Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 14:1-15

14  Manje yilokhu abantwana bakwa-Israyeli abakuthatha njengefa ezweni laseKhanani,+ lelo u-Eleyazare umpristi noJoshuwa indodana kaNuni kanye nezinhloko zoyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli abenza ukuba balizuze njengefa.+  Ifa labo labiwa ngenkatho,+ njengoba nje uJehova ayeyalile ngoMose ngokuphathelene nezizwe eziyisishiyagalolunye kanye nengxenye yesizwe.+  Ngoba uMose wayeselikhiphile ifa lalezi ezinye izizwe ezimbili nenye ingxenye yesizwe ngaphesheya kweJordani;+ amaLevi akawanikanga ifa phakathi kwazo.+  Ngoba abantwana bakwaJosefa babebe yizizwe ezimbili,+ uManase+ no-Efrayimi;+ futhi babengawanikanga amaLevi isabelo ezweni, ngaphandle kwemizi+ yokuhlala kanye namadlelo emfuyo yawo nempahla yawo.+  Abantwana bakwa-Israyeli benza njengoba nje uJehova ayemyalile uMose; balahlukanisa izwe.  Khona-ke abantwana bakwaJuda basondela kuJoshuwa eGiligali,+ uKalebi+ indodana kaJefune umKhenizi+ wathi kuye: “Wena ngokwakho ulazi kahle izwi uJehova alikhuluma+ kuMose umuntu kaNkulunkulu weqiniso+ ngokuqondene nami nangokuqondene nawe eKadeshi-barineya.+  Ngangineminyaka engamashumi amane ubudala lapho uMose inceku kaJehova engithuma ngisuka eKadeshi-barineya ukuba ngiyohlola izwe,+ futhi ngambuyisela izwi njengoba nje lalinjalo enhliziyweni yami.+  Abafowethu ababekhuphuke kanye nami babangela ukuba izinhliziyo zabantu zigcwale amanzi;+ kepha mina, ngamlandela ngokuphelele uJehova uNkulunkulu wami.+  Ngakho uMose wafunga ngalolo suku, ethi, ‘Izwe unyawo lwakho olunyathele kulo+ liyoba elakho nabantwana bakho njengefa kuze kube nini nanini, ngoba umlandele ngokuphelele uJehova uNkulunkulu wami.’+ 10  Manje bheka uJehova ungilondile,+ njengoba nje athembisa,+ le minyaka engamashumi amane nanhlanu kusukela uJehova enza lesi sithembiso kuMose lapho u-Israyeli ehamba ehlane,+ futhi manje bheka namuhla ngineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu ubudala. 11  Nokho nanamuhla ngisenamandla njengangosuku uMose angithuma ngalo.+ Amandla ami okulwa asenjengangaleso sikhathi, ukuba ngiphume futhi ngingene.+ 12  Manje nginike lesi sifunda sezintaba uJehova asithembisa ngalolo suku,+ ngoba wena ngokwakho wezwa ngalolo suku ukuthi kwakukhona ama-Anaki+ lapho kanye nemizi emikhulu enezivikelo eziqinile.+ Cishe uJehova uzoba nami,+ futhi ngokuqinisekile ngizowaphuca ifa lawo njengoba nje uJehova athembisa.”+ 13  UJoshuwa wambusisa wamnika iHebroni uKalebi indodana kaJefune njengefa.+ 14  Yingakho iHebroni liye laba elikaKalebi indodana kaJefune umKhenizi njengefa kuze kube yilolu suku, ngenxa yokuthi wamlandela ngokuphelele uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.+ 15  Igama leHebroni ngaphambi kwalokho kwakuyiKiriyati-ariba+ (lo Ariba+ wayengumuntu omkhulu phakathi kwama-Anaki). Izwe aliphazanyiswanga yimpi.+

Imibhalo yaphansi