Joshuwa 19:1-51

19  Khona-ke isabelo+ sesibili saphumela uSimeyoni, isizwe sabantwana bakwaSimeyoni+ ngemindeni yaso. Ifa labo laba phakathi kwefa labantwana bakwaJuda.+  Efeni labo baba neBheri-sheba+ kanye neSheba neMolada+  neHazari-shuwali+ neBala ne-Ezemi+  ne-Elitoladi+ neBhetuli neHorma  neZikilagi+ neBheti-marikabhoti neHazari-susa+  neBheti-lebhawoti+ neSharuheni; imizi eyishumi nantathu nemizana yayo.  I-Ayini,+ iRimoni+ ne-Etere ne-Ashani;+ imizi emine nemizana yayo,  nayo yonke imizana eyayizungeze le mizi kuze kufike eBhahalati-bheri,+ iRama+ laseningizimu. Leli kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwaSimeyoni ngemindeni yabo.  Ifa labantwana bakwaSimeyoni laphuma esabelweni sabantwana bakwaJuda, ngoba isabelo sabantwana bakwaJuda sasisikhulu kakhulu kubo.+ Ngakho abantwana bakwaSimeyoni bathola ifa phakathi kwefa labo.+ 10  Ngokulandelayo isabelo+ sesithathu saphumela abantwana bakwaZebhuloni+ ngemindeni yabo, futhi umngcele wefa labo wawufika eSaridi. 11  Umngcele wabo futhi wakhuphukela ngasentshonalanga eMareyali wafinyelela eDabesheti nasesigodini sesifufula esiphambi kweJokineyamu.+ 12  Waphindela emuva usuka eSaridi ngasempumalanga lapho kuphuma khona ilanga waya emngceleni weKhisiloti-thabhori futhi waphuma waya eDaberati+ wabe usukhuphukela eJafiya. 13  Ukusuka lapho wawelela empumalanga ngalapho kuphuma khona ilanga waya eGati-heferi,+ waya e-Eti-kazini, futhi waphuma waya eRimoni waphawulwa wafika eNeya. 14  Umngcele walizungeza enyakatho waya eHanathoni, waphelela esigodini sase-Jifita-yeli, 15  naseKathati naseNahalali naseShimroni+ nase-Idala naseBhetlehema;+ imizi eyishumi nambili nemizana yayo. 16  Leli kwakuyifa+ labantwana bakwaZebhuloni ngemindeni yabo.+ Lena kwakuyimizi nemizana yayo. 17  Isabelo sesine saphumela u-Isakare,+ abantwana bakwa-Isakare ngemindeni yabo. 18  Umngcele wabo wafinyelela eJizreyeli+ naseKhesuloti naseShunemi,+ 19  naseHafarayimi naseShiyoni nase-Anaharati, 20  naseRabiti naseKishiyoni nase-Ebezi, 21  naseRemeti nase-Eni-ganimi+ nase-Eni-hada naseBheti-phazezi. 22  Umngcele wafinyelela eThabori+ naseShahazuma naseBheti-shemeshi, umngcele wabo waphelela eJordani; imizi eyishumi nesithupha nemizana yayo. 23  Leli kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwa-Isakare ngemindeni yabo,+ imizi nemizana yayo. 24  Khona-ke isabelo+ sesihlanu saphumela isizwe sabantwana bakwa-Asheri+ ngemindeni yabo. 25  Umngcele wabo waba iHelikati+ neHali neBetheni ne-Akishafu,+ 26  ne-Alameleki ne-Amadi neMishali.+ Wafinyelela ngasentshonalanga eKarmeli+ naseShihori-libhinati, 27  waphindela emuva waya ngasempumalanga eBheti-dagoni wafinyelela kwaZebhuloni+ nasesigodini sase-Jifita-yeli enyakatho, eBheti-emeki naseNeyiyeli, waphuma waya eKhabuli kwesobunxele, 28  nase-Ebroni naseRehobe naseHamoni naseKana kuze kufike eSidoni elinabantu abaningi.+ 29  Umngcele futhi wabuyela emuva eRama waze wafika emzini onezivikelo eziqinile waseThire.+ Umngcele wabuyela emuva eHosa, waphelela olwandle esifundeni sase-Akizibi,+ 30  nase-Uma nase-Afeki+ naseRehobe;+ imizi engamashumi amabili nambili nemizana yayo. 31  Leli kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwa-Asheri ngemindeni yabo.+ Yiyo le mizi nemizana yayo. 32  Isabelo+ sesithupha saphumela abantwana bakwaNafetali,+ abantwana bakwaNafetali ngemindeni yabo. 33  Umngcele wabo wasukela eHelefi, emthini omkhulu eZahananimu,+ nase-Adami-nekebi naseJabineyeli kuze kufike eLakumi; waphelela eJordani. 34  Umngcele wabuyela emuva ngasentshonalanga e-Azinoti-thabori waphuma lapho waya eHukikoki wafinyelela kwaZebhuloni+ eningizimu, kwa-Asheri+ wafinyelela entshonalanga, kwaJuda+ wafinyelela eJordani ngasempumalanga. 35  Imizi enezivikelo eziqinile kwakuyiZidimi, iZeri neHamati,+ iRakhati neKhinereti,+ 36  ne-Adama neRama neHazori,+ 37  neKedeshi+ ne-Edireyi ne-Eni-hazori, 38  neYironi neMigidali-eli, iHoremi neBheti-anati neBheti-shemeshi;+ imizi eyishumi nesishiyagalolunye nemizana yayo. 39  Leli kwakuyifa+ lesizwe sabantwana bakwaNafetali ngemindeni yabo,+ imizi nemizana yayo. 40  Isabelo+ sesikhombisa saphumela isizwe sabantwana bakwaDani+ ngemindeni yabo. 41  Umngcele wefa labo waba iZora+ ne-Eshitawoli ne-Iri-shemeshi, 42  neShahalabhini+ ne-Ajaloni+ ne-Ithila, 43  ne-Eloni neThimna+ ne-Ekroni,+ 44  ne-Elitekehi neGibhethoni+ neBhahalati,+ 45  neJehudi neBhene-bheraki neGati-rimoni,+ 46  neMe-jarikoni neRakhoni, umngcele uphambi kweJopha.+ 47  Abantwana bakwaDani babeminyene kakhulu+ endaweni yabo. Abantwana bakwaDani bakhuphuka balwa neLeshemu+ balithumba balishaya ngosiko lwenkemba. Balidla bahlala kulo, baqamba iLeshemu ngokuthi kukwaDani, igama likaDani ukhokho wabo.+ 48  Leli kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwaDani ngemindeni yabo. Yiyo le mizi nemizana yayo. 49  Kanjalo baqeda ukuhlukanisa izwe ukuba libe yifa ngezindawo zalo ezabelwe. Khona-ke abantwana bakwa-Israyeli banika uJoshuwa indodana kaNuni ifa phakathi kwabo. 50  Ngomyalo kaJehova bamnika umuzi awucela,+ okungukuthi, iThimnati-sera,+ esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi; wakha umuzi futhi wahlala kuwo. 51  Lawa amafa u-Eleyazare umpristi noJoshuwa indodana kaNuni nezinhloko zoyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli abawaba+ njengefa ngenkatho eShilo+ phambi kukaJehova, emnyango wetende lokuhlangana.+ Base beyeka ukuhlukanisa izwe.

Imibhalo yaphansi