathi siyokuthi: “Bhekani umfanekiso we-altare likaJehova obaba abawenza, kungelona elomnikelo wokushiswa noma umhlatshelo, kodwa liwubufakazi phakathi kwethu nani.”’ 29  Kuyinto engacabangeki ukuba sidlubulunde kuJehova ngokuzithandela futhi siyeke namuhla ukulandela uJehova+ ngokwakha i-altare lomnikelo wokushiswa, umnikelo wokusanhlamvu nomhlatshelo ngaphandle kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wethu eliphambi kwetabernakele lakhe!”+ 30  Lapho uFinehasi+ umpristi nezikhulu zenhlangano+ nezinhloko zezinkulungwane zakwa-Israyeli ezazikanye naye bezwa amazwi ababewakhuluma abantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi nabantwana bakwaManase, kwaba kuhle emehlweni abo. 31  Ngakho uFinehasi indodana ka-Eleyazare umpristi wathi kubantwana bakwaRubeni nakubantwana bakwaGadi nakubantwana bakwaManase: “Namuhla siyazi ukuthi uJehova uphakathi kwethu,+ ngoba anisenzanga lesi senzo sokungathembeki kuJehova. Manje nibakhululile abantwana bakwa-Israyeli esandleni sikaJehova.”+ 32  Ngakho uFinehasi indodana ka-Eleyazare umpristi nezikhulu babuya+ kubantwana bakwaRubeni nakubantwana bakwaGadi ezweni lakwaGileyadi babuyela ezweni laseKhanani kwabanye abantwana bakwa-Israyeli babuyisela izwi kubo.+ 33  Lelo zwi laba lihle emehlweni abantwana bakwa-Israyeli; abantwana bakwa-Israyeli bamtusa uNkulunkulu,+ futhi abakhulumanga ngokukhuphuka bayobathathela isinyathelo sezempi bayochitha izwe abantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi ababehlala kulo. 34  Abantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi baliqamba igama leli altare, ngoba “liwufakazi phakathi kwethu ukuthi uJehova unguNkulunkulu weqiniso.”+

Imibhalo yaphansi