Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 10:1-43

10  Kwathi nje lapho u-Adoni-zedeki inkosi yaseJerusalema ezwa ukuthi uJoshuwa ulithumbile i-Ayi+ wayeselinikela ekubhujisweni,+ ukuthi wenzé kulo i-Ayi nenkosi yalo+ njengoba nje ayenzile kulo iJeriko+ nenkosi yalo,+ nokuthi abakhe eGibheyoni benze ukuthula no-Israyeli+ futhi bahlala phakathi kwakhe,  wesaba kakhulu,+ ngoba iGibheyoni laliwumuzi omkhulu, linjengomunye wemizi yasebukhosini, ngoba futhi lalilikhulu kune-Ayi,+ futhi wonke amadoda akhona ayengabantu abanamandla.  Ngakho u-Adoni-zedeki inkosi yaseJerusalema+ wathumela kuHohamu inkosi yaseHebroni+ nakuPhiramu inkosi yaseJarimuthi+ nakuJafiya inkosi yaseLakishi+ nakuDebhiri inkosi yase-Egiloni,+ ethi,  “Khuphukelani kimi ningisize silishaye iGibheyoni, ngoba lenzé ukuthula noJoshuwa nabantwana bakwa-Israyeli.”+  Babuthana ndawonye, benyuka, amakhosi amahlanu ama-Amori,+ inkosi yaseJerusalema, inkosi yaseHebroni, inkosi yaseJarimuthi, inkosi yaseLakishi, inkosi yase-Egiloni, lawa kanye nawo wonke amakamu awo, akanisa amelana neGibheyoni alwa nalo.  Amadoda aseGibheyoni athumela kuJoshuwa ekamu eGiligali,+ ethi: “Ungasivumeli isandla sakho senqene ukusiza izigqila zakho.+ Khuphukela kithi ngokushesha usisindise, usisize, ngoba wonke amakhosi ama-Amori akhé esifundeni sezintaba aqoqene ndawonye ukulwa nathi.”  Ngakho uJoshuwa wakhuphuka esuka eGiligali, yena nabo bonke abantu bempi kanye naye+ nawo wonke amadoda anamandla angamaqhawe.+  Khona-ke uJehova wathi kuJoshuwa: “Ungabesabi,+ ngoba ngibanikele esandleni sakho.+ Ayikho neyodwa indoda kubo ezomelana nawe.”+  UJoshuwa wabathelekela bengalindele. Wayekhuphuke ubusuku bonke esuka eGiligali. 10  UJehova wabaphithizelisa phambi kwama-Israyeli,+ ababulala ngokuceka okukhulu eGibheyoni+ abaxosha ngendlela yommango waseBheti-horoni ebabulala kwaze kwaba se-Azeka+ naseMakheda.+ 11  Kwathi lapho bebaleka phambi kuka-Israyeli futhi besekwehleleni kwaseBheti-horoni, uJehova wajikijela phezu kwabo amatshe+ amakhulu evela emazulwini kwaze kwaba se-Azeka, bafa. Babebaningi abafa bebulawa isichotho kunalabo ababulawa abantwana bakwa-Israyeli ngenkemba. 12  Kungaleso sikhathi lapho uJoshuwa akhuluma khona noJehova phambi kwamehlo ka-Israyeli ngosuku lokunikela kukaJehova ama-Amori kubantwana bakwa-Israyeli, wathi: “Langa,+ yima phezu kweGibheyoni,+Nawe nyanga, phezu kwethafa eliphansi lase-Ajaloni.”+ 13  Ngakho ilanga lama langanyakaza, nenyanga yama, isizwe saze saziphindiselela ezitheni zaso.+ Akulotshiwe yini encwadini kaJashari?+ Ilanga lama phakathi namazulu futhi lalibala ukushona cishe usuku lonke.+ 14  Alukho usuku oluye lwaba njengalolo, ngaphambi kwalo noma ngemva kwalo, ngokuba uJehova alalele izwi lomuntu,+ ngoba uJehova ngokwakhe wayemlwela u-Israyeli.+ 15  Ngemva kwalokho uJoshuwa no-Israyeli wonke kanye naye babuyela ekamu eGiligali.+ 16  Phakathi nalesi sikhathi la makhosi amahlanu abaleka+ azifihla emhumeni eMakheda.+ 17  Khona-ke kwabikwa kuJoshuwa, kwathiwa: “Amakhosi amahlanu atholakale ecashe emhumeni eMakheda.”+ 18  UJoshuwa wathi: “Gingqelani amatshe amakhulu emlonyeni womhume nabele amadoda ukuba awaqaphe. 19  Nina madoda, musani ukuma. Xoshani izitha zenu, nigadle ngemuva.+ Ningazivumeli ukuba zingene emizini yazo, ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uzinikele ezandleni zenu.”+ 20  Kwathi nje lapho uJoshuwa nabantwana bakwa-Israyeli sebeqedile ukubabulala ngokuceka okukhulu kakhulu, baze baphela,+ futhi sebengene emizini enezivikelo eziqinile labo abaphunyuka basinda,+ 21  khona-ke bonke abantu babuyela ngokuthula ekamu, kuJoshuwa, eMakheda. Akekho noyedwa umuntu owanyakazisa ulimi lwakhe ngokumelene nabantwana bakwa-Israyeli.+ 22  Khona-ke uJoshuwa wathi: “Vulani umlomo womhume nikhiphe la makhosi amahlanu emhumeni niwalethe kimi.” 23  Benza kanjalo bawakhipha emhumeni la makhosi amahlanu bawaletha kuye, inkosi yaseJerusalema,+ inkosi yaseHebroni,+ inkosi yaseJarimuthi, inkosi yaseLakishi,+ inkosi yase-Egiloni.+ 24  Kwathi lapho nje sebewakhiphele kuJoshuwa la makhosi, uJoshuwa wabiza wonke amadoda akwa-Israyeli wathi kubalawuli bamadoda empi ababehambe naye: “Sondelani ngaphambili. Bekani izinyawo zenu ezijungujungwini zala makhosi.”+ Ngakho basondela babeka izinyawo zabo ezijungujungwini zawo.+ 25  UJoshuwa wayesethi kubo: “Ningesabi futhi ningethuki.+ Yibani nesibindi niqine, ngoba uJehova uyokwenza kanje kuzo zonke izitha zenu enilwa nazo.”+ 26  Ngemva kwalokho uJoshuwa wawagalela wawabulala wawalengisa ezigxotsheni ezinhlanu, aqhubeka elenga ezigxotsheni kwaze kwahlwa.+ 27  Kwathi ngesikhathi sokushona kwelanga uJoshuwa wayala, bawehlisa ezigxotsheni+ bawaphonsa emhumeni ayecashe kuwo. Base bebeka amatshe amakhulu emlonyeni womhume—kuze kube yilo kanye lolu suku. 28  UJoshuwa wathumba iMakheda+ ngalolo suku walishaya ngosiko lwenkemba. Inkosi yakhona, wayinikela ekubhujisweni nayo yonke imiphefumulo eyayikulo.+ Akavumanga ukuba kusale muntu osindile. Ngakho wenza enkosini yaseMakheda+ njengoba nje ayenzile enkosini yaseJeriko. 29  Khona-ke uJoshuwa no-Israyeli wonke kanye naye badlula eMakheda baya eLibhina balwa neLibhina.+ 30  Ngakho uJehova nalo walinikela kanye nenkosi yalo esandleni sika-Israyeli, balishaya ngosiko lwenkemba lona kanye nayo yonke imiphefumulo eyayikulo. Abavumanga ukuba kusale muntu osindile kulo. Ngakho benza enkosini yalo njengoba nje babenzile enkosini yaseJeriko.+ 31  Ngokulandelayo uJoshuwa no-Israyeli wonke kanye naye badlula eLibhina bakanisa ngokumelene neLakishi+ balwa nalo. 32  Ngakho uJehova wanikela iLakishi esandleni sika-Israyeli kangangokuthi balithumba ngosuku lwesibili, baligalela ngosiko lwenkemba lona kanye nayo yonke imiphefumulo eyayikulo,+ njengakho konke ababekwenze eLibhina. 33  Kungaleso sikhathi lapho uHoramu inkosi yaseGezeri+ akhuphuka khona eyosiza iLakishi. Ngakho uJoshuwa wamshaya yena nabantu bakhe akaze asalelwa muntu wakhe osindile.+ 34  Khona-ke uJoshuwa no-Israyeli wonke kanye naye badlula eLakishi baya e-Egiloni+ bakanisa ngokumelene nalo balwa nalo. 35  Balithumba ngalolo suku balishaya ngosiko lwenkemba, banikela ekubhujisweni ngalo lolo suku yonke imiphefumulo eyayikhona, njengakho konke ababekwenze eLakishi.+ 36  Khona-ke uJoshuwa no-Israyeli wonke kanye naye bakhuphuka e-Egiloni baya eHebroni+ balwa nalo. 37  Balithumba balishaya ngosiko lwenkemba lona kanye nenkosi yalo nayo yonke imizana yakhona nayo yonke imiphefumulo eyayikulo. Akavumanga ukuba kusale muntu osindile, njengakho konke ayekwenze e-Egiloni. Ngakho walinikela ekubhujisweni lona kanye nayo yonke imiphefumulo eyayikulo.+ 38  Ekugcineni uJoshuwa no-Israyeli wonke kanye naye babuyela eDebhiri+ balwa nalo. 39  Walithumba kanye nenkosi yalo nayo yonke imizana yalo, bayishaya ngosiko lwenkemba banikela ekubhujisweni yonke imiphefumulo eyayikulo.+ Akavumanga ukuba kusale muntu osindile.+ Njengoba nje ayenzile kulo iHebroni, wenza kanjalo kulo iDebhiri nenkosi yalo, njengoba nje futhi ayenzile kulo iLibhina nenkosi yalo.+ 40  UJoshuwa walishaya lonke izwe elisesifundeni sezintaba+ neNegebhi+ neShefela+ nemithambeka+ nawo wonke amakhosi akhona. Akavumanga ukuba kusale muntu osindile, yonke into ephefumulayo+ wayinikela ekubhujisweni,+ njengoba nje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ayeyalile.+ 41  UJoshuwa wawabulala kusukela eKadeshi-barineya+ kwaze kwaba seGaza+ nalo lonke izwe laseGosheni+ kukhuphuke kuze kufike eGibheyoni.+ 42  UJoshuwa wawathumba wonke la makhosi nezwe lawo ngasikhathi sinye,+ ngoba nguJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owayelwela u-Israyeli.+ 43  Ngemva kwalokho uJoshuwa no-Israyeli wonke kanye naye babuyela ekamu eGiligali.+

Imibhalo yaphansi