Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Joshuwa 2:1-24

2  Khona-ke uJoshuwa indodana kaNuni wathuma ngasese amadoda amabili njengezinhloli, esuka eShithimi,+ ethi: “Hambani, nibheke izwe kanye neJeriko.” Ngakho ahamba afika endlini yowesifazane oyisifebe ogama lakhe kwakunguRahabi,+ angenisa khona.  Ngemva kwesikhathi inkosi yaseJeriko yatshelwa: “Bheka! Namuhla ebusuku kufike lapha amadoda avela kubantwana bakwa-Israyeli ezohlola izwe.”  Inkosi yaseJeriko yathumela kuRahabi, ithi: “Khipha amadoda afike kuwe, angene endlini yakho, ngoba azohlola lonke izwe.”+  Phakathi naleso sikhathi owesifazane wawathatha lawo madoda amabili wawafihla. Wabe esethi: “Yebo, afikile kimi lawo madoda, futhi bengingazi ukuthi avelaphi.  Kuthe ngesikhathi sokuvalwa kwesango+ sekuhlwile aphuma lawo madoda. Angiwazi ukuthi ayephi. Wasukeleni masinyane, ngoba nizowafica.”  (Nokho, wayewanyusele ophahleni,+ wawafihla phakathi kwezinhlanga zefilakisi ayendlalelwe zona ngezinhlu ophahleni.)  Amadoda awasukela ngendlela eya eJordani emazibukweni,+ futhi isango lavalwa masinyane ngemva kokuba labo abawasukelayo sebephumile.  Kepha wona, ngaphambi kokuba alale, uRahabi wakhuphukela kuwo ophahleni.  Wathi kula madoda: “Ngiyazi ukuthi ngokuqinisekile uJehova uzoninika lona leli zwe,+ nokuthi sehlelwe ukwethuka ngenxa yenu,+ nokuthi bonke abakhileyo ezweni baphele amandla ngenxa yenu.+ 10  Ngoba siyizwile indlela uJehova omisa ngayo amanzi oLwandle Olubomvu phambi kwenu lapho niphuma eGibhithe,+ nangalokho enakwenza emakhosini amabili ama-Amori ayengaphesheya kweJordani, okungukuthi, uSihoni+ no-Ogi,+ enawanikela ekubhujisweni.+ 11  Lapho sikuzwa lokhu, khona-ke izinhliziyo zethu zaqala ukugcwala amanzi,+ futhi akukavuki moya kumuntu namanje ngenxa yenu,+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi.+ 12  Manje, ngicela nifunge uJehova+ kimi ukuthi, ngenxa yokuthi nginibonise umusa wothando, nani futhi ngokuqinisekile nizoyibonisa umusa wothando indlu kababa,+ futhi kumelwe ninginike isibonakaliso esithembekile.+ 13  Futhi kumelwe nimlonde ubaba+ nomama nabafowethu nawodadewethu nabo bonke ababo, nikhulule imiphefumulo yethu ekufeni.”+ 14  La madoda athi kuye: “Imiphefumulo yethu izokufa esikhundleni senu!+ Uma ningeke niyikhulume le ndaba yethu, kuyothi lapho uJehova esinika leli zwe, ngokuqinisekile nathi sikubonise umusa wothando nokwethembeka.”+ 15  Ngemva kwalokho wawehlisa ngendophi ngefasitela, ngoba indlu yakhe yayisohlangothini lodonga, ehlala phezu kodonga.+ 16  Futhi wathi kuwo: “Yanini esifundeni sezintaba, ukuze labo abanisukelayo banganifici; nicashe lapho izinsuku ezintathu, baze babuye abanisukelayo, kamuva ningahamba ngendlela yenu.” 17  La madoda wona athi kuye: “Asinacala ngokuphathelene nalesi sifungo sakho osifungise sona.+ 18  Bheka! Siyeza kuleli zwe. Le ntambo ebomvu kufanele uyibophe efasiteleni osehlise ngalo, futhi uyihlo nonyoko nabafowenu nayo yonke indlu kayihlo kumelwe ubaqoqele endlini yakho.+ 19  Kuyothi noma ubani ophumela ngaphandle kweminyango yendlu yakho,+ igazi lakhe libe sekhanda lakhe, thina ngeke sibe nacala; futhi wonke umuntu ohlala nawe endlini, igazi lakhe liyoba semakhanda ethu uma kungaba khona isandla esehlela phezu kwakhe. 20  Futhi uma ungayibika le ndaba yethu,+ nathi siyobe sikhululekile ecaleni ngokuphathelene nalesi sifungo sakho osifungise sona.” 21  Wathi: “Makube njengamazwi enu.” Wawamukisa, ahamba. Ngemva kwalokho wayibopha le ntambo ebomvu efasiteleni. 22  Ngakho ahamba afika esifundeni sezintaba aqhubeka ehleli lapho izinsuku ezintathu, kwaze kwaba yilapho abawasukelayo sebebuyele emuva. Manje labo ababewasukela babewafuna kuzo zonke izindlela, kodwa abawatholanga. 23  La madoda amabili aphinde ehla esifundeni sezintaba awela afika kuJoshuwa indodana kaNuni, aqala ukumlandisa zonke izinto ezazenzeke kuwo. 24  Athi kuJoshuwa: “UJehova unikele lonke izwe esandleni sethu.+ Ngenxa yalokho bonke abakhileyo ezweni baphele amandla ngenxa yethu.”+

Imibhalo yaphansi