Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Joshuwa 18:1-28

18  Khona-ke yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli yabuthelwa eShilo,+ yalibeka khona itende lokuhlangana,+ njengoba manje izwe lase linqotshiwe phambi kwayo.+  Kodwa kwakusasele phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli labo ababengakabahlukaniseli ifa labo, okungukuthi, izizwe eziyisikhombisa.  Ngakho uJoshuwa wathi kubantwana bakwa-Israyeli: “Kuyoze kube nini nizindela ukungena nithathe izwe+ uJehova uNkulunkulu wokhokho benu aninike lona?+  Zitholeleni amadoda amathathu esizweni ngasinye ngiwathume, ukuba asukume ahambahambe ezweni aliklame ngokwefa lawo, abese eza kimi.+  Kumelwe ahlukaniselane lona libe izabelo eziyisikhombisa.+ UJuda uzoqhubeka emi endaweni yakhe eningizimu,+ nendlu kaJosefa izoqhubeka imi endaweni yayo enyakatho.+  Kepha nina, nizoklama izwe libe izabelo eziyisikhombisa, nizilethe lapha kimi, mina nginenzele inkatho+ lapha phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu.  Ngoba amaLevi awanasabelo phakathi kwenu,+ ngoba ubupristi bukaJehova buyifa lawo;+ futhi uGadi noRubeni+ nengxenye yesizwe sakwaManase+ sebelithathile ifa labo ohlangothini lweJordani olusempumalanga, lelo uMose inceku kaJehova abanike lona.”+  Ngakho asukuma lawo madoda ukuba ahambe, futhi uJoshuwa wabayala+ labo ababeya koklama izwe, ethi: “Yanini nihambahambe ezweni niliklame nibuyele kimi, futhi yilapha lapho ngizonenzela khona inkatho+ phambi kukaJehova eShilo.”+  Ngakho ahamba lawo madoda alidabula izwe futhi aliklama+ encwadini, ngokwemizi laba izabelo eziyisikhombisa. Ngemva kwalokho eza kuJoshuwa ekamu eShilo, 10  uJoshuwa wawenzela inkatho eShilo phambi kukaJehova.+ Kanjalo uJoshuwa wabahlukanisela lapho izwe abantwana bakwa-Israyeli ngezabelo zabo.+ 11  Khona-ke saphuma isabelo+ sesizwe sabantwana bakwaBhenjamini+ ngemindeni yabo, indawo yesabelo sabo yaphuma phakathi kwabantwana bakwaJuda+ nabantwana bakwaJosefa.+ 12  Umngcele wabo waba segumbini elingasenyakatho kusukela eJordani, umngcele wakhuphukela emthambekeni waseJeriko+ enyakatho waya phezulu entabeni ngasentshonalanga, waphelela ehlane laseBheti-aveni.+ 13  Umngcele wasuka lapho wawelela eLuze,+ emthambekeni ongaseningizimu weLuze, okungukuthi eBhethele;+ umngcele wehlela e-Atharoti-adari+ phezu kwentaba eseningizimu yeBheti-horoni Elisezansi.+ 14  Umngcele waphawulwa wazungeza ohlangothini olusentshonalanga waya eningizimu usuka entabeni ebhekene neBheti-horoni waya eningizimu; waphelela eKiriyati-bhali, okungukuthi, eKiriyati-jeyarimi,+ umuzi wabantwana bakwaJuda. Lolu uhlangothi olusentshonalanga. 15  Uhlangothi oluseningizimu lwalusukela emkhawulweni weKiriyati-jeyarimi, umngcele waphuma waya ngasentshonalanga waya esiphethwini samanzi aseNefitowa.+ 16  Umngcele wehlela emkhawulweni wentaba ebheke isigodi sendodana kaHinomu,+ esisethafeni eliphansi lamaRefa+ enyakatho, wehlela esigodini sikaHinomu, emthambekeni womJebusi+ eningizimu, wehlela e-Eni-rogeli.+ 17  Waphawulwa ngasenyakatho waphuma waya e-Eni-shemeshi waphuma waya eGeliloti, ephambi kommango wase-Adumimi;+ wehlela etsheni+ likaBohanu+ indodana kaRubeni. 18  Wawelela emthambekeni osenyakatho phambi kwe-Araba wehlela e-Araba. 19  Umngcele wawelela emthambekeni ongasenyakatho waseBheti-hogila,+ (umngcele) waphelela ethekwini elingasenyakatho loLwandle LukaSawoti+ emkhawulweni weJordani ongaseningizimu. Lona kwakuwumngcele ongaseningizimu. 20  IJordani laba umngcele walo ohlangothini olungasempumalanga. Leli kwakuyifa labantwana bakwaBhenjamini ngemindeni yabo, ngemingcele yalo nxazonke. 21  Imizi yesizwe sabantwana bakwaBhenjamini ngemindeni yabo kwaba iJeriko+ neBheti-hogila ne-Emeki-kezizi, 22  neBheti-araba+ neZemarayimi neBhethele,+ 23  ne-Avimi nePhara ne-Ofira,+ 24  neKefari-amoni ne-Ofini neGeba;+ imizi eyishumi nambili nemizana yayo. 25  IGibheyoni+ neRama neBhereroti, 26  neMispe+ neKefira+ neMoza, 27  neRekemi neIripeyeli neTarala, 28  neZela,+ i-Elefi neJebusi, okungukuthi, iJerusalema,+ iGibheya+ neKiriyati; imizi eyishumi nane nemizana yayo. Leli kwakuyifa labantwana bakwaBhenjamini ngemindeni yabo.+

Imibhalo yaphansi