Joshuwa 21:1-45

21  Izinhloko zoyise bamaLevi zaya ku-Eleyazare+ umpristi noJoshuwa+ indodana kaNuni nasezinhlokweni zoyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli,  zakhuluma nabo eShilo+ ezweni laseKhanani, zathi: “UJehova wayala ngoMose ukuba sinikwe imizi esizohlala kuyo, kanye namadlelo ayo emfuyo yethu.”+  Ngakho abantwana bakwa-Israyeli bawanika amaLevi,+ ngomyalo kaJehova, le mizi namadlelo ayo bekuthatha efeni labo.+  Saphuma isabelo semindeni yamaKohati,+ imizi eyishumi nantathu yaba eyamadodana ka-Aroni umpristi, kumaLevi, ngenkatho, esizweni sakwaJuda+ nasesizweni sabakwaSimeyoni+ nasesizweni sakwaBhenjamini.+  Amadodana kaKohati+ ayesele athola imizi eyishumi ngenkatho emindenini yesizwe sakwa-Efrayimi+ nasesizweni sakwaDani+ nasengxenyeni yesizwe sakwaManase.+  Amadodana kaGereshoni+ athola ngenkatho imizi eyishumi nantathu emindenini yesizwe sakwa-Isakare+ nasesizweni sakwa-Asheri+ nasesizweni sakwaNafetali+ nasengxenyeni yesizwe sakwaManase eBhashani.+  Amadodana kaMerari+ ngemindeni yawo athola imizi eyishumi nambili esizweni sakwaRubeni+ nasesizweni sakwaGadi+ nasesizweni sakwaZebhuloni.+  Kanjalo abantwana bakwa-Israyeli bawanika amaLevi le mizi namadlelo ayo+ ngenkatho,+ njengoba nje uJehova ayeyalile ngoMose.+  Ngakho esizweni sabantwana bakwaJuda nasesizweni sabantwana bakwaSimeyoni kwanikelwa ngale mizi eyabizwa ngamagama,+ 10  yaba ngeyamadodana ka-Aroni ivela emindenini yamaKohati yamadodana kaLevi, ngoba isabelo sokuqala kwaba esabo.+ 11  Kanjalo anikwa iKiriyati-ariba+ (lo Ariba enguyise ka-Anaki),+ okungukuthi, iHebroni,+ esifundeni sezintaba sakwaJuda,+ nedlelo lalo nxazonke zalo; 12  futhi insimu yomuzi kanye nemizana yawo yanikwa uKalebi indodana kaJefune njengefa lakhe.+ 13  Amadodana ka-Aroni umpristi anikwa umuzi wokuphephela+ umbulali,+ okungukuthi, iHebroni,+ kanye nedlelo lalo, neLibhina+ nedlelo lalo, 14  neJatiri+ nedlelo lalo, ne-Eshitemowa+ nedlelo lalo, 15  neHoloni+ nedlelo lalo, neDebhiri+ nedlelo lalo, 16  ne-Ayini+ nedlelo lalo, neJutha+ nedlelo lalo, iBheti-shemeshi+ nedlelo lalo; imizi eyisishiyagalolunye eyavela kulezi zizwe ezimbili. 17  Esizweni sakwaBhenjamini, iGibheyoni+ nedlelo lalo, iGeba+ nedlelo lalo, 18  i-Anathoti+ nedlelo lalo, ne-Alimoni+ nedlelo lalo; imizi emine. 19  Isiyonke imizi yamadodana ka-Aroni,+ abapristi, kwakuyimizi eyishumi nantathu namadlelo ayo.+ 20  Imindeni yamadodana kaKohati, amaLevi ayesele emadodaneni kaKohati, yathola ngesabelo sawo imizi esizweni sakwa-Efrayimi.+ 21  Ngakho anikwa umuzi wokuphephela+ umbulali,+ okungukuthi, iShekemi,+ nedlelo lalo+ esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi, neGezeri+ nedlelo lalo, 22  neKibhizayimi+ nedlelo lalo, neBheti-horoni+ nedlelo lalo; imizi emine. 23  Esizweni sakwaDani, i-Eliteke nedlelo lalo, iGibhethoni+ nedlelo lalo, 24  i-Ajaloni+ nedlelo lalo, neGati-rimoni+ nedlelo lalo; imizi emine. 25  Engxenyeni yesizwe sakwaManase, iThahanaki+ nedlelo lalo, neGati-rimoni nedlelo lalo; imizi emibili. 26  Yayiyishumi isiyonke imizi kanye namadlelo ayo eyatholwa imindeni yamadodana kaKohati eyayisele. 27  Amadodana kaGereshoni,+ emindeni yamaLevi, athola engxenyeni yesizwe sakwaManase+ umuzi wokuphephela umbulali, okungukuthi, iGolani,+ eBhashani, nedlelo lalo, neBheyeshitera+ nedlelo lalo; imizi emibili. 28  Esizweni sakwa-Isakare,+ iKishiyoni+ nedlelo lalo, iDaberati+ nedlelo lalo, 29  iJarimuthi+ nedlelo lalo, i-Eni-ganimi+ nedlelo lalo; imizi emine. 30  Esizweni sakwa-Asheri,+ iMishali+ nedlelo lalo, i-Abhidoni+ nedlelo lalo, 31  iHelikati+ nedlelo lalo, neRehobe+ nedlelo lalo; imizi emine. 32  Esizweni sakwaNafetali,+ umuzi wokuphephela+ umbulali,+ okungukuthi, iKedeshi+ eGalile, nedlelo lalo, neHamoti-dori+ nedlelo lalo, neKaritani nedlelo lalo; imizi emithathu. 33  Isiyonke imizi yamaGereshoni ngemindeni yawo kwakuyimizi eyishumi nantathu namadlelo ayo. 34  Imindeni yamadodana kaMerari,+ amaLevi ayesele, athola esizweni sakwaZebhuloni+ iJokineyamu+ nedlelo lalo, iKarita nedlelo lalo, 35  iDimina+ nedlelo lalo, iNahalali+ nedlelo lalo; imizi emine. 36  Esizweni sakwaRubeni,+ iBhezeri+ nedlelo lalo, neJahazi+ nedlelo lalo, 37  iKedemoti+ nedlelo lalo, neMefahati+ nedlelo lalo; imizi emine. 38  Esizweni sakwaGadi,+ umuzi wokuphephela umbulali, okungukuthi, iRamoti eGileyadi,+ nedlelo lalo, neMahanayimi+ nedlelo lalo, 39  iHeshibhoni+ nedlelo lalo, neJazeri+ nedlelo lalo; isiyonke imizi imine. 40  Isiyonke imizi eyaba eyamadodana kaMerari+ njengesabelo sabo ngemindeni yabo, leyo eyayisele emindenini yamaLevi, kwakuyimizi eyishumi nambili. 41  Isiyonke imizi yamaLevi phakathi kwefa labantwana bakwa-Israyeli kwakuyimizi engamashumi amane nesishiyagalombili+ kanye namadlelo ayo.+ 42  Kule mizi kwaba yilowo nalowo muzi nedlelo lawo nxazonke zawo—kwaba kanjalo kuyo yonke le mizi.+ 43  Ngakho uJehova wamnika u-Israyeli lonke izwe ayefunge ukulinika okhokho+ bakhe, walithatha+ wahlala kulo. 44  Ngaphezu kwalokho, uJehova wamnika ukuphumula+ nxazonke, ngokuvumelana nakho konke ayekufungile+ kokhokho bakhe, futhi asikho nesisodwa kuzo zonke izitha zakhe esama phambi kwakhe.+ Zonke izitha zakhe uJehova wazinikela esandleni sakhe.+ 45  Asikho nesisodwa isithembiso esaphutha kuzo zonke izithembiso ezinhle uJehova ayezenzile endlini ka-Israyeli; zagcwaliseka zonke.+

Imibhalo yaphansi