Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 12:1-24

12  Yilawa amakhosi ezwe amadodana ka-Israyeli awahlula nalawo athatha izwe lawo ohlangothini lweJordani olungasempumalanga,+ kusukela esigodini sesifufula sase-Arinoni+ kukhuphukele eNtabeni iHermoni+ nayo yonke i-Araba+ ngasempumalanga:  USihoni+ inkosi yama-Amori, owayehlala eHeshibhoni,+ ebusa kusukela e-Aroweri,+ elalisosebeni lwesigodi sesifufula sase-Arinoni,+ naphakathi nesigodi sesifufula, nengxenye yeGileyadi kuze kufike eJabhoki+ isigodi sesifufula, umngcele wamadodana ka-Amoni,  ne-Araba+ kuze kufike olwandle lwaseKhinereti+ ngasempumalanga futhi kuze kufike olwandle lwase-Araba, uLwandle LukaSawoti,+ empumalanga ukuya eBheti-jeshimoti,+ nokuya eningizimu ngaphansi kwemithambeka yasePhisiga.+  Nendawo ka-Ogi+ inkosi yaseBhashani, kulabo ababesele kumaRefa,+ ayehlala e-Ashitaroti+ nase-Edireyi,+  futhi owayebusa eNtabeni iHermoni+ naseSaleka nakulo lonke iBhashani,+ kuze kufike emngceleni wamaGeshuri+ namaMahakhati,+ nengxenye yeGileyadi, ukuya endaweni kaSihoni+ inkosi yaseHeshibhoni.+  NguMose inceku kaJehova nabantwana bakwa-Israyeli owabahlula,+ okwathi ngemva kwalokho uMose inceku kaJehova walinika abakwaRubeni+ nabakwaGadi+ nengxenye yesizwe sakwaManase+ njengefa.  Yilawa amakhosi ezwe uJoshuwa nabantwana bakwa-Israyeli abawahlula ohlangothini lweJordani ukuya entshonalanga, kusukela eBhali-gadi+ ethafeni elisesigodini saseLebhanoni+ kuze kufike eNtabeni iHalaki,+ enyukela eSeyiri,+ okwathi ngemva kwalokho uJoshuwa walinika izizwe zakwa-Israyeli laba yifa ngezabelo zazo,+  esifundeni sezintaba naseShefela nase-Araba nasemithambekeni nasehlane naseNegebhi+—amaHeti, ama-Amori+ namaKhanani, amaPherizi, amaHivi namaJebusi:+   Inkosi yaseJeriko,+ eyodwa; inkosi yase-Ayi,+ eyayiseceleni kweBhethele, 10  inkosi yaseJerusalema,+ eyodwa; inkosi yaseHebroni,+ eyodwa; 11  inkosi yaseJarimuthi,+ eyodwa; inkosi yaseLakishi,+ eyodwa; 12  inkosi yase-Egiloni,+ eyodwa; inkosi yaseGezeri,+ eyodwa; 13  inkosi yaseDebhiri,+ eyodwa; inkosi yaseGederi, eyodwa; 14  inkosi yaseHorma, eyodwa; inkosi yase-Aradi, eyodwa; 15  inkosi yaseLibhina,+ eyodwa; inkosi yase-Adulamu, eyodwa; 16  inkosi yaseMakheda,+ eyodwa; inkosi yaseBhethele,+ eyodwa; 17  inkosi yaseTaphuwa, eyodwa; inkosi yaseHeferi,+ eyodwa; 18  inkosi yase-Afeki, eyodwa; inkosi yaseLasharoni, eyodwa; 19  inkosi yaseMadoni,+ eyodwa; inkosi yaseHazori,+ eyodwa; 20  inkosi yaseShimroni-meroni, eyodwa; inkosi yase-Akishafu,+ eyodwa; 21  inkosi yaseThahanaki, eyodwa; inkosi yaseMegido,+ eyodwa; 22  inkosi yaseKedeshi, eyodwa; inkosi yaseJokineyamu+ eKarmeli, eyodwa; 23  inkosi yaseDori okhalweni lwezintaba zaseDori,+ eyodwa; inkosi yaseGoyimi eGiligali, eyodwa; 24  inkosi yaseTiriza, eyodwa;esewonke la makhosi engamashumi amathathu nanye.+

Imibhalo yaphansi