Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Joshuwa 17:1-18

17  Saphuma isabelo+ sesizwe sakwaManase,+ ngoba wayeyizibulo likaJosefa,+ saphumela uMakiri+ izibulo likaManase, uyise kaGileyadi,+ ngoba nguye owaba indoda yempi;+ iGileyadi+ neBhashani kwaba ngokwakhe.  Abantwana bakwaManase ababesele bathola isabelo ngokwemindeni yabo, amadodana ka-Abhi-ezeri+ namadodana kaHeleki+ namadodana ka-Asiriyeli namadodana kaShekemi+ namadodana kaHeferi namadodana kaShemida.+ Lawa kwakungamadodana kaManase indodana kaJosefa, abesilisa ngokwemindeni yabo.  Kepha uZelofehadi+ indodana kaHeferi, indodana kaGileyadi, indodana kaMakiri, indodana kaManase, akabanga namadodana kodwa waba namadodakazi, futhi yilawa amagama amadodakazi akhe: uMahila noNowa, uHogila, uMilka noTiriza.+  Ngakho aziletha phambi kuka-Eleyazare+ umpristi noJoshuwa indodana kaNuni nezikhulu, ethi; “NguJehova owayala uMose ukuba usinike ifa phakathi kwabafowethu.”+ Ngakho wawanika, ngomyalo kaJehova, ifa phakathi kwabafowabo bakayise.+  Kunezabelo eziyishumi ezawela kuManase ngaphandle kwezwe lakwaGileyadi neBhashani, ezazingaphesheya kweJordani;+  ngoba amadodakazi kaManase athola ifa phakathi kwamadodana akhe; futhi izwe lakwaGileyadi laba impahla yabantwana bakwaManase ababesele.  Umngcele wakwaManase wasukela e-Asheri waya eMikimethati,+ eliphambi kweShekemi,+ futhi umngcele waya kwesokunene kwabakhileyo e-Eni-Taphuwa.  Izwe laseTaphuwa+ laba elikaManase, kodwa iTaphuwa emngceleni kaManase laba elabantwana bakwa-Efrayimi.  Umngcele wehlela esigodini sesifufula saseKana, ngaseningizimu esigodini sesifufula sale mizi+ yakwa-Efrayimi phakathi kwemizi yakwaManase, umngcele wakwaManase usenyakatho yesigodi sesifufula, uphelela olwandle.+ 10  Eningizimu kwakungoka-Efrayimi, enyakatho kungokaManase, ulwandle lwaba umngcele wakhe;+ enyakatho bafinyelela kwa-Asheri, empumalanga bafinyelela kwa-Isakare. 11  UManase+ kwa-Isakare nakwa-Asheri wathola iBheti-sheyani+ nemizana engaphansi kwalo ne-Jibhileyamu+ nemizana engaphansi kwalo nabakhileyo eDori+ nemizana engaphansi kwalo nabakhileyo e-Eni-dori+ nemizana engaphansi kwalo nabakhileyo eThahanaki+ nemizana engaphansi kwalo nabakhileyo eMegido+ nemizana engaphansi kwalo, izindawo ezintathu eziphakeme. 12  Abantwana bakwaManase abakwazanga ukuyithatha le mizi ibe ngeyabo,+ kodwa amaKhanani aphikelela ukuhlala kuleli zwe.+ 13  Kwathi lapho abantwana bakwa-Israyeli besenamandla+ benzisa amaKhanani umsebenzi ophoqelelwe,+ kodwa abawaphucanga ifa lawo ngokuphelele.+ 14  Abantwana bakwaJosefa bakhuluma noJoshuwa, bathi: “Kungani unginike njengefa isabelo esisodwa+ nesiqephu sezwe esisodwa, kuyilapho ngiyisizwe esinabantu abaningi ngoba uJehova engibusisile kuze kube manje?”+ 15  UJoshuwa wathi kubo: “Uma uyisizwe esinabantu abaningi, yenyukela ehlathini, uzigawulele lona lapho ezweni lamaPherizi+ namaRefa,+ ngoba isifunda sezintaba+ sakwa-Efrayimi sesiwumngcingo kakhulu kuwe.” 16  Khona-ke abantwana bakwaJosefa bathi: “Isifunda sezintaba asisanele, futhi kukhona izinqola zempi+ ezinamasikela amakhulu ensimbi phakathi kwawo wonke amaKhanani ahlala ezweni lasethafeni eliphansi, kokubili lawo aseBheti-sheyani+ nasemizaneni engaphansi kwalo nalawo asethafeni eliphansi laseJizreyeli.”+ 17  Ngakho uJoshuwa wakhuluma nendlu kaJosefa, u-Efrayimi noManase, wathi: “Uyisizwe esinabantu abaningi, futhi unamandla amakhulu.+ Akufanele uthole isabelo esisodwa,+ 18  kodwa isifunda sezintaba kufanele sibe ngesakho.+ Ngenxa yokuthi siyihlathi, kumelwe usigawule, sibe umngcele wakho. Ngoba kufanele uwaxoshe amaKhanani, nakuba enezinqola zempi ezinamasikela amakhulu ensimbi futhi enamandla.”+

Imibhalo yaphansi