Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 11:1-23

11  Kwathi nje lapho uJabini inkosi yaseHazori ezwa ngakho, wathumela kuJobabi inkosi yaseMadoni+ nasenkosini yaseShimroni nasenkosini yase-Akishafu,+  nasemakhosini ayesenyakatho esifundeni sezintaba nasemathafeni awugwadule eningizimu yeKhinereti+ naseShefela+ nasezinkalweni zezintaba zaseDori+ entshonalanga,  amaKhanani+ empumalanga nasentshonalanga, nama-Amori+ namaHeti+ namaPherizi+ namaJebusi+ esifundeni sezintaba namaHivi+ phansi kweHermoni+ ezweni laseMispa.+  Ngakho aphuma, wona nawo wonke amakamu awo kanye nawo, abantu abaningi ngangesihlabathi esisogwini lolwandle ngobuningi,+ namahhashi+ amaningi kakhulu nezinqola zempi.  Khona-ke wonke la makhosi ahlangana ngesivumelwano eza akanisa ndawonye emanzini aseMerome ukuze alwe no-Israyeli.+  Kulokhu uJehova wathi kuJoshuwa: “Ungesabi ngenxa yabo,+ ngoba kusasa ngalesi sikhathi ngizobanikela bonke ku-Israyeli bebulewe. Amahhashi abo uzowanquma imisipha,+ futhi izinqola zabo uzozishisa ngomlilo.”+  UJoshuwa nabo bonke abantu bempi kanye naye babahlasela ngasemanzini aseMerome bengalindele, babathelekela.  Khona-ke uJehova wabanikela esandleni sika-Israyeli,+ bababulala futhi babasukela kwaze kwaba seSidoni+ elinabantu abaningi naseMisirefoti-mayimi+ nasethafeni elisesigodini laseMispe+ empumalanga; baqhubeka bebabulala baze bangashiya muntu kubo osindile.+  Ngemva kwalokho uJoshuwa wenza kubo njengoba nje uJehova ayeshilo kuye: amahhashi abo wawanquma imisipha,+ izinqola zabo wazishisa ngomlilo.+ 10  Ngaphezu kwalokho, uJoshuwa waphenduka ngaleso sikhathi+ wathumba iHazori;+ inkosi yalo wayibulala ngenkemba,+ ngoba ngaphambi kwalokho iHazori laliyinhloko yayo yonke le mibuso. 11  Babulala yonke imiphefumulo eyayikulo ngosiko lwenkemba, beyinikela ekubhujisweni.+ Akusalanga lutho oluphefumulayo,+ futhi iHazori walishisa ngomlilo. 12  Yonke imizi yala makhosi nawo wonke amakhosi ayo uJoshuwa wakuthumba wakushaya ngosiko lwenkemba.+ Wakunikela ekubhujisweni,+ njengoba nje uMose inceku kaJehova ayeyalile.+ 13  Yiyo yonke imizi eyayimi ezindundumeni zayo kuphela u-Israyeli angazange ayishise, ngaphandle kokuthi uJoshuwa walishisa iHazori lodwa. 14  Yonke impango yale mizi nemfuyo abantwana bakwa-Israyeli baziphangela kona.+ Ngabantu bonke kuphela abababulala ngosiko lwenkemba baze bababhuqa.+ Abavumanga ukuba kusale noyedwa ophefumulayo.+ 15  Njengoba nje uJehova ayeyale uMose inceku yakhe, uMose wamyala kanjalo uJoshuwa,+ uJoshuwa wenza kanjalo. Akasusanga nelilodwa kuwo wonke amazwi uJehova ayewayale uMose.+ 16  UJoshuwa walithatha lonke leli zwe, isifunda sezintaba nayo yonke iNegebhi+ nalo lonke izwe laseGosheni+ neShefela+ ne-Araba+ nesifunda sezintaba sakwa-Israyeli neShefela+ yaso, 17  kusukela eNtabeni iHalaki,+ enyukela eSeyiri,+ kuze kufike eBhali-gadi+ ethafeni elisesigodini saseLebhanoni phansi kweNtaba iHermoni,+ futhi wathumba wonke amakhosi akhona wawagalela wawabulala.+ 18  Kwaba izinsuku eziningi uJoshuwa elwa nawo wonke la makhosi. 19  Akubanga namuzi owenza ukuthula nabantwana bakwa-Israyeli ngaphandle kwamaHivi+ ayehlala eGibheyoni.+ Yonke eminye ayithatha ngempi.+ 20  Ngoba kwaba yindlela kaJehova ukuvumela izinhliziyo zabo zibe nenkani+ ukuze zimemezele impi no-Israyeli, ukuze azinikele ekubhujisweni, zingakutholi ukucatshangelwa ngomusa,+ kodwa ukuze azibhuqe, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.+ 21  Ngaphezu kwalokho, ngaleso sikhathi uJoshuwa wahamba wanquma ama-Anaki+ esifundeni sezintaba, eHebroni, eDebhiri, e-Anabi+ nakuso sonke isifunda sezintaba sakwaJuda nakuso sonke isifunda sezintaba sakwa-Israyeli.+ UJoshuwa wawanikela ekubhujisweni+ kanye nemizi yawo. 22  Akukho ma-Anaki asala ezweni labantwana bakwa-Israyeli. Asala eGaza,+ eGati+ nase-Ashidodi+ kuphela.+ 23  Ngakho uJoshuwa walithatha lonke izwe, ngokuvumelana nakho konke uJehova ayekuthembise uMose,+ uJoshuwa wabe eselinika u-Israyeli njengefa ngezabelo zakhe, ngokwezizwe zakhe.+ Izwe aliphazanyiswanga yimpi.+

Imibhalo yaphansi